Pedagoģiskās padomes sēde un Vecāku diena 17.08.2023.

Mūsos katrā dārgums mīt

Kā saules stariņš mazs,

Jāmāk tikai saskatīt…

Sākas atkal jauns posms – jauns mācību gads, jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi un, protams, jaunas uzvaras. Šis ir laiks, kad savijas atkalredzēšanās prieks ar atbildības nastu, ar bažām par priekšā stāvošo nezināmo.

17.augustā uz pedagoģiskās padomes sēdi pulcējās skolotāju kolektīvs. Skolas direktore I. Strelkova iepazīstināja ar jaunajiem kolēģiem: sākumskolas skolotāju ( 1.klases audzinātāju)  Sintiju Eglīti- Mālmani; sporta skolotāju Maiju Miķelsoni ( 5.klases audzinātāja) ; interešu izglītības skolotāju Kristeru Briedi un  kopmītņu darbiniecēm- Ivitu Kļaviņu un Ingu Ancāni.

Direktora vietniece mācību jomā L. Zemberga – Zeltiņa iepazīstināja un analizēja centralizēto eksāmenu rezultātus 9., 11. un 12.klašu skolēniem.

9.un 12.klases audzinātājas pastāstīja par skolēnu tālākajām gaitām pēc skolas beigšanas. Šobrīd Vecpiebalgas vidusskolas 10. klasē mācīsies 9 mūsu skolas audzēkņi.

Mācību  un audzināšanas procesa mērķis jaunajā  mācību gadā: Skolēncentrēta mācību un audzināšanas procesa īstenošana personības izaugsmes veicināšanai.

1.prioritāte

Kvalitatīva mācību stunda: īstenot diferenciāciju mācību stundās ikviena izglītojamā individuālā snieguma paaugstināšanai; izstrādāt sistēmu karjeras izglītības īstenošanai mācību un audzināšanas procesā ( individuālās sarunas ar izglītojamo un viņu vecākiem un Iekšējo kārtības noteikumu (IKN) pilnveidošana (kavējumi);

2.prioritāte

Atbalsts un sadarbība: mērķtiecīgi iesaistīt vecākus sava bērna individuālā snieguma paaugstināšanā; aktualizēt izglītojamo, vecāku un pedagogu līdzatbildību jaunā attīstības plāna veidošanā ( individuālās sarunas ar izglītojamo un viņu vecākiem un IKN pilnveidošana (kavējumi))

3.prioritāte

Vide: aktualizēt mācību un audzināšanas procesā kultūrvēsturisko mantojumu; nodrošināt viegli transformējamu darba vidi mācību un audzināšana procesa īstenošanai ( daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes un sadarbības ar kultūras iestādēm).

Skolas  sociālais pedagogs L. Kalēja iepazīstināja ar jaunajām izmaiņām  Iekšējās kārtības noteikumos un pieņēma to ieviešanu 2023./2024.m.g. Skolas vecāku pilnsapulcē un  klašu vecāku sapulcēs iepazīstināt ar izmaiņām IKN. Izlasāms arī skolas mājas lapā.

Par interešu izglītības pulciņiem informēja A. Glāzere.

Zinību diena Vecpiebalgas vidusskolā 2023.gada 1.septembrī plkst. 10:00

Vecāku pilnsapulcē direktore,direktores vietniece mācību jomā, sociālais pedagogs  iepazīstināja ar aktuālo informāciju vecākus.

Klašu vecāku sapulcēs sarunas par karjeras izglītību mūsu skolā, par  interešu izglītību un pulciņu vadītājiem, par dokumentu aizpildi korekti,par klases dzīvi, izvirzīt skolas padomei vecāku no klase.

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!