Projekta PuMPuRS atbalsts 2020./2021. mācību gada II semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalsts Vecpiebalgas vidusskolā 2020./2021. mācību gada II semestrī tiek sniegts jau 20 izglītojamajiem. No projekta tiek finansētas individuālās mācību priekšmetu konsultācijas (matemātikā, vēsturē, latviešu, angļu, krievu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā arī sniegts konsultatīvais atbalsts.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Kopš 8. februāra skolās, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, izņēmuma gadījumos ir atļautas arī individuālās klātienes nodarbības, pateicoties pedagogu pilnveidotajām digitālajām prasmēm un tehnoloģiju pieejamībai, atbalsta sniegšanas process sekmīgi tiek nodrošināts attālināti.

Projekta darbību regulāri uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests. Janvārī tika pieprasīti 2020./2021. mācību gada I. semestra IAP, lai veiktu dokumentu pārbaudi. Februārī saņēmām Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāves paplašinātu skaidrojumu, kuras atzinumā tika norādīts, ka būtisku trūkumu dokumentācijā nesaskata. Jāatzīmē, ka pārstāve sniedza precizējošus ieteikumus turpmākai projekta darbībai un uzraudzībai, lai vēl efektīvāk varēt realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv).