Attālinātā mācību procesa organizēšana

1.Skola no plkst. 7:30 līdz plkst. 15:30 ir atvērta darbiniekiem, apmeklētājiem nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti.
2.Pedagogam ir izvēles iespēja – vadīt attālināto mācību procesu no mājām vai izglītības iestādes.
3.Reizi nedēļā pedagogi informatīvajā sanāksmē (saskaņā ar darba plānu) pārrunā mācību procesa organizēšanas aktualitātes.
4.Saziņai tiek izmantota e-klase un WhatsApp.
5.Attālinātais mācību process tiek plānots GoogleDrive, kur skolotājs līdz kārtējās nedēļas sestdienai saplāno mācību stundas nākamai nedēļai.
6.Skolēniem un vecākiem jaunās nedēļas mācību procesa plānojums ir pieejams e-klases pastā atsūtītā saitē no svētdienas.
7.Mācību process katru darbadienu norit no plkst. 8:30 saskaņā ar Vecpiebalgas vidusskolas
2019./2020.mācību gada 2.semestra nodarbību sarakstu.2019./2020.mācību gada 2.semestra nodarbību sarakstu.
8.Tāpat kā klātienes mācību procesā, arī attālināti skolēns mācās visu dienu, un skolotājs attālināti ir pieejams gan savu konsultāciju, gan mācību priekšmetu stundu laikā.
9.Ja kādā dienā skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā, vecāks līdz plkst. 10:00 par to informē klases audzinātāju, kas līdz plkst. 12:00 ar e-klases starpniecību šo informāciju nosūta mācību priekšmetu skolotājiem.
10.Attālinātais mācību process neatceļ ikdienas un temata noslēguma pārbaudes darbus un vērtējumu izlikšanu.
11.Skolotāja norādītie darbi nosūtāmi līdz konkrētās mācību dienas plkst. 21:00, profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem – darbi iesniedzami līdz kārtējās piektdienas plkst. 21:00.
12.Skolotājs regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā: norāda stundas datumu un tēmu, stundās veicamās aktivitātes un izmantotos materiālus (saites, dokumenti u.c.), skolēnu kavējumus, vērtējumus.
13.Gadījumos, kad skolēnam nav iespējama nekāda veida tiešsaistes saziņa ar skolu, vecāks, sazinoties ar klases audzinātāju, vienojas par mācību uzdevumu saņemšanu klātienē.

Ārkārtas situācijā ir ļoti svarīga katra pieaugušā cilvēka atbildība gan par veicamo darbu, gan saziņu, gan informācijas sniegšanu.

Esam pacietīgi – šī mums katram ir jauna pieredze!