Projekta PuMPuRS atbalsts 2021./2022. mācību gadā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalsts Vecpiebalgas vidusskolā 2021./2022. mācību gadā tika sniegts 12 izglītojamajiem. Šajā mācību gadā  no projekta tika finansēts tikai individuālās mācību priekšmetu konsultācijas: Latvijas vēsturē, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā.

Ilgstošais attālinātais mācību process būtiski ir ietekmējis izglītojamo mācīšanās motivāciju un zināšanu kvalitātes līmeni, līdz ar to joprojām projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Iepriekšējos mācību gados projekta “PuMPuRS”  nosacījumi paredzēja, ka atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai var tikt sniegts izglītojamajiem, kuri mācās no 5. – 12. klasei. Savukārt šajā mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests ņemot vērā izglītības iestāžu ieteikumus, akceptēja, ka arī 1. – 4. klašu izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams individuālās konsultācijas, var tikt sagatavoti individuālā atbalsta plāni. Līdz ar to, šajā mācību gadā procentuāli lielāko individuālo atbalstu saņēma tieši sākumskolas izglītojamie, ko atzinīgi novērtēja gan pedagogi, gan izglītojamo vecāki, jo tieši pateicoties regulārām individuālajām konsultācijām, būtiski uzlabojās izglītojamo zināšanu līmenis, kas samazina risku priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Projekta darbību regulāri uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests. Janvārī tika pieprasīti 2021./2022. mācību gada I. semestra IAP, lai veiktu dokumentu pārbaudi. Februārī saņēmām Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāves paplašinātu skaidrojumu, kuras atzinumā tika norādīts, ka būtisku trūkumu dokumentācijā nesaskata. Jāatzīmē, ka pārstāve sniedza precizējošus ieteikumus turpmākai projekta darbībai un uzraudzībai, lai vēl efektīvāk varēt realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.