Metodiskā diena „Diferenciācija”

Augusta nogalē skolotāji pulcējās uz Metodisko dienu „Diferenciācija” , kuru vadīja Ilona Strelkova un Inga Zariņa. Sniedza ieskatu teorētiskajos jautājumos un praktisku darbošanos, analizējot dažāda veida mācību stundas.
Mācību process skolā jāorganizē tā, lai tiktu vienlaicīgi nodrošināta gan kvalitatīva izglītība (neraugoties uz atšķirībām skolēnu spējās, uztverē un domāšanā), gan skolēniem tiktu radīti nepieciešamie psiholoģiskie apstākļi un atbilstoša mācību vide. Paredz nepieciešamību un iespējamību mācību procesu pielāgot skolēna interesēm, spējām, talantam, vajadzībām parastas klases apstākļos, veicinot viņa virzīšanos uz priekšu mācību programmas ietvaros.
Viena no iespējām ir mācību procesa diferenciācija. Mācību iekšējā un ārējā diferenciācija. „Diferenciācija aptver visus organizatoriskos un didaktiskos pasākumus, kas realizē dažādu pieeju audzēkņiem skolas pedagoģiskajā procesā (mācību un audzināšanas process, kam raksturīga skolēna individuālo īpatnību ievērošana). .”
Lai varētu tikt realizēta iekšējā diferenciācija jāņem vērā:
• Skolēna veselības stāvoklis
• Patstāvīgās mācību darbības prasmes un iemaņas prasme plānot
• Konkrētā mācību materiāla zināšanas un prasmes
• Skolēna pašsajūta skolā un kolektīvā
• Izziņas darbības individuālās īpatnības (atmiņa, uztvere, iztēle, domāšana, uzmanība).
Katrs cilvēks vienu un to pašu lietu, parādību var uztvert dažādāk: vizuāli, audiāli, kinētiski, analītiski.
Kā organizēt darbu mācību stundās:
• atbilstošu īpašu mācību uzdevumu uzdošana (skolēniem, kas īpaši ieinteresējušies par kādu mācību priekšmetu, ieteikt gatavot referātus, papildus meklēt literatūru, savus gala rezultātus ļaut klases priekšā prezentēt)
• patstāvīgo darbu variantu praktizēšana, kas atšķiras grūtuma un apjoma ziņā
• pēc pedagoģiskās palīdzības daudzuma diferencēti uzdevumi (Visiem skolēniem uzdevumi vienādi, bet dažiem ļauj izmantot atgādnes, kalkulatorus utt.)
• mācību tempa koriģēšana (“ātrie” bērni mudināti vairākkārt pārbaudīt izpildītos uzdevumus + saņem papilduzdevumus; “lēnajiem” bērniem piedāvāts papildus laiks)
• diferencēta grupāla darba praktizēšana (2 veida grupas: homogēnās- bērni ar līdzīgām spējām; heterogēnās- bērni ar dažādām spējām).
Atslēgas vārdi: individuāla un diferenciāla pieeja, dažādība, motivācija, sekmēšana.