Aktivitātes projekta ietvaros

Visa pirmā mācību semestra laikā skolā norisinājās dažādas mentālās veselības aktivitātes projekta ,,Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Projekta aktivitāšu mērķis bija veicināt skolēnu saliedētību un savstarpējo mentālo atbalstu. Tā īstenošanas gaitā skolēni tika motivēti socializēties un kopīgi gūt pozitīvas emocijas piedāvātajā  pasākumu programmā.  Pasākumi fokusējās uz to, lai skolā veidotos droša, uzklausoša vide atvērtai komunikācijai starp skolēniem un skolotājiem.

Izglītojamo pašpārvalde saka lielu paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) par iespēju iesaistīties projektā, kā arī visiem, kuri piedalījās aktivitātēs!

Arī turpmāk pašpārvalde rūpēsies par to, lai ikviens skolēns un skolotājs skolā justos uzklausīts, pamanīts un atbalstīts.

Veiksmīgu, aktīvu un izzinošu 2022. gadu!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.