Vecpiebalgas vidusskolas vīzija, misija un mērķis

Skolas Vīzija: Skola ar daudzveidīgu piedāvājumu bērna personības izaugsmei.

Skolas Misija: Mūsdienīgu mācību metožu un dzīves prasmju īstenošana skolas dzīvē.

Mērķis: Motivēti bērni, radoši skolotāji, atbalstoši vecāki – mūsdienīga skola!

 

Vecpiebalgas vidusskolas prioritātes 2020/2021.m.g.

KVALITATĪVA MĀCĪBU STUNDA

Akcentēt stundas trīs fāzes, izvirzot reālu un izmērāmu stundas sasniedzamo rezultātu.

Īstenot mācību procesa diferenciāciju.

Nodrošināt pozitīvu un virzošu atgriezenisko saiti.

ATBILDĪBA

Sekmēt izglītojamo atbildību mācību un audzināšanas procesā.

Aktualizēt vecāku līdzdalību mācību un audzināšanas procesā.

Veicināt izglītības iestādes darbinieku ieinteresētību skolas izaugsmē.

VIDE

Formēt izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu prasībām.

Labiekārtot izglītības iestādes fizisko vidi.

Veidot draudzīgu emocionālo vidi izglītības iestādē.