Informācija par mums Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā

Pagājušajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programma, sadarbojoties ar Vecpiebalgas muzeju apvienību “Orisāre”, rīkoja ilustrāciju konkursu veltītu Kārļa Skalbes 140 dzimšanas dienai. Tika iesūtīti 128 darbi no 15 Latvijas mākslas skolām, organizēta izstāde, vērtēšana divās vecuma grupās un labāko darbu apbalvošana. Šajā vasarā – 25.jūlijā, pateicoties VKKF, VPL atbalstītajam projektam audiovizuālā ekspozīcija “Ienāc pasakā” “Saulrietos” notika izstādes atklāšana ar 12 ilustrāciju lielformāta darbiem. Izstāde būs apskatāma vismaz 10 gadus.  Klāt katrai pasakai  tiks pievienots arī audio materiāls, fragments no konkrētās pasakas. Iespējams kādai no mākslas skolām radīsies interese apciemot Piebalgu un “ienākt pasakā” jau šoruden.

 

Šajā izstādē apskatāmi divi Vecpiebalgas mākslas programmas audzēkņu darbi: Karīna Tomsone “Meža māte” un Alise Elza Rozenberga “Vilkacis”.

 

Avots: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/izstades/

Mākslas programmā viesojās Madži un Alberto no Spānijas

Lieliska iespēja mākslas programmas audzēkņiem apmainīties ar zināšanām, pieredzi ar jauno, talantīgo māksliniecei Madži, kura atceļojusi uz Latviju no Spānijas un veic brīvprātīgo darbu Vecpiebalgā  jauniešu centrā “Balgas strops”. Mākslas programmas 4. un 5. klases bērni veidoja reljefu/cilni no māla.

Mācību prakse – plenērs

Vasaras izskaņā, no 19. līdz 21.augustam, mākslas programmas 2.-4.klases audzēkņi tikās plenērā. Dienas tik ļoti piemērotas- vasarīgi siltas, kas ļāva ar prieku doties un strādāt ārpus telpām. Bērni pētīja augu motīvus, arhitektūru, materiālus, tos attēloja dažādās glezniecības un zīmēšanas tehnikās.

Attālināti mācās arī mākslas programmā

Attālināti mācīt un apgūt mākslu – tas nav viegli. Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmas nodarbību laikā bērnu čalas un jautājumi skan nemitīgi, viens pēc otra, viņi skatās un mācās viens no otra, uzklausa skolotāju norādījumus, saņem vērtējumu, uzslavas par katru trāpīgu krāsas triepienu, precīzi novilktu līniju, veiksmīgi izveidotu formu, faktūru, kas motivē un virza darbā uz priekšu, bet attālināti tas viss ir jādara citādi, daudz patstāvīgāk. Liels paldies, bērniem un viņu ģimenēm par izturību!
Neskatoties uz šīm grūtībām, Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmā ir tapuši skaisti, radoši un galvenais mīļi darbi pašiem veidotājām. Lai izdodas vēl labāk!

Attālinātā mācību procesa organizēšana

1.Skola no plkst. 7:30 līdz plkst. 15:30 ir atvērta darbiniekiem, apmeklētājiem nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti.
2.Pedagogam ir izvēles iespēja – vadīt attālināto mācību procesu no mājām vai izglītības iestādes.
3.Reizi nedēļā pedagogi informatīvajā sanāksmē (saskaņā ar darba plānu) pārrunā mācību procesa organizēšanas aktualitātes.
4.Saziņai tiek izmantota e-klase un WhatsApp.
5.Attālinātais mācību process tiek plānots GoogleDrive, kur skolotājs līdz kārtējās nedēļas sestdienai saplāno mācību stundas nākamai nedēļai.
6.Skolēniem un vecākiem jaunās nedēļas mācību procesa plānojums ir pieejams e-klases pastā atsūtītā saitē no svētdienas.
7.Mācību process katru darbadienu norit no plkst. 8:30 saskaņā ar Vecpiebalgas vidusskolas
2019./2020.mācību gada 2.semestra nodarbību sarakstu.2019./2020.mācību gada 2.semestra nodarbību sarakstu.
8.Tāpat kā klātienes mācību procesā, arī attālināti skolēns mācās visu dienu, un skolotājs attālināti ir pieejams gan savu konsultāciju, gan mācību priekšmetu stundu laikā.
9.Ja kādā dienā skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā, vecāks līdz plkst. 10:00 par to informē klases audzinātāju, kas līdz plkst. 12:00 ar e-klases starpniecību šo informāciju nosūta mācību priekšmetu skolotājiem.
10.Attālinātais mācību process neatceļ ikdienas un temata noslēguma pārbaudes darbus un vērtējumu izlikšanu.
11.Skolotāja norādītie darbi nosūtāmi līdz konkrētās mācību dienas plkst. 21:00, profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem – darbi iesniedzami līdz kārtējās piektdienas plkst. 21:00.
12.Skolotājs regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā: norāda stundas datumu un tēmu, stundās veicamās aktivitātes un izmantotos materiālus (saites, dokumenti u.c.), skolēnu kavējumus, vērtējumus.
13.Gadījumos, kad skolēnam nav iespējama nekāda veida tiešsaistes saziņa ar skolu, vecāks, sazinoties ar klases audzinātāju, vienojas par mācību uzdevumu saņemšanu klātienē.

Ārkārtas situācijā ir ļoti svarīga katra pieaugušā cilvēka atbildība gan par veicamo darbu, gan saziņu, gan informācijas sniegšanu.

Esam pacietīgi – šī mums katram ir jauna pieredze!

Valsts konkurss mākslas programmai

Valsts konkursa darbu izstrādes laiks mākslas programmās vienmēr ir ne tikai radošs un prieka pilns, bet ļoti satraukts un atbildīgs. Pie mums visu februāra mēnesi valdīja ārkārtīgi liela rosība, ar lieliem izaicinājumiem, kas vainagojās ar jaunām radošām prasmēm, zināšanām scenogrāfijas mākslā. Šī gada Konkursa tēma: „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” Sākums nebija viegls, arī spēcīgais vīruss mūs pārsteidza nesagatavotus, bet rezultātā liels gandarījums par katru mākslas darbiņu, bērni strādā atbilstoši savam vecumam un spējām. Paldies visiem bērniem un skolotājām par darbu!

Valsts konkursa 1. kārtas uzdevumi:

  1. vecuma grupa (7-10 gadi) “Iekšiņa un āriņa”.

Bērniem tika dots uzdevums, no kartona kastes izveidot objektu, augu vai dzīvu būtni. Attēlot to telpiski, papildināt gan no ārpuses, gan iekšpuses, izmantojot krāsas, dažādus materiālus, panākt objekta reālu raksturu.

  1. vecuma grupa (11-13gadi) “Emocijas un sajūtas”.

Kartona kastē jāveido 3D kompozīcija- scenogrāfija ar visiem tai raksturīgajiem izteiksmes līdzekļiem: gaisma, faktūra, materialitāte, proporcijas, ritms, kustība, u.c. Kastes iekšpusē jāparādās bērna sajūtām un emocijām.

  1. vecuma grupa (14-16) „Mūzika”.

Lielajiem audzēkņiem vislielākais izaicinājums. Izvēlētajam skaņdarbam asociatīvi jāattēlo un jāizveido kartona kastē atbilstoša scenogrāfija. Telpā veiksmīgi apvienotas mākslinieciskie izteiksmes veidi ar gaismas efektiem. Darbam jāpievieno QR kods, lai žūrijai iespēja noklausīties skaņdarbu kopā ar telpiski veidoto darbu.

Pavasaris gaiteņos

Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programma ar pašu radīto krāsu sprādzienu sveicina pavasari, sauli, priecē pašus un liek pasmaidīt ikvienam ienācējam.