Diskusija ,,RĪCĪBA. ATBILDĪBA. TIESĪBAS”

21.janvārī Vecpiebalgas vidusskolas darbinieki modelēja dažādas situācijas, analizēja skolotāju, vecāku, bērnu atbildību un tiesības. Izstrādāja Problēmrisināšanas soļus:

 1. Ja tas ir maznozīmīgs/ vienreizējs pārkāpums:
 • iestādes darbinieks/izglītojamais par nodarījumu informē klases audzinātāju;
 • pedagogs/ klases audzinātājs veic sarunu ar izglītojamo, pēc saviem ieskatiem pārkāpumu fiksē e-klases žurnālā un informē vecākus.

2.  Ja tie ir atkārtoti/ ilgstoši pārkāpumi ( neattaisnota stundu kavēšana; mācību procesa traucēšana; regulāra mobilā telefona lietošana, nenovietošana mācību stundās; necenzētas sarunvalodas lietošana):

 • klases audzinātājs veic protokolētu sarunu ar izglītojamo, veic ierakstu e-klases žurnālā, informē vecākus un vienojas par tālākās rīcības plānu;
 • ja situācija neuzlabojas-klases audzinātājs informē skolas vadības pārstāvi;
 • skolas vadības pārstāvis veic protokolētu sarunu ar izglītojamo un viņa likumisko pārstāvi, vienojas par tālākās rīcības plānu;
 • skolas vadības pārstāvis nosūta vēstuli kādam no atbalsta dienestiem (bāriņtiesai, sociālajam dienestam vai policijai), informē vecākus.
 1. Ārkārtas gadījumi (emocionālā, fiziskā vardarbība; veselībai un dzīvībai bīstamu traumu gūšana; apreibinošo vielu glabāšana, lietošana; izglītības iestādes un citu personu mantas bojāšana, piesavināšanās) :
 • novērtē situāciju un /vai izglītojamā veselības stāvokli;
 • nekavējoties informē klases audzinātāju, speciālo pedagogu un/vai izglītības iestādes vadītāju;
 • veselībai un dzīvībai bīstamu traumu gūšanas gadījumā nekavējoties informē izglītojamā likumiskos pārstāvi. Nepieciešamības gadījumā izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību un/vai Valsts policiju;
 • izvērtē situāciju, speciālais pedagogs/ izglītības iestādes vadītājs veic protokolētu sarunu ar izglītojamo, veic ierakstu e-klases žurnālā un informē izglītojamā likumisko pārstāvi.

Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Izglītības iestāde neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.

Līdz 22.februārim klašu audzinātājas tikās ar vecākiem, lai diskutētu par kādu no piedāvātajām problēmsituācijām, lai izprastu, kā rīkoties skolēnam/ skolas darbiniekam/vecākiem. Audzinātājas iepazīstināja vecākus ar izstrādātajiem Problēmrisināšanas soļiem.

23.( bērnudārza un 1.-3.klašu) un 24. februārī ( 4.-12.klašu) vecāki tikās attālinātajā vecāku diskusijā, kurā dalījās ar pārdomām, kā risināt dažādas situācijas, kas rodas skolā. Savus komentārus par situācijām sniedza Latvijas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Evita Kalniņa.

Jāatceras, ka bērnam, atrodoties skolā, ir savi pienākumi un par to nepildīšanu jāuzņemas atbildība. Izglītības likuma 54.pants noteic, ka izglītojamā pienākumi ir: ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi; ievērot pedagogu, skolēnu un citu personu tiesības un intereses; nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.

Mēs, vecāki, mīlam savus bērnus. Mums jāpalīdz viņiem iemācīt uzņemties atbildību, atbildēt par savu rīcību, jāiemāca uzticēties.

Pēc diskusijas vecāku domas:

 • Jebkura saruna vai situāciju analīze par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu / neievērošanu ir diskusijas vērta. Paldies par iespēju!
 • Diskusija bija ļoti vērtīga, priecēja tas, ka vairāki vecāki iesaistījās un izmantoja šo iespēju un jautāja policijas pārstāvei.
 • Situācijas ir ļoti dažādas, mēs nekad nezinām, kad vienā no tām būsim mēs, mūsu bērni. Lietderīgi bija paklausīties, kā problēma tiek risināta no skolas/ vecāku puses. Paldies!
 • Paldies! Diskusija bija vērtīga un noderīga.

Paldies vecākiem par atsaucību, par ieinteresētību un interesantu domu apmaiņu!