Pirmā metodiskā diena jaunajā mācību gadā

Pirmā atkalredzēšanās ar kolēģiem sākas ar kopīgu mācīšanos metodiskajā dienā, kas veltīta pilnveidotajam mācību saturam.

Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās skolēni apgūs  arī caurviju prasmes, tādēļ šajā metodiskajā dienā akcentējām tieši tās: kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.