Projektu aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

2019./2020.mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola piedalījās vairākos projektos, kas sniedza daudzveidīgu atbalstu skolas audzēkņiem un pedagogiem.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mūsu skola darbojas jau trešo gadu, un tas ļauj būtiski papildināt skolas interešu izglītības klāstu. Šajā mācību gadā projekta aktivitātes bija vērstas uz skolēnu spēju apzināšanu un attīstīšanu: 1.-6.kl. skolēniem tika piedāvātas ārpusstundu nodarbības STEM mācību priekšmetos  (matemātika, informātika, dabaszinātnes u.c.), proti, dabaszinību pulciņš ,,Jaunie vides draugi” un ,,Jaunie pētnieki”, multimediju pulciņš un radošās matemātikas pulciņš, kuros darbojoties audzēkņi varēja padziļināti apgūt mācību saturu un pielietot praktiski iegūtās zināšanas.  Šī projekta ietvaros darbojās arī skolotāja palīgs, kas individuāli strādāja ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot viņus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Savukārt pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem rudenī notika apmācības ,,Atbalsts skolēnu uzvedībai mācību procesā”, kurās tika aktualizēti lielākie klasvadības izaicinājumi un meklēti risinājumi veiksmīgai skolēnu un skolotāju sadarbībai.

2019./2020.mācību gads valstī tika pasludināts par ,,Tehnoloģiju gadu”, un arī Vecpiebalgas vidusskola, lai padziļinātu skolēnu zināšanas un pilnveidotu prasmes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, 1.kl. audzēkņiem piedāvāja datorikas praktiskās nodarbības, 1.-2.kl. audzēkņiem – LEGO konstruktoru un robotiņu pulciņu, 1.-5.kl. audzēkņiem – robotikas nodarbības, 7.-9.kl. audzēkņiem – vektorgrafikas nodarbības. Tā kā lielu interesi un vēlmi darboties izrādīja tikai sākumskolas  klašu skolēni, visas piedāvātās aktivitātes netika īstenotas. Ārkārtas situācijas dēļ 1.-6.kl. skolēniem izpalika arī ZINOO centra apmeklējums un LEGO NXT robotikas nodarbība.

Bagātīgi tika izmantots programmas ,,Latvijas skolas soma” piedāvājums, kas nodrošina skolēniem iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs. Šīs programmas ietvaros mūsu skolas skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju ,,Braki”, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Valmieras muzeju, Turaidas muzejrezervātu un Āraišu arheoloģisko parku un piedalīties izzinošās muzejpedagoģiskajās nodarbībās, apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un piedalīties kaligrāfijas nodarbībā, noskatīties latviešu mākslas filmu ,,Dvēseļu putenis”,  Valmieras Drāmas teātra izrādi ,,Smieklu sasaukšanās” un Latvijas Dailes teātra izrādi ,,Iemīlējies Šekspīrs”, skolā noorganizēt muzikālās apvienības SIA ,,FINESET PRODUCTIONS” nodarbību ,,Modernā klasika jaunās skaņās” un ,,GARDENIA ECO’’ radoši izzinošo sveču darbnīcu ,,Eko sveces iepakojums un dizains”. Visu iepriekš minēto projektu aktivitāšu veiksmīga īstenošana nebūtu iespējama bez lieliskas sadarbības ar Vecpiebalgas novada skolu projektu koordinatori Inesi Ozolu, tāpēc skolas kolektīva vārdā liels paldies Inesei par ieinteresētību, sapratni un atsaucību!

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”), kura aktivitātes mērķtiecīgi un atbildīgi plānoja un koordinēja speciālās izglītības skolotāja Baiba Krūmiņa, tādējādi spējām piedāvāt daudzveidīgu individuālo atbalstu skolēniem. Pedagogi sniedza individuālas konsultācijas tiem  skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības vai iekavēta mācību viela, kas ļāva viņiem sekmīgāk apgūt mācību saturu savu spēju līmenī. Gan skolēni, gan viņu vecāki atzinīgi novērtēja konsultatīvās sarunas, ko veica sertificēts izglītības psihologs. Savukārt pedagogiem decembrī tika organizēta supervīzija (tas ir, konsultatīvs atbalsts profesionālās efektivitātes paaugstināšanai), kas palīdzēja izvērtēt skolēniem sniegto atbalstu un domāt par veicamajiem uzlabojumiem.

ESF projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (to Vecpiebalgas novada skolās koordinē karjeras speciāliste Rigonda Prīse) ietvaros vecāko klašu skolēni piedalījās uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē ,,Uzdrīksties uzvarēt” un apmeklēja IT uzņēmumu ,,C.T.Co”, kas jauniešiem deva iespēju iepazīties ar darba tirgu Latvijā un programmētāja profesiju. Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere rosināja 6.-7.kl. skolēnus apgūt praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, bet 4.kl. audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Valmieru, kur guva priekšstatu, kā top televīzijas sižeti un raidījumi.

Ar sporta skolotājas Līgas Glāzeres- Spalviņas iniciatīvu uzsākām darboties Latvijas Olimpiskās komitejas projektā ,,Sporto visa klase”, lai uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un veicinātu motivāciju nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Tā 2.-3.kl. skolēni piedalījās projekta jaunās sezonas atklāšanas pasākumā ,,Arēnā Rīga” un RIMI konkursā ,,Sporto labākai dzīvei!”, mērojās spēkiem ar citu projektā iesaistīto skolu komandām tautasbumbā, apguva jaunu sporta veidu (džudo), organizēja pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem sporta dienu ,,Augsim veseli!” un lasīšanas darbnīcu, kā arī kopā ar viņiem piedalījās  BeActiv Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs.

Baltijas jūras projektā Vecpiebalgas vidusskola bioloģijas skolotājas Agitas Bērziņas vadībā darbojas jau daudzus gadus un šogad šī projekta ietvaros veica gaisa un Balgas upes kvalitātes pētījumus, kas tika fiksēti protokolos un nosūtīti starptautiskajiem koordinatoriem. Starptautiskajā erudīcijas konkursā ,,WebQuiz 2019”, kurā piedalījās 1172 dalībnieki no astoņām valstīm, starp 159 skolēniem no 10 Latvijas skolām startēja arī divdesmit vidusskolēni no mūsu skolas. Par godu Pasaules ūdens dienai skolēni  tika rosināti veidot video vēstījumu “Ūdens skaņa”,  lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Savukārt Baltijas jūras projekta skolu koordinatoru seminārā pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē un runāt par projekta aktualitātēm.

Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu tika piedāvāta iespēja iesaistīties projektā “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību” – 11.klases skolēniem doties ekspedīcijā, lai izpētītu Balgas upi, un piedalīties projekta noslēguma konferencē Rīgā, 6.-12.klašu skolēniem nodarbībā „Zemes stunda” domāt par vides aktualitātēm.

Pateicoties Vecpiebalgas novada pašvaldībai, vairākus gadus mūsu skola darbojas programmā “Piens un augļi skolai”, kuras mērķis ir veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanu. Gan bērnudārza audzēkņi, gan 1.-9.kl. skolēni bez maksas vairākas reizes mācību nedēļā saņem piena produktus, augļus un dārzeņus. Arī ārkārtējās situācijas laikā programmas ietvaros piegādātais piens papildināja mūsu audzēkņiem pārtikas pakas.

Arī jaunajā mācību gadā saviem audzēkņiem vēlamies nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu projektu piedāvāto atbalstu, tāpēc mūsu skolas pedagogi jau šobrīd veic plānošanas un saskaņošanas darbus. Lai mums izdodas!

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova