Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir atkārtoti iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Šajā plānošanas periodā galvenais uzsvars tiek likts uz multidisciplināro, STEM un vides jomu.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai piešķirts finansējums 18 673,93 EUR (nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums) un projekta aktivitātes tiek īstenotas abās skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā.

Sīkāka informācija https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Projekta apraksts:

Projekta nosaukums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001
Projekta īstenošanas laiks 2019. gada septembris – 2022.gada 31. maijs
Projekta īstenotājs Valsts izglītības satura centrs
Projekta sadarbības partneris Vecpiebalgas novada pašvaldība
Projekta mērķis Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Valsts izglītības satura centrs, pedagogi, izglītojamie
Aktivitātes
  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Projektā iesaistītās novada skolas
  • Vecpiebalgas vidusskola
  • Vecpiebalgas novada pamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 005 188 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 27 204 409 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 4 800 779 euro.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums – 18 673,93 EUR euro

Kontaktinformācija novadā Inese Ozola

Tālrunis 26463410

E-pasts inese.ozola@vecpiebalga.lv

Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā Liene Voroņenko

Tālr: 67350815

E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Plašāka informācija par projektu https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml