Ar 2020.gada 1.septembri izglītības iestādes uzsāks pakāpenisku pilnveidotā mācību satura īstenošanu, kas paredz izglītības satura plānošanas principu maiņu arī vidusskolā – piedāvājot mācību satura apguvi 3 dažādos līmeņos (pamata, optimālajā un augstākajā) un veidojot mācību priekšmetu kursus atbilstoši šiem līmeņiem.
Kopējā mācību slodze vidusskolēniem paliks nemainīga, proti, 36 stundas nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību stundas trīs gados. Mācību priekšmeti tiks grupēti 7 jomās: valodu mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu mācību joma, matemātikas mācību joma, tehnoloģiju mācību joma, veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Vidusskolēniem būs jāapgūst pamatkursi katrā mācību jomā vai nu pamata, vai optimālajā līmenī. Tā kā saglabāsies 3 obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā), šie mācību priekšmeti visiem skolēniem būs jāapgūst optimālajā līmenī. Pamatkursu apguve pamatā tiks plānota 10. – 11.klasē, lai, 11.klasi beidzot, skolēniem ir iespēja nokārtot kādus no obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem. Tāpat optimālajā līmenī būs jāapgūst tie mācību priekšmeti, kuros skola piedāvās padziļinātos kursus (lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss). Svarīgi ir tas, ka mācību satura apguve optimālajā līmenī būs pietiekama, lai iestātos augstskolā.
Visiem skolēniem vidusskolā būs jāizvēlas kāds no skolas piedāvātajiem padziļināto kursu komplektiem jeb izvēļu “groziem”, kas dos iespēju trīs kursus jeb mācību priekšmetus apgūt augstākajā līmenī, kā arī izvēlēties ar savām interesēm saistītus skolas piedāvātos specializētos kursus. Divos no izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem skolēniem būs jākārto augstākā līmeņa eksāmens, un vienā no šiem kursiem būs jāaizstāv pētniecības, jaunrades vai sabiedriskā darba projekts. Padziļināto kursu apguve pamatā notiks 12.klasē.
Vecpiebalgas vidusskola piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus. Skolēniem, kurus interesē profesionālā darbība kādā no radošās pašizpausmes veidiem, tiks piedāvāti padziļinātie kursi kultūrā un mākslā, dizainā un tehnoloģijās, sociālajās zinātnēs, kā arī būs iespēja izvēlēties specializēto kursu: vizuāli plastiskā māksla vai digitālais dizains. Ņemot vērā skolēnu un vecāku viedokli, otrais padziļināto kursu komplekts domāts skolēniem, kurus interesē profesionālā darbība tiesībsargājošajā jomā, drošības, glābšanas un militārajos dienestos, un šajā komplektā tiks piedāvāti padziļinātie kursi sociālajās zinātnēs, fizikā, ģeogrāfijā, kā arī specializētais kurss valsts aizsardzības mācībā.
Topošie 10.klašu skolēni, ja kāds no piedāvātājiem padziļināto kursu komplektiem jums ir saistošs, gaidīsim Vecpiebalgas vidusskolā!

Skolas direktore Ilona Strelkova