Projekta PuMPuRS atbalsts 2021./2022. mācību gadā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalsts Vecpiebalgas vidusskolā 2021./2022. mācību gadā tika sniegts 12 izglītojamajiem. Šajā mācību gadā  no projekta tika finansēts tikai individuālās mācību priekšmetu konsultācijas: Latvijas vēsturē, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā.

Ilgstošais attālinātais mācību process būtiski ir ietekmējis izglītojamo mācīšanās motivāciju un zināšanu kvalitātes līmeni, līdz ar to joprojām projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Iepriekšējos mācību gados projekta “PuMPuRS”  nosacījumi paredzēja, ka atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai var tikt sniegts izglītojamajiem, kuri mācās no 5. – 12. klasei. Savukārt šajā mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests ņemot vērā izglītības iestāžu ieteikumus, akceptēja, ka arī 1. – 4. klašu izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams individuālās konsultācijas, var tikt sagatavoti individuālā atbalsta plāni. Līdz ar to, šajā mācību gadā procentuāli lielāko individuālo atbalstu saņēma tieši sākumskolas izglītojamie, ko atzinīgi novērtēja gan pedagogi, gan izglītojamo vecāki, jo tieši pateicoties regulārām individuālajām konsultācijām, būtiski uzlabojās izglītojamo zināšanu līmenis, kas samazina risku priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Projekta darbību regulāri uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests. Janvārī tika pieprasīti 2021./2022. mācību gada I. semestra IAP, lai veiktu dokumentu pārbaudi. Februārī saņēmām Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāves paplašinātu skaidrojumu, kuras atzinumā tika norādīts, ka būtisku trūkumu dokumentācijā nesaskata. Jāatzīmē, ka pārstāve sniedza precizējošus ieteikumus turpmākai projekta darbībai un uzraudzībai, lai vēl efektīvāk varēt realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvas projekta komandas tikšanās

2021. gada 26. janvārī norisinājās tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās biedrības “Līdzdalības platforma”, Vecpiebalgas vidusskolas un Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu aktuālo situāciju un plānotu turpmāko projekta Foruma teātra darbnīca skolēniem «Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu» īstenošanu Vecpiebalgas vidusskolā. Ņemot vērā, ka jaunatnes iniciatīvas projekta mērķu sasniegšanai vitāli svarīgas ir klātienes tikšanās un nodarbības, šobrīd tika nolemts nogaidīt, kamēr epidemioloģiskā situācija uzlabosies un būs iespēja plānotās aktivitātes realizēt vecāko klašu grupā nodarbību un nometnes veidā, kā tas ir paredzēts sākotnējā plānā.

 

Projekts piedāvā neformālās izglītības programmu, kas balstīta uz sociālā teātra metodēm, kuras laikā jaunieši attīstīs prasmes, kas nepieciešamas veselīgu attiecību veidošanai ar vienaudžiem, pilnveidos konfliktu risināšanas un sadarbības prasmes, attīstīs zināšanas kā atpazīt tiranizēšanu un rīkoties tiranizēšanas gadījumā, kā pasargāt sevi un citus, kā arī pilnveidos līdzdalības prasmes un izstrādās kopīgas iniciatīvu idejas tiranizēšanas apkarošanai savā skolā, pozitīvas mācību vides radīšanai un mācību motivācijas paaugstināšanai.

 

Jaunatnes iniciatīvas projekti tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Tie ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

 

Sīkāka informācija:

http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

https://www.facebook.com/Participation.platform

 

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv).

Projekta PuMPuRS atbalsts 2020./2021. mācību gada II semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalsts Vecpiebalgas vidusskolā 2020./2021. mācību gada II semestrī tiek sniegts jau 20 izglītojamajiem. No projekta tiek finansētas individuālās mācību priekšmetu konsultācijas (matemātikā, vēsturē, latviešu, angļu, krievu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā arī sniegts konsultatīvais atbalsts.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Kopš 8. februāra skolās, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, izņēmuma gadījumos ir atļautas arī individuālās klātienes nodarbības, pateicoties pedagogu pilnveidotajām digitālajām prasmēm un tehnoloģiju pieejamībai, atbalsta sniegšanas process sekmīgi tiek nodrošināts attālināti.

Projekta darbību regulāri uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests. Janvārī tika pieprasīti 2020./2021. mācību gada I. semestra IAP, lai veiktu dokumentu pārbaudi. Februārī saņēmām Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāves paplašinātu skaidrojumu, kuras atzinumā tika norādīts, ka būtisku trūkumu dokumentācijā nesaskata. Jāatzīmē, ka pārstāve sniedza precizējošus ieteikumus turpmākai projekta darbībai un uzraudzībai, lai vēl efektīvāk varēt realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv).

Jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss (+ afiša)

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir izsludinājusi Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu, sīkāka informācija: https://bit.ly/2TDNo4B

Noslēdzies PuMPuRS projekta pirmais semestris

Veiksmīgi ticis realizēts PuMPuRS projekta pirmais posms, kura laikā Vecpiebalgas novada pašvaldībā 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī individuālu konsultatīvo atbalstu ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros saņēma 14 skolēni. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolā norisinājās arī projekta ietvaros organizētā pedagogu atbalsta supervīzijas nodarbība. Projekta pirmā semestra finansējums sastāda 7165,05 EUR.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana tiek plānota jau 17 audzēkņiem, iesaistoties abām novada skolām – Vecpiebalgas vidusskolai un Vecpiebalgas novada pamatskolai. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un situāciju risināšanu, kas pretējā gadījumā prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīvi.

Kā liecina projekta statistiski apkopotā informācija, kopš 2017. gada vairāk nekā 20 000 skolēnu visā Latvijā saņēmuši projekta PuMPuRS atbalstu. Izglītības iestāžu darbinieki, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem skolēniem norāda, ka lielai daļai jauniešu ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – šie skolēni ir sākuši justies drošāk, kas savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā – ar mācību vidi un izglītības iestādi saistīts risks, kas sevī ietver – grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi , uzvedības problēmas, valodas barjeru un neattaisnotus mācību kavējumus  Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem sniegts atbalsts 2018./2019.mācību gada II semestrī – augšgalā gan Vispārizglītojošās, gan Profesionālās izglītības iestādēs ir matemātika. Otrā vieta sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā – latviešu valoda. Trešā vieta – angļu valodas konsultācijām.

Projekta īstenošana notiek visos Latvijas reģionos laika posmā no 2017. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv). Sīkāka informācija www.pumpurs.lv

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldība 2019. gada 1. augustā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/17-2019 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Sākot ar 2019. gada pirmo semestri projektā plānots iesaistīt abas novada skolas – Vecpiebalgas vidusskolu un Vecpiebalgas novada pamatskolu. Projekta laikā plānots sniegt gan konsultatīvu atbalstu izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisku atbalstu riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, kā arī pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv). Sīkāka informācija www.pumpurs.lv

Projekta apraksts

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris ·         Latvijas pašvaldības;

·         Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts §  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

·         Kompensācija par:

§  sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);

§  naktsmītnēm;

§  ēdināšanu;

§  individuālās lietošanas priekšmetiem;

§  speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālrunis 28684847

E-pasts pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/