MAIJS

20. 6.kl. ekskursija (S.Makare)
21. CE latviešu val. 12.kl. (I.Strelkova, V.Lapiņa)

Kvalitātes komisijas sanāksme (I.Strelkova)

10.klases vecāku sapulce (A.Bērziņa)

3.klases vecāku sapulce (A.Jurgena)

22. E 9.kl. latv. val. RD (I.Strelkova, V.Kalniņa)
23. E 9.kl. latv. val. MD (I.Strelkova, V.Kalniņa)

Klašu audzinātāju MK sanāksme ,,Skolēna individuālās spējas, intelekta izpausmes mācību un audzināšanas darbā” ( A.Glāzere, kl.audzin.)

24. CE matemātikā12.kl. (I.Strelkova, R.Šarkovska)

Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības iestāžu koru un deju kolektīvu koncerts ,,saDZIEDĀT- saDANCOT”

ZZ čempionāta fināls Ropažos 7.kl. (I.Batņa)

25. Konkursa ,,Vēsture ap mums” noslēguma pasākums Rīgā (V.Kalniņa)
ZZ čempionāta fināls Ropažos 10.kl. (A.Bērziņa)