SPKC izstrādātie vizuālie materiāli Covid-19 ierobežošanai

Nosacījumi par izglītības procesa organizēšanu no 1.aprīļa

2022.gada 22.martā valdība pieņēma jaunus grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr. 662 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” .

 • No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i., nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu.
 • Testēšana no 1.aprīļa veicama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.
 • Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.
 • Izglītības iestādes mācību procesu arī turpmāk varēs īstenot attālināti,piemēram, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, ja tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikta izolācija, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.
 • Spēkā paliek nosacījums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamībupirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības) pakāpē nodarbinātajiem. Izglītības procesā nodarbinātie, kuriem ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, var turpināt veikt darba pienākumus, nesaņemot balstvakcīnu. Savukārt izglītības procesā nodarbinātie, kuriem uz 2022.gada 31.martu bijis spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 2022.gada 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Testēšana izglītības iestādēs no 2022.gada 14.marta

Pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem rutīnas testēšana netiek veikta, bet, ievērojot visus drošības aspektus, tā ir iespējama tikai ar vecāku piekrišanu īpašos gadījumos (piemēram, pēkšņa simptomu parādīšanās vai uzliesmojums izglītības iestādē, augsta riska kontakts ar inficētu personu u.c. epidemioloģiskas indikācijas) atbildīgās personas uzraudzībā.

Pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie (pārslimojušie no 61.dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas) veic 2 antigēna paštestus nedēļā: svētdienas vakarā un trešdienas vakarā. Ja būtiski pasliktinās epidemioloģiskā situācija (uzliesmojums izglītības iestādē vai karantīna konkrētā klasē), var veikt 3 paštestus: svētdienas vakarā, otrdienas vakarā un ceturtdienas vakarā.

Lai apmeklētu interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu nodarbības, paštestus pēc algoritma veic arī brīvlaika nedēļā.

Tiek atcelts apvienotā parauga PĶR tests (laboratorijas kociņu tests) rutīnas veidā, ko var veikt preventīvo pasākumu ietvaros pēc SPKC un izglītības iestādes iniciatīvas, ja izglītības iestādē novēro lielāku skaitu saslimšanas gadījumu.

Izglītības iestāžu darbinieki veic 2 antigēna paštestus nedēļā (pārslimojušie no 61.dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas).

Personām ar simptomiem izglītības iestādi apmeklēt ir aizliegts!

Sertifikātus izsniedz, pamatojoties uz profesionālajiem antigēna testiem. Paštesti neatbilst šīm prasībām.

Rīkojums par kontaktpersonām

Rīkojums nr.1-26/2022/8

Izmaiņas saistībā ar kontaktpersonu mājas karantīnu

Izglītības un zinātnes ministrija, 2022

Izmaiņas stājas spēkā 14.02. – piemērojamas arī jau uzsāktai mājas karantīnai

Juridiskais pamatojums:

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“ https://www.vestnesis.lv/op/2022/29A.1

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Darbiniekikontaktpersonas

Izglītības iestādē nodarbinātie (arī izglītojamā asistents) darba pienākumus klātienē var veikt, neievērojot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikts rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Tas nozīmē, ka vairs nav jāveic RNS vai antigēna tests pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu un atkārtotais tests 3.vai 4.dienā, kā arī vairs netiek piemērots regulējums par testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes darba dienas uzsākšanas.

Prasība piemērojama pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas).

Izglītojamiekontaktpersonas

Izglītojamais pamata un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties izglītības procesā klātienē, neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams 10 dienas neapmeklēt izglītības iestādi, kā arī vairs netiek piemērots regulējums par testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas.

Prasība attiecas arī uz interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmām (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas)

Izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē klātienes izglītības procesā (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī, lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu) tāpat kā līdz šim var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas.

Paliek spēkā arī iespēja izglītojamam noslēgt mājas karantīnu pēc testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Ja ir pozitīvs laboratorijas (kociņu) apvienotais klases/grupas  paraugs

 • iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus. Izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu paraugiem. Parauga nodošana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos.

Līdz rezultātu saņemšanai visa klase ievēro karantīnas nosacījumus. Pēc rezultātu saņemšanas, skolēni ar pozitīvu testa rezultātu paliek izolācijā, skolēni bez slimības pazīmēm, turpina klātienes mācības. Ja individuālo siekalu testu rezultāti nav saņemti 24 stundu laikā, mācību procesā var piedalīties, ja veic pirms tam vienu paštestu, un tālāk rīkojas atbilstoši rezultātu saņemšanai.

Kontaktpersona bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto personu

Kamēr mājsaimniecībā ir kontakts ar inficēto personu, izglītojamie uz izglītības iestādi nedodas.

Pēc mājsaimniecībā dzīvojošās inficētās personas izolācijas beigām (izveseļošanās):

 • izglītojamais (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpi) var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un atgriezties izglītības iestādē, ja tiek veikts rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam,
 • izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un atgriezties izglītības iestādē (vai klātienē saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu), ja ir pagājušas ne mazāk kā 10 dienas kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu, vai noslēdzot mājas karantīnu pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs

Citi ierobežojumi saglabājas

 • Lietot maskas
 • Vēdināt telpas
 • Distancēties
 • Ievērto higiēnas prasības
 • Neapmeklēt pasākumus
 • Ievērot īpašu piesardzību transportlīdzekļos
 • Izvairīties no jebkādiem kontaktiem ar riska grupām
 • Piedalīties klātienes izglītības procesā tikai, ja nav saslimšanas simptomu

Izolācijas nosacījumu ievērošanas kārtība slimojošajiem nemainās

Mainīti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi kontaktpersonām

2022.gada 10.februārī Ministru kabinets veicis grozījumus 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka ar 2022.gada 14.februāri izglītojamais

5.31.21. pirmsskolas izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;

5.31.22. pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši centra algoritmam.

5.1.2 darbinieks (amatpersona), kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos (turpmāk – inficētā persona), tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:

5.1.21. iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī:

5.1.21.1. lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;

5.1.21.2. neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;

5.1.22. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas vai maiņas sākuma veic skrīninga testēšanu ar antigēna testu;

Par testēšanu februārī

 

Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem februārī skolēni veic testēšanu saskaņā ar šādu algoritmu (skatīt zemāk tabulu):

Skolēni Svētdiena Otrdiena Ceturtdiena
 

Nevakcinētie,

nepārslimojušie

 

Mājās

veic paštestu

Mājās

veic paštestu

Skolā veic

pūla testu

 

Vakcinētie,

pārslimojušie

(no 61.dienas pēc inficēšanās)

 

Mājās

veic paštestu

Mājās

veic paštestu

Izglītības iestāžu darbinieki arī turpmāk veic antigēna paštestu 2 reizes nedēļā (pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas).

Skolēns/ skolēna vecāks informē klases audzinātāju par paštesta rezultātu līdz noteiktās darbadienas (saskaņā ar grafiku – pirmdienas, otrdienas/ ceturtdienas) plkst. 8:00.

Ja ir pozitīvs paštests, tad 60 dienas pēc inficēšanās persona laboratorijas testēšanas dienā (ceturtdiena) nodod individuālo siekalu testu un  veic antigēna paštestu (gan vakcinētie, gan nevakcinētie). Persona ir izolācijā līdz dienai, kad no laboratorijas tiek saņemts negatīvs siekalu testa rezultāts.

Ja ir pozitīvs pūla (apvienotais klases) tests, iesaistītās personas skolā nodod individuālus siekalu testus epidemioloģiski drošos apstākļos atbildīgās personas uzraudzībā un izglītības iestāde nodrošina paraugu nogādāšanu laboratorijā. Tikai izņēmuma kārtā var izmantot testēšanu laboratorijā (pēc iepriekšējā pieraksta), kur jārēķinās ar gaidīšanas rindām. Ja inficēšanās apstiprināta laboratoriski, tad 180 dienas persona neveic pūla testu un 60 dienas neveic antigēna paštestu.

Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās, var atsākt piedalīties klātienes izglītības procesā, ja kopš inficēšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās viņam nav slimības pazīmju.

Skolēni – kontaktpersonas var piedalīties klātienes mācībās, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem (nav attiecināms  uz situāciju, ja vienā mājsaimniecībā notiek atkārtota kontaktēšanās ar inficētu personu katru dienu):

 • pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;
 • septiņas dienas ik rītu pirms klātienes mācībām veic paštestu;
 • ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas veikts laboratorijas siekalu tests un testa rezultāts ir negatīvs.

Jaunākā informācija par sejas masku nēsāšanu

Valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz, ka turpmāk kā sejas maskas būs atļauts lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus bez vārsta (ne zemākas klases kā FFP2).

Tomēr attiecībā uz izglītības procesu pastāv izņēmums – pamatskolēni un vidusskolēni arī turpmāk mācību, interešu izglītības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas laikā, kā arī sabiedriskajā transportā varēs izmantot valsts centralizētā iepirkumā iegādātās auduma maskas, kas atbilst noteiktiem kvalitātes standartiem un garantē pietiekamu izelpojamā un ieelpojamā gaisa filtrāciju. Šis izņēmums attiecas arī uz nodarbinātajiem pirmsskolas, pamata un vidējā izglītības pakāpē, tai skaitā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās. 

Apmeklējot citas sabiedriskās vietas, skolēniem vecumā no 12 gadiem būs jālieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori, savukārt bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam varēs lietot auduma maskas. Šāds lēmums pieņemts atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām, jo omikrona straujās izplatības un infekciozitātes dēļ vairs nav pieļaujams, ka vietās, kur pulcējas cilvēki, vispār netiktu lietotas sejas maskas.

Par skolēnu testēšanu janvārī

 

Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem janvārī tiek īstenota jauna testēšanas kārtība (skatīt zemāk tabulu).

Skolēni Svētdiena Otrdiena Ceturtdiena
 

Nevakcinētie,

nepārslimojušie

 

Mājās

veic paštestu

Mājās

veic paštestu

Skolā veic

pūla testu

 

Vakcinētie,

pārslimojušie

 

Mājās

veic paštestu

Mājās

veic paštestu

Katru piektdienu (sākot ar 07.01.22.) klases audzinātājs katram skolēnam izsniedz 2 paštestus līdznešanai uz mājām.

Skolēns/ skolēna vecāks informē klases audzinātāju par paštesta rezultātu līdz noteiktās darbadienas (saskaņā ar grafiku – pirmdienas, otrdienas/ ceturtdienas) plkst. 8:00.

Izglītības procesā drīkst piedalīties tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Ja testa rezultāts pozitīvs, jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāveic apstiprinošais RNS tests.

Vakcinētie skolēni kontaktpersonu statusā karantīnas vietā 7 dienu garumā ik dienu veic paštestu.  

Instrukcija paštestiem no lielajiem (kopējiem) iepakojumiem

 

Par skolēnu testēšanu 22.11.-26.11.2021.

Plānojot testēšanas procesu nākamajā nedēļā, valdība bija paredzējusi, ka 22.novembrī 1.-3.kl. skolēni paštestu veic mājās, 4.-12.kl. skolēni – izglītības iestādē. Visi 1.-3.kl. skolēnu vecāki 16.novembrī veiktajā klašu audzinātāju aptaujā piekrita, ka arī 1.-3.kl. skolēni paštestu veic skolā.

Tāpēc, saskaņā ar valdībā nolemto, nākamajā nedēļā testēšana tiks veiktas 2 reizes:

22.novembrī 1.-12.kl. skolēni (gan vakcinētie, gan nevakcinētie, gan pārslimojušie, ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām) paštestu  veic skolā klases audzinātāja uzraudzībā no plkst. 7:30 līdz plkst. 8:30. Ja skolēnam paštests būs pozitīvs, viņš uzreiz veiks siekalu testu. Audzinātājs informēs vecākus, un bērns dosies uz mājām. Savukārt skola nogādās testu laboratorijā.

26.novembrī 1.-12.kl. skolēni (izņemot vakcinētos un  pārslimojušos) skolā 1.stundas laikā veic kolektīvo testu.

Jaunākā Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par skolēnu testēšanu skolas brīvlaikā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu  no 21.10.2021. tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu un mācību iestādēs nodarbināto testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs

Iknedēļas testēšana (arī 20.10., 21.10., 22.10.) tiek turpināta pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem.

Paredzēts, ka vispārizglītojošo skolu skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu  un izglītības iestāžu darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klašu skolēniem un izglītības iestādē nodarbinātajiem – no 25. līdz 29.oktobrim. Pēc spēkā esošā grafika tas nozīmē, ka Vecpiebalgas vidusskolā testēšana tiks veikta 29.oktobrī;

4.- 12. klašu skolēniem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem – testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk.

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos, lai izslēgtu skolēnu kopēju pulcēšanos telpās.

Testēšanā tiks izmantoti siekalu testi.

Aicinot skolēnus nodot siekalu testus, jānodrošina to izsniegšana individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos.

Joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, ja skolēnam testēšanas dienā nav iespējas ierasties uz noteikto testēšanas datumu.

Cieņā,

skolas direktore Ilona Strelkova

Aktuālā informācija par 22.10. testēšanu

Nākamnedēļ “BIOR” laboratorija strādā ierastajā darba režīmā, kurjeri brauks savos ikdienas maršrutos un savāks siekalu kociņu testus no skolām + valsts apmaksātus siekalu testus no pedagogiem un skolu darbiniekiem, kuri uzsākuši vakcinācijas kursu.
Lūdzu, ņemt vērā, ka tiem skolēniem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties apvienotajā klases siekalu skrīningā (ceļojums, laukos, slims vai citu iemeslu dēļ), pirms mācību atsākšanas jāiet uz tuvāko laboratoriju veikt siekalu tests.
Būtiski!!! Vēlamies akcentēt, ka valsts apmaksāts rutīnas skrīninga siekalu tests ir klases apvienotais kociņu siekalu tests. Ja izglītības iestāde kādu objektīvu izņēmuma gadījumu dēļ kurjeram nodos nevis apvienotos kociņu testus, bet gan individuālos siekalu testus, sakarā ar lielo noslodzi laboratorijā individuālo siekalu testu pārskatus varēs nosūtīt četru darba dienu laikā, tas ir, līdz 28.oktobrim. Skolēni skolā varēs atgriezties TIKAI ar negatīvu veiktā testa rezultātu.