Izmaiņas saistībā ar kontaktpersonu mājas karantīnu

 

Izglītības un zinātnes ministrija, 2022

Izmaiņas stājas spēkā 14.02. – piemērojamas arī jau uzsāktai mājas karantīnai

Juridiskais pamatojums:

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“ https://www.vestnesis.lv/op/2022/29A.1

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Darbinieki – kontaktpersonas

Izglītības iestādē nodarbinātie (arī izglītojamā asistents) darba pienākumus klātienē var veikt, neievērojot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikts rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Tas nozīmē, ka vairs nav jāveic RNS vai antigēna tests pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu un atkārtotais tests 3.vai 4.dienā, kā arī vairs netiek piemērots regulējums par testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes darba dienas uzsākšanas.

Prasība piemērojama pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas).

Izglītojamie – kontaktpersonas

Izglītojamais pamata un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties izglītības procesā klātienē, neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams 10 dienas neapmeklēt izglītības iestādi, kā arī vairs netiek piemērots regulējums par testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas.

Prasība attiecas arī uz interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmām (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas)

Izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē klātienes izglītības procesā (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī, lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu) tāpat kā līdz šim var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas.

Paliek spēkā arī iespēja izglītojamam noslēgt mājas karantīnu pēc testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Ja ir pozitīvs laboratorijas (kociņu) apvienotais klases/grupas  paraugs

 • iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus. Izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu paraugiem. Parauga nodošana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos.

Līdz rezultātu saņemšanai visa klase ievēro karantīnas nosacījumus. Pēc rezultātu saņemšanas, skolēni ar pozitīvu testa rezultātu paliek izolācijā, skolēni bez slimības pazīmēm, turpina klātienes mācības. Ja individuālo siekalu testu rezultāti nav saņemti 24 stundu laikā, mācību procesā var piedalīties, ja veic pirms tam vienu paštestu, un tālāk rīkojas atbilstoši rezultātu saņemšanai.

Kontaktpersona – bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto personu

Kamēr mājsaimniecībā ir kontakts ar inficēto personu, izglītojamie uz izglītības iestādi nedodas.

Pēc mājsaimniecībā dzīvojošās inficētās personas izolācijas beigām (izveseļošanās):

 • izglītojamais (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpi) var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un atgriezties izglītības iestādē, ja tiek veikts rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam,
 • izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un atgriezties izglītības iestādē (vai klātienē saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu), ja ir pagājušas ne mazāk kā 10 dienas kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu, vai noslēdzot mājas karantīnu pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs

Citi ierobežojumi saglabājas

 • Lietot maskas
 • Vēdināt telpas
 • Distancēties
 • Ievērto higiēnas prasības
 • Neapmeklēt pasākumus
 • Ievērot īpašu piesardzību transportlīdzekļos
 • Izvairīties no jebkādiem kontaktiem ar riska grupām
 • Piedalīties klātienes izglītības procesā tikai, ja nav saslimšanas simptomu

Izolācijas nosacījumu ievērošanas kārtība slimojošajiem nemainās