Vecāku diena klātienē

25.augustā skolas aktu zālē klātienē tikās 1.-12.klašu vecāku un skolotāju saime.

Skolas direktore I. Strelkova  pastāstīja par mācību un audzināšanas procesu jaunajā mācību gadā. Akceptēja, ka mūsu skolas misija ir motivēti izglītojamie, radoši pedagogi un atbalstoši vecāki. Lai katrs būtu atbildīgs sabiedrības dalībnieks, kurš iedziļinās, līdzdarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot, veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem, tiecas pēc jaunām zināšanām.

 • Iepriecinoši, ka pedagogu kolektīvs nokomplektēts. Piepulcēsies Klāvs Kalnačs ( angļu valoda), Inese Maltavniece ( latviešu valoda un literatūra), Aelita Skaidrā ( ģeogrāfija) un Liene Lorence ( fizika).
 • Divos kabinetos veikts kosmētiskai remonts – mūzikas un angļu valodas, bet jaunas telpas rastas valsts aizsardzības un ugunsdzēsības mācībām.
 • Skolā ēdināšanas firma līdzšinējā. Cēsu novada pašvaldība noteikusi vienotu kārtību, kā vecāki var pieteikt saviem bērniem brīvpusdienas skolās. Visiem 1.-6.klašu skolēniem- brīvpusdienas, bet 7.-12.klašu skolēniem 50% pusdienu maksas atlaide ( 1,18). Ēdināšanas maksas atlaidi pilnā apmērā varēs saņemt daļa ģimeņu ( trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības; daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm; bērni ar invaliditāti; bāreņi vai palikuši bez vecāku gādības). Aicinājums uzrakstīt iesniegumu un iedot to klases audzinātājai.
 • Iepazīstināja ar pieņemto lēmumu ,, Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”.
 • Akceptēja ,,Vecpiebalgas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu” atsevišķus punktus, lai ievērotu drošību:

– 26. Izglītojamie Izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām, veselības un higiēnas nolūkos izmanto maiņas apavus, ņemot vērā laika apstākļus.

– 31. Mācību stundu un nodarbību laikā izglītojamie neizmanto telefonus – pirms stundas izslēdz skaņu un novieto telefonu tam paredzētā kastē. Mācību procesā izglītojamie telefonu lieto tikai ar pedagoga atļauju.

-32. Nepieciešamības gadījumā izglītojamais drīkst atstāt Izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar klases audzinātāja, priekšmeta pedagoga vai Izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, kas informē par to vecākus/likumīgo pārstāvi.

– 36.3. patvaļīgi atstāt Izglītības iestādes telpas vai teritoriju.

 • Kursēs pašvaldības transports 3 maršrutos ( sīkāka informācija audzinātājām), bet CATA sabiedriskajā transportā skolēniem un skolas darbiniekiem ir braukšanas kartes.
 • Interešu pulciņu vadītāji iepazīstināja ar savām programmām  Lācgalve, I. Apalupa, I. Batņa, L. Klauža, I. Bauere, A. Greiziņš, L. Zemberga – Zeltiņa, B. Bērziņa, A. Krama, L. Glāzere – Spalviņa

 

Ar  PIIP ,,Vizuāli plastiskās mākslas” aktualitātēm iepazīstināja I. Ērgle. Aicināja jaunajā mācību gadā darboties programmā. Šī gada absolventes iepazīstināja ar saviem diplomdarbiem:

 • Līva Beikule – roku leļļu komplekts „Spēlēsim teātri!”
 • Annija Līna Berķe – sienas dekors „Augļi”
 • Ance Paeglīte ( pastāstīja skolotāja S. Cimdiņa) – aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”
 • Krista Žeiba – vides dekors „Sajūtu taureņi”
 • Marija Liāna Gabrāne ( pastāstīja skolotāja I. Ērgle) – ārvides dekori „Rakstu zīmes”

Baueres projektā piedalījās Luīze Skalbe ar saviem zīmējumiem K. Skalbes pasakai ,, Kalna gars un milzis”.

Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecāku – sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!