Pateicības

Pateicoties Noras un Ances tētim Alvim Čičkanovam mūsu putnu bērnudārzs kļuvis vēl kuplāks. “Pūces skolas” bērni kopā ar Noras tēti cītīgi strādāja, pagatavojot vairākus putnu būrīšus. Paldies!

Valsts svētku priekšvakarā Vecpiebalgas vidusskolas Atzinību par godprātīgu un atbildīgu darbu saņēma dežurante Dace Štāle un Cēsu novada pašvaldības apbalvojumu “Gada darbinieks 2023” par ieguldījumu iestādes attīstībā saņēma direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Reinis Rāvietis

Paldies par dāvanu valsts svētkos Jaunsardzes centram un skolotājam Alvim Rogozinam

“Mazputniņš” saka sirsnīgu paldies 2.klases skolniecei Šarlotei un viņas ģimenei par bērnudārzam uzdāvinātajām rotaļlietām!

Paldies Rinalda tētim Andim Dzenim par atbalstu 12.klases Žetonvakara izrādes tapšanā (VUGD auto)!

Paldies skolas absolventiem Ingai Širakai (Kauliņai), Maijai Klimovičai (Spilvai), Tomam Praulītim un Reinim Rāvietim par piedalīšanos Vecpiebalgas vidusskolas “Atvērto durvju dienā 2023”!

Paldies Samantas mammai Baibai Gorovenko par sākumskolai atdāvinātajām puzlēm!

“Absolventu dienā 2023” skolas audzēkņus un skolotājus ar savas karjeras stāstu priecēja skolas absolventi: Linda Tunte, Dace Radvilaviča, Dzintars Dārziņš un Raivis Heiselis (43. izlaidums); Dita Tjumina (Kaļķe) un Uldis Glāzers (42.izlaidums); Inese Beķere (Vaitkevica), Kristīne Jermacāne (Bišere), Baiba Krūmiņa un Mareks Barinskis (41.izlaidums). Paldies arī klases audzinātājām Mirdzai Zommerei un Tatjanai Gorbānei par ieinteresētību un atsaucību!

“Mazputniņa” bērni priecājas un pateicas Elias Širakas vecākiem par bērnudārzam uzdāvāto dipdapu, rotaļlietām un spēlēm!

Pateicamies par atsaucību, sagādājot materiālus būrīšiem, Danielas Radvilavičas vecākiem, Gabrielas Gorovenko vecākiem, Annai un Aldim Glāzeriem, Ainaram Pizānam, Janai Zivtiņai!

3.klases skolēni strādājot pie projekta “Iepazīsti Vecpiebalgu!”, radījuši īpašas darba virsmas beebot robotiem. Skolēni un skolotāji pasakās par sadarbību muzeju apvienības “Orisāre”vadītājai Līvai Grudulei  un rakstniecei un novadpētniecei Ingunai Bauerei! Pateicība 3.klases skolnieces Emīlijas Poikānes vecākiem par ieinteresētību un finansiālo ieguldījumu!

Latvijas 104.dzimšanas dienā Vecpiebalgas vidusskolas pateicība:

skolotājai Baibai Bērziņai par iniciatīvu Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” īstenošanā un ieguldījumu dalībvalstu vizītes nodrošināšanā;
skolotājai Baibai Krūmiņai par ieinteresētību Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” īstenošanā un ieguldījumu dalībvalstu vizītes nodrošināšanā;
skolotājai Sandrai Makarei par ieinteresētību Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” īstenošanā un ieguldījumu dalībvalstu vizītes nodrošināšanā

Bērnudārza bērni priecājas par Mika un Miķeļa Klimoviču atdāvinātajām rotaļlietām, spēlēm un puzlēm. Sirsnīgi pateicamies visai ģimenei!

Paldies piena pārstrādes uzņēmumam “Food Union” par dāvinātajiem “Kāruma” sieriņiem pirmklasniekiem.

Vecpiebalgas vidusskolas pateicība

  • labiekārtošanas darbu strādniekam Jānim Punduram par ieguldījumu skolas vides veidošanā un uzturēšanā
  • dežurantei Anitai Šipko par ieinteresētību un ieguldījumu skolas tēla popularizēšanā;
  • dežurantei Dacei Štālei par ieinteresētību un iniciatīvu skolas vides veidošanā, atsaucību dažādu skolas sadzīves jautājumu risināšanā;
  • dežurantei Vivitai Aplociņai par godprātīgu tiešo darba pienākumu veikšanu, ieinteresētību skolas vides veidošanā;
  • Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājam Dāvim Zārdiņam par atbalstu skolas mācību un audzināšanas procesā un atsaucību dažāda mēroga projektu īstenošanā.

Paldies Ilzei Meijerei par ieinteresētību, Zaigai un Atim Gavariem par sniegto atbalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” izstāžu telpas inventāra papildināšanā!

Paldies Latvijas Biškopības biedrībai par dāvinājumu pirmklasniekiem!

Paldies AS ,,Cēsu alus” par saldo ziedojumu!

Paldies Lindai Mūrniecei un Lindai Ķaukulei par ziedojumiem Lego pulciņam.

Labo vārdu nekad nevar būt par daudz: no sirds lepojamies un vēlreiz sakām paldies visiem mūsu sporta svētku “Iesim pa Vecpiebalgas sporta zvaigžņu pēdām!” vadītājiem – sportistiem. Lai svētki būtu izdevušies, to organizēšanā bija nepieciešams liels atbalsts, kuru arī saņēmām. PALDIES visiem, bet jo īpaši Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības vadītājam Dāvim Zārdiņam!

Iesim pa Vecpiebalgas sporta zvaigžņu pēdām!

Paldies par ziedojumu ugunsdzēsēju tērpu iegādei: Uldim Glāzeram, Dāvim Strelkovam, Valerijam Strelkovam, Jānim Špunderam, Dr. habil. sc. ing. Namejam Zeltiņam.

Zinību dienā:

Andim Dzenim un Florences tētim Andim Engerim par atsaucību, ieinteresētību un dāsno rīcību!

No sirds pateicamies SIA “PNB Print” par pirmsskolai ziedotajiem materiāliem un Antrai Cukurkalnei par ieguldīto darbu, laiku un labo sirdi!

Paldies Rinalda tētim ANDIM DZENIM par atsaucību un palīdzību skolas apkārtnes labiekārtošanas darbos!

Paldies Lailai Paeglītei par rožu stādiem un Raivim Sniķeram par puķu kastēm  un safrēzēto rožu dobi!

Paldies Vecpiebalgas pašvaldības saimniecības nodaļas vīriem –Andrim Blīgznam, Gintam Igaunim, Jānim Laukam, Jānim Zvēriņam, – un SIA ,,BIO Enerģija BT” puišiem par palīdzību skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos!

Pateicība Olivera Greiziņa tētim, Kārļa Gavara tētim un Katrīnas Ozolas ģimenei par bērniem radītajām un uzdāvinātajām lietām!

Paldies Lailai Paeglītei par rožu stādiem un Raivim Sniķeram par puķu kastēm  un safrēzēto rožu dobi!

Paldies Vecpiebalgas pašvaldības saimniecības nodaļas vīriem –Andrim Blīgznam, Gintam Igaunim, Jānim Laukam, Jānim Zvēriņam, – un SIA ,,BIO Enerģija BT” puišiem par palīdzību skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos!

Pateicība Olivera Greiziņa tētim, Kārļa Gavara tētim un Katrīnas Ozolas ģimenei par bērniem radītajām un uzdāvinātajām lietām!

Paldies Aivai Nebarei, Kasparam Stupelim, Laumai Balodei, Indriķim Putniņam, Ģirtam Groza, Marekam Radvilavičam, Inesei Vasiļjevai, Reinim Rāvietim, Līvai Grudulei, Ilonai Muižniecei, Uģim Asarim, Artūram Bogdanovam, Vitai Antonei un Līgai Lieldienai par ēnu dienas aktivitātes vadīšanu klasēs.

Paldies Ingai Gulbei un Dacei Štālei par iniciatīvu skolas vides veidošanā.

Paldies skolas absolventiem Juritai Babecai un Dāvim Strelkovam par drēbju pakaramo iegādi tautas tērpu uzglabāšanai.

Vecāki, kuri piedalījās Tēvu dienas talkā,, Veidosim skolas vidi kopā”. Paldies!

Uģis Asars, Evita Liepiņa, Dima Liepiņš, Everts Štāls, Normunds Ezerietis, Ivars Matišiņecs- Ērglis, Guntis Gavars, Edžus Ķaukulis, Andris Lapiņš, Māris Vaišļa, Aivis Šulcsa, Raimonds Vagulis, Raimonds Sniedze, Ģirts Groza, Indriķis Putniņš, Raimonds Sarmulis, Endijs Graudums, Andris Stupelis, Toms Engeris, Mareks Radvilavičs, Raimonds Straupe, Matīss Počs, Aivars Gulbis, Ģirts Bērziņš, Artūrs Bogdanovs, Dairis Kārkliņš, Kaspars Smidrovskis, Dāvis Zārdiņš, Andis Dzenis.

Pateicība Ilmāram Glāzeram par materiālo atbalstu skolas vides labiekārtošanā.

Pateicība Andim Dzenim par ieinteresētību un atbalstu skolas vides veidošanā.

Pateicība Marekam Radvilavičam par ieinteresētību un materiālo atbalstu projektam,, Sporto visa klase.”

Paldies Aivai Nebarei (1.klase) par tērpu šūšanu “Jūrnieku” dejai!

Paldies Ivetai Ērglei (1.klase) par pirmklasnieku dzimšanas dienu kalendāra izveidi!

Paldies Dacei Smirnovai par zeķu uzadīšanu 2. un 3. klases a kolektīva puišiem.

Paldies par atsaucību skolas ābeļdārza sakopšanas talkā- Edgaram Bērzkalnam, Ilgonim Pētersonam, Ainai Balodei.

Paldies Ingai Gulbei ( 2.A un 8.klase) par ziedu pušķu pagatavošanu tautisko deju kolektīvu vadītājām.

Paldies Zitai Volmanei (6. klase) sniedza materiālus mājturības un tehnoloģiju stundām.

Paldies Ģirtam Gobiņam (9. klase) par bērnu nogādāšanu uz atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādi Rīgā.