Pufu darbnīca

Projekta ,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā” ietvaros izglītojamo pašpārvalde no 13.decembra līdz 17.decembrim skolā rīkoja pufu darbnīcu. Pufu darbnīcā skolēni aktīvi iesaistījās to tapšanas procesā – ārdīja un grieza audumus, šuva iekšaudumus. Pufi tiks izvietoti skolas un klašu telpās.
Izglītojamo pašpārvalde saka lielu paldies: Ingrīdai Batņai, Vizbulītei Kalniņai, Sanitai Cimdiņai, Gitai Silickai, Antrai Miezītei, Vitai Miķelsonei, Ivetai Ērglei, Reinim Rāvietim, Montai Gavarei, Ilonai Strelkovai, Antoņinai Glāzerei, kā arī skolēniem par iesaistīšanos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros