Pārvērtības Vecpiebalgas vidusskolā 2020.gada pavasarī

Koronavīrusa Covid-19 laikā Vecpiebalgas vidusskolā process nav apstājies. Skolēni mācas attālināti, bet skolas tehniskie darbinieki rūpīgi strādā pie skolas apkārtnes labiekārtošanas darbiem, skolas telpu remontdarbiem.

Veiktie  darbi pie skolas kopmītnēm: ierobežota kurtuves teritorija un iestādītas tūjas; likvidēta puķu dobe un  izlīdzināta melnzeme, lai veidotu zālāju; pie ieejas „Balgas strops” iestādīti košumkrūmi, izlīdzināta zeme; nokrāsoti soliņi pie kopmītnēm un Vilīša darbnīcas ( kur skolēni gaida autobusu).

Veiktie darbi pie skolas: pie sarkanās skoliņas atjaunota rožu dobe; savesta un izlīdzināta  melnzeme pie skolas dīķa, lai veidotu 3 puķu dobes. Notika aptauja „Droša skola”, kurā konstatēja, ka nedroši ir vecie vītoli pie skolas dīķa. Skolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā R. Rāvietis uzrakstīja vēstuli SIA LABIE KOKI, lai saņemtu atļauju koku nozāģēšanai. Jāatceras, ka Vecpiebalgas vidusskolas pagalma teritorija atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000- aizsargājamo ainavu apvidū „Vecpiebalga”. Tiek gaidīts sertificēta kokkopja ( arborista) atzinums ar situācijas izvērtējumu un praktiskiem ieteikumiem stādījuma turpmākajai apsaimniekošanai.

Likvidēti apstādījumi pie skolas sporta laukuma, apzāģēti un izkopti ceriņi, pie visām skolas ēkām izzāģētas vīnstīgas.

Pārvērtības skolas telpās: lielākie un nopietnākie remontdarbi ir zēnu mājturības kabinetā un ieejas gaitenī „Balgas strops”; pārkrāsota 1.-4. klašu garderobe; demontēts mūzikas metodiskais kabinets, lai izveidotu skolēniem atpūtas stūrīti; sakopta un izflīzēta patrepīte 1.stāvā.

Ieplānots un izstrādāts projekts jaunajai skolotāju istabai 2.stāvā, veidojot skolotājiem atvērtā tipa biroju, lai veicinātu sadarbību.  3.stāvā tiks veidots darba kabinets direktora vietniekiem – mācību darbā, audzināšanas un ārpusstundu darbā. Arī skolas sekretāre mainīs savu atrašanās vietu, remontdarbus veicot pašu spēkiem.

Uzlabojumi sākušies 5.-12.klašu garderobē. Nojaukta vecā lete dežurantēm, uzstādīs jaunu. Pēc drošības noteikumiem tiks izveidots iebūvējamais skapis, kur atradīsies tehniskajiem darbiniekiem noliktava.

Projekts „ Vilīša darbnīca”, kur paredzēts nomainīt logus sadarbībā ar vizuāli plastiskā mākslas programmas skolēnu un skolotāju iniciatīvu.

Ceram, ka  pie skolas būs bērnu rotaļu laukums. Projekta 1.kārta izturēta, iesniegts tālākai izskatīšanai LAD.

Informāciju apkopoja Vizbulīte Kalniņa

Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem – Anitai Šipko, Judītei Ķepītei, Lilitai Pavlovičai, Gitai Silickai, Dzintrai Ozolai, Ivetai Liepiņai, Dacei Rinkevičai -, kas dārznieces Antras Miezītes un direktores vietnieka Reiņa Rāvieša vadībā veica ievērojamus skolas apkārtnes labiekārtošanas un sakopšanas darbus!

Skolas kolektīva vārdā direktore Ilona Strelkova