Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Teātra darbnīca  “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”

2021.gada rudenī skolā norisināja neformālās izglītības un formu teātra darbnīca  “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”, kurā piedalījās 9.klases skolēni. Tā bija lieliskā iespēja jauniešiem gūt no ikdienas mācību procesa atšķirīgu pieredzi, 4 dienas piedaloties  neformālās izglītības darbnīcās, kuru laikā skolēni  iepazinās ar neformālo izglītību un foruma teātri, mācījās labāk saprast citus cilvēkus un viņu izjūtas, iepazina nevardarbīgas komunikācijas metodes, ķermeņa valodu un tās izpausmes, uzzināja par “bullying” vai tiranizēšanu skolā. Kopā ar darbnīcas vadītājiem no biedrības “Līdzdalības platforma” jaunieši meklēja risinājumus, kā rīkoties situācijās, kad nākas saskarties ar tiranizēšanu. Aktivitātēs un sarunās skolēni attīstīja konfliktu risināšanas prasmes, saliedējās, mācījās strādā grupās, diskutēt, sadarboties un dalījās pieredzē ar citiem jauniešiem, kopā interesanti pavadīja laiku, pilnveidoja sevi un savas sadarbības prasmes.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai». Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti.

Projekta PuMPuRS atbalsts 2021./2022. mācību gadā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalsts Vecpiebalgas vidusskolā 2021./2022. mācību gadā tika sniegts 12 izglītojamajiem. Šajā mācību gadā  no projekta tika finansēts tikai individuālās mācību priekšmetu konsultācijas: Latvijas vēsturē, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā.

Ilgstošais attālinātais mācību process būtiski ir ietekmējis izglītojamo mācīšanās motivāciju un zināšanu kvalitātes līmeni, līdz ar to joprojām projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Iepriekšējos mācību gados projekta “PuMPuRS”  nosacījumi paredzēja, ka atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai var tikt sniegts izglītojamajiem, kuri mācās no 5. – 12. klasei. Savukārt šajā mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests ņemot vērā izglītības iestāžu ieteikumus, akceptēja, ka arī 1. – 4. klašu izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams individuālās konsultācijas, var tikt sagatavoti individuālā atbalsta plāni. Līdz ar to, šajā mācību gadā procentuāli lielāko individuālo atbalstu saņēma tieši sākumskolas izglītojamie, ko atzinīgi novērtēja gan pedagogi, gan izglītojamo vecāki, jo tieši pateicoties regulārām individuālajām konsultācijām, būtiski uzlabojās izglītojamo zināšanu līmenis, kas samazina risku priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Projekta darbību regulāri uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests. Janvārī tika pieprasīti 2021./2022. mācību gada I. semestra IAP, lai veiktu dokumentu pārbaudi. Februārī saņēmām Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāves paplašinātu skaidrojumu, kuras atzinumā tika norādīts, ka būtisku trūkumu dokumentācijā nesaskata. Jāatzīmē, ka pārstāve sniedza precizējošus ieteikumus turpmākai projekta darbībai un uzraudzībai, lai vēl efektīvāk varēt realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvas projekta komandas tikšanās

2021. gada 26. janvārī norisinājās tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās biedrības “Līdzdalības platforma”, Vecpiebalgas vidusskolas un Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu aktuālo situāciju un plānotu turpmāko projekta Foruma teātra darbnīca skolēniem «Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu» īstenošanu Vecpiebalgas vidusskolā. Ņemot vērā, ka jaunatnes iniciatīvas projekta mērķu sasniegšanai vitāli svarīgas ir klātienes tikšanās un nodarbības, šobrīd tika nolemts nogaidīt, kamēr epidemioloģiskā situācija uzlabosies un būs iespēja plānotās aktivitātes realizēt vecāko klašu grupā nodarbību un nometnes veidā, kā tas ir paredzēts sākotnējā plānā.

 

Projekts piedāvā neformālās izglītības programmu, kas balstīta uz sociālā teātra metodēm, kuras laikā jaunieši attīstīs prasmes, kas nepieciešamas veselīgu attiecību veidošanai ar vienaudžiem, pilnveidos konfliktu risināšanas un sadarbības prasmes, attīstīs zināšanas kā atpazīt tiranizēšanu un rīkoties tiranizēšanas gadījumā, kā pasargāt sevi un citus, kā arī pilnveidos līdzdalības prasmes un izstrādās kopīgas iniciatīvu idejas tiranizēšanas apkarošanai savā skolā, pozitīvas mācību vides radīšanai un mācību motivācijas paaugstināšanai.

 

Jaunatnes iniciatīvas projekti tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Tie ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

 

Sīkāka informācija:

http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

https://www.facebook.com/Participation.platform

 

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv).

Projekta PuMPuRS atbalsts 2020./2021. mācību gada II semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalsts Vecpiebalgas vidusskolā 2020./2021. mācību gada II semestrī tiek sniegts jau 20 izglītojamajiem. No projekta tiek finansētas individuālās mācību priekšmetu konsultācijas (matemātikā, vēsturē, latviešu, angļu, krievu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā arī sniegts konsultatīvais atbalsts.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Kopš 8. februāra skolās, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, izņēmuma gadījumos ir atļautas arī individuālās klātienes nodarbības, pateicoties pedagogu pilnveidotajām digitālajām prasmēm un tehnoloģiju pieejamībai, atbalsta sniegšanas process sekmīgi tiek nodrošināts attālināti.

Projekta darbību regulāri uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests. Janvārī tika pieprasīti 2020./2021. mācību gada I. semestra IAP, lai veiktu dokumentu pārbaudi. Februārī saņēmām Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāves paplašinātu skaidrojumu, kuras atzinumā tika norādīts, ka būtisku trūkumu dokumentācijā nesaskata. Jāatzīmē, ka pārstāve sniedza precizējošus ieteikumus turpmākai projekta darbībai un uzraudzībai, lai vēl efektīvāk varēt realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv).