Lai pārrunātu 1.semestra mācību un audzināšanas darba rezultātus un katrai klasei aktuālos jautājumus attālināto mācību laikā, uzsākot 2.semestri, audzinātāji organizē klašu vecāku sapulces, kas šogad ārkārtas situācijas dēļ notiek tiešsaistē. Ierobežotu laiku sapulcēs piedalās arī skolas vadība, kas iepazīstina ar decembrī veikto skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas rezultātiem: skolas direktore Ilona Strelkova informē par situāciju ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā un piesardzības pasākumu īstenošanu skolā, direktores vietniece mācību darbā Monta Gavare – par pozitīvo un pilnveidojamo attālinātā mācību procesa organizēšanā un izmaiņām VPD norisē, direktores vietniece audzināšanas darbā Antoņina Glāzere – par aktuālo audzināšanas darbā, karjeras un interešu izglītībā. Savukārt vecāki veic atbildīgu darbu – analizē skolas darbu pēc SVID metodes, nosakot skolas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, lai sniegtu savu redzējumu par skolas darba prioritātēm nākamo 3 gadu laikā.