Par mācību procesa norisi līdz 2021.gada 14.novembrim

1.– 3.klašu izglītojamajiem

2021.gada 29.oktobrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 10:00 notiek izglītojamo testēšana

Testus izsniedz:

1.klasei – pie vecā korpusa ārdurvīm (ēdamzāles gals),

2.klasei – pie centrālajām ārdurvīm,

3.klasei – pie “sarkanās skoliņas” 1.ārdurvīm (VAM klase).

 • Skolas autobuss (šoferis Andris Stupelis) kursē divos maršrutos, kas mainīti saskaņā ar izmaiņām braucēju sarakstos. Izmaiņas autobusu sarakstos skatīt saitē https://vecpiebalgasvsk.lv/covid-19/

Skolas autobuss pēc stundām sāk kursēt plkst. 14:00.

 • Izglītojamo plūsma:

1.kl. izglītojamie iestādē ienāk pa vecā korpusa ārdurvīm un izmanto vecā korpusa garderobi;

2.kl. un 3.kl. izglītojamie iestādē ienāk pa centrālajām ārdurvīm un izmanto jaunā korpusa garderobi.

 • Stundu laiki
Stundas pēc kārtas Mācību stundas ilgums 40 minūtes
1. 8:30 – 9:10
2. 9:20 – 10:00
3. 10:10 – 10:50
4. 11:00 – 11:40
11:40 – 12:20 Pusdienas 1. – 3.kl.
6. 12:20 – 13:00
7. 13:10 – 13:50
 • Starpbrīžos
Klase Skolā Teritorija skolas pagalmā
1.kl. Atpūtas stūris pie 1.klases No vecā korpusa ārdurvīm līdz centrālajām ārdurvīm
2.kl. Jaunā korpusa pārejas gaitenis Starp dīķi un “sarkano skoliņu”
3.kl. Atpūtas stūris pie mūzikas kabineta No centrālajām ārdurvīm līdz sporta zāles gala ārdurvīm
 • WC lietošana
Klase Vecā korpusa stāvs
1.kl. 2.stāvs
2.kl. 1.stāvs
3.kl. 3.stāvs
 • Interešu izglītība nenotiek
 1. – 12.klašu izglītojamajiem
 • Izglītojamo testēšana notiek 2021.gada 12.novembrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 10:00.
 • Saziņai (līdz plkst. 17:00) tiek izmantota e-klase, tālrunis un WhatsApp lietotne.
 • Stundas notiek pēc stundu saraksta. Tiešsaistes stundas tiek organizētas Google Meet platformā.
 • Attālinātā mācību procesa plānošanas tabula (saite uz google koplietošanas dokumentu) e-klasē tiek nosūtīta kārtējā svētdienā līdz plkst. 12:00. Tiešsaistes stundas atzīmētas ar zaļu krāsu, temata noslēguma pārbaudes darbi – ar sarkanu krāsu.