Meklējam prieku!

Turpinām darboties, lai nekādi pasaules notikumi neaizēnotu skaistāko un atbildīgāko laiku: bērnību! Kas dara šo laiku priecīgāku? Tās ir rotaļas un spēles ar mūzikas instrumentiem, laiks, pavadīts liekot lego klučus interesantās būvēs, tā ir  mācīšanās, izmantojot Montesori materiālus, rudens putras vārīšana saviem rotaļlietu draugiem, pirkstiņu vingrināšana plēšot, griežot, lipinot un līmējot, tā ir vingrošana sporta takā, sulas spiešana un ķirbja grebšana. Ceram uz drīzu, drošu un priecīgu tikšanos arī ar citiem bērnudārza bērniem!

Noteikumi un uzvedība tiešsaistes stundās attālinātajā mācību procesā Vecpiebalgas vidusskolā

Par mācību procesa norisi līdz 2021.gada 14.novembrim

1.– 3.klašu izglītojamajiem

2021.gada 29.oktobrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 10:00 notiek izglītojamo testēšana

Testus izsniedz:

1.klasei – pie vecā korpusa ārdurvīm (ēdamzāles gals),

2.klasei – pie centrālajām ārdurvīm,

3.klasei – pie “sarkanās skoliņas” 1.ārdurvīm (VAM klase).

 • Skolas autobuss (šoferis Andris Stupelis) kursē divos maršrutos, kas mainīti saskaņā ar izmaiņām braucēju sarakstos. Izmaiņas autobusu sarakstos skatīt saitē https://vecpiebalgasvsk.lv/covid-19/

Skolas autobuss pēc stundām sāk kursēt plkst. 14:00.

 • Izglītojamo plūsma:

1.kl. izglītojamie iestādē ienāk pa vecā korpusa ārdurvīm un izmanto vecā korpusa garderobi;

2.kl. un 3.kl. izglītojamie iestādē ienāk pa centrālajām ārdurvīm un izmanto jaunā korpusa garderobi.

 • Stundu laiki
Stundas pēc kārtas Mācību stundas ilgums 40 minūtes
1. 8:30 – 9:10
2. 9:20 – 10:00
3. 10:10 – 10:50
4. 11:00 – 11:40
11:40 – 12:20 Pusdienas 1. – 3.kl.
6. 12:20 – 13:00
7. 13:10 – 13:50
 • Starpbrīžos
Klase Skolā Teritorija skolas pagalmā
1.kl. Atpūtas stūris pie 1.klases No vecā korpusa ārdurvīm līdz centrālajām ārdurvīm
2.kl. Jaunā korpusa pārejas gaitenis Starp dīķi un “sarkano skoliņu”
3.kl. Atpūtas stūris pie mūzikas kabineta No centrālajām ārdurvīm līdz sporta zāles gala ārdurvīm
 • WC lietošana
Klase Vecā korpusa stāvs
1.kl. 2.stāvs
2.kl. 1.stāvs
3.kl. 3.stāvs
 • Interešu izglītība nenotiek
 1. – 12.klašu izglītojamajiem
 • Izglītojamo testēšana notiek 2021.gada 12.novembrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 10:00.
 • Saziņai (līdz plkst. 17:00) tiek izmantota e-klase, tālrunis un WhatsApp lietotne.
 • Stundas notiek pēc stundu saraksta. Tiešsaistes stundas tiek organizētas Google Meet platformā.
 • Attālinātā mācību procesa plānošanas tabula (saite uz google koplietošanas dokumentu) e-klasē tiek nosūtīta kārtējā svētdienā līdz plkst. 12:00. Tiešsaistes stundas atzīmētas ar zaļu krāsu, temata noslēguma pārbaudes darbi – ar sarkanu krāsu.

 

Jaunākā Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par skolēnu testēšanu skolas brīvlaikā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu  no 21.10.2021. tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu un mācību iestādēs nodarbināto testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs

Iknedēļas testēšana (arī 20.10., 21.10., 22.10.) tiek turpināta pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem.

Paredzēts, ka vispārizglītojošo skolu skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu  un izglītības iestāžu darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klašu skolēniem un izglītības iestādē nodarbinātajiem – no 25. līdz 29.oktobrim. Pēc spēkā esošā grafika tas nozīmē, ka Vecpiebalgas vidusskolā testēšana tiks veikta 29.oktobrī;

4.- 12. klašu skolēniem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem – testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk.

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos, lai izslēgtu skolēnu kopēju pulcēšanos telpās.

Testēšanā tiks izmantoti siekalu testi.

Aicinot skolēnus nodot siekalu testus, jānodrošina to izsniegšana individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos.

Joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, ja skolēnam testēšanas dienā nav iespējas ierasties uz noteikto testēšanas datumu.

Cieņā,

skolas direktore Ilona Strelkova

 

Pētījumu Baltijas Jūras projekta programmā “Krasta vērošana”

5.oktobrī 10.-12.klases skolēni  devās mācību ekskursijā uz Saulkrastu Balto kāpu, kur pie Inčupes grīvas un plašajā jūras pludmalē  veica pētījumu Baltijas Jūras projekta programmā “Krasta vērošana”.

Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātniskā asistente Liene Spilva iepazīstināja ar Latvijas piekrastē biežāk sastopamajām aļģēm un bentosa organismiem. Veicot pētījumu, skolēniem bija jāaizpilda protokols un jānosaka vietējās un invazīvās aļģu un bentosa dzīvnieku sugas.

Kopā ar skolēniem pētījumu veica skolotājas Vita Miķelsone,  Agita Krama un Agita Bērziņa.

Ekskursija uz Līgatni

4.oktobrī 6. un 7.klases skolēni devās projekta ,,skolas soma” ietvaros uz Līgatni, lai iepazītos ar Līgatnes papīrfabriku, unikālo industriāli vēsturisko celtni, kura darbojās gandrīz 200 gadus Savulaik tas bija visvecākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, kur  ražoja kvalitatīvo rakstāmpapīru gan Latvijā, gan Cariskajā Krievijā – cara Armijas kartēm, papīrus ar ūdenszīmēm utt. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tā eksportē savus saražotos papīrus uz visiem 5 pasaules kontinentiem.

No makulatūras, sākot ar 1994.gadu tika ražoti kvalitatīvi zīmēšanas un akvareļu papīri, kā arī nelielā apjomā papīrs ar ūdenszīmi un melnais papīrs. Pašreiz Līgatnes papīrfabrikā ir iespējams gida pavadībā iepazīties ar papīra ražošanas procesu un aplūkot papīrmašīnu un citas iekārtas.

Piedalījāmies orientēšanās spēlē “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi’. Saņēmām atbilžu lapu, karti un uzlīmju komplektu. Komplektā redzamās uzlīmes jāmeklē dabā, jāseko uzmanīgi norādēm un jāielīmē atbilžu lapā.

Vizinājāmies ar prāmi pār Gauju. Prāmis pār Gauju Līgatnē ir vienīgā šāda tipa pārceltuve Baltijā. Prāmi veido divas kopā sastiprinātas laivas, uz kurām ir dēļu klājs. Pāri upei nostieptā trose neļauj prāmi aiznest pa straumi uz leju, bet no krasta uz krastu to pārvieto straumes spēks.

Pabijām Cecīļu dabas takā, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Bija iespēja izbaudīt cilvēka nepārveidotu dabas ainavu – Dančupītes kanjonu, minatūru ūdenskritumu, no Kumadas upes labā krasta aplūkot iespaidīgo Cecīļu iezi un citus objektus.

Skolotāju diena

Skolotājs [lietvārds]-

 1. kāds, kas neiespējamo padara iespējamu;
 2. cilvēks ar stiprākajiem nerviem;
 3. kāds, kas atklāj talantus ikvienā no mums;
 4. ar ko saistīsies siltākās atmiņas par skolu.

 

Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena, kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā

Skolu un skolotāja profesijas pirmssākumi meklējami jau laikā pirms mūsu ēras klejojošajās ciltīs, Mezopotāmijā (Divupē) un Ēģiptē. Senajā civilizācijā tika radītas tradīcijas zināšanu nodošanai nākamajām paaudzēm. Pedagoģijai nozīmīgas idejas izteikuši domātāji Sokrats, Demokrits, Platons, Aristotelis un Marks Fabijs Kvintiliāns.

Viduslaikos skola bija pakļauta baznīcas ietekmei. Tomēr izglītības pamatsaturu veidoja “septiņas brīvās mākslas”, no kā radās mūsdienās izmantotais zinātņu dalījums humanitārajās un eksaktajās zinātnēs.

Renesansē (15.–17.gs.) veidojās attieksme pret izglītību kā vērtību – personības garīgu un morālu pilnveidotāju.

Apgaismības laikmetā (17.–18.gs.) zinātņu attīstība rezultējās ar izpratni par atšķirību starp “ticēt” un “zināt”.

19.gs. izglītība kļuva par valsts politikas sastāvdaļu. Tā sniedza profesionālās un sabiedriskās izaugsmes iespējas.

20.gs. raksturīga reformpedagoģija, kas transformējas tālāk, jo uzskatāma par neizsmeļamu ideju krātuvi, izglītības humāno potenciālu, kas risina pedagoģijas, skolotāju un skolēnu attiecību modeļus.

21.gadsimta skolotājs nav tehnoloģiju eksperts, bet viņš pārzin cilvēka domāšanas procesus un ir eksperts ieradumos, kurus veido mūsu prāts.

8.oktobrī skolas vestibilā sagaidīja skolas pašpārvaldes komanda un 11.klases skolēni ar siltu smaidu, ziedu pušķiem, konfektēm  un video sveicienu uz lielā ekrāna.

Pēcpusdienā iepriecināja 11.klases skolēnu veidotais sveiciens ar interesantiem uzdevumiem. Darbojoties komandās paceļojām Vecpiebalgas skolas vēstures līkločos, iepazīstot skolas pārziņus un direktorus, atpazīstot foto, arī izmantojām ātro pārbaudi Kahoot! Spēlējām brīnišķīgo spēli ,,Dāvana”. Salūts bija!

Paldies 11.klases kolektīvam par jauko un  sirsnīgo pasākumu!

Tematiskā nedēļa

No 4. līdz 8.oktobrim skolā norisinājās pašpārvaldes rīkota tematiskā nedēļa. Katrai dienai bija savs temats. Pirmdiena – Pidžamu diena, otrdiena – Hipiju diena, trešdiena – Fermeru diena, ceturtdiena – Multfilmu varoņu diena, piektdiena – Skolotāju diena.

Bija ļoti interesanti vērot radošo pieeju, atdarinot un iejusties jaunizveidotajā tērpā.

Katru dienu skolēnus vērtēja īpaša žūrija. Interesantāko  tērpu autori  tika apbalvoti.

Pirmdienas uzvarētāji: 1.-4.klašu grupā – Emīlija Vantere un Markuss Sniedze

5.-8. klašu grupā – Kate Ķepīte un Mārcis Bridāgs

9.-12. klašu grupā – Sintija Briede un Kristaps Kalniņš

Skolotāja – Baiba Krūmiņa

Otrdienas uzvarētāji: 1.-4. klašu grupā – Madara Asare un Pēteris Nebars

5.-8. klašu grupā – Lizete Rudzīte un Armands Gulbis

9.-12. klašu grupā – Marta Agnese Asare un Linards Ločmelis

Skolotāja – Maira Asare

Trešdienas uzvarētāji: 1.-4. klašu grupā – Beāte Mozuļčika un Rūdolfs Brīvība

5.-8. klašu grupā – Elīza Ratniece un Pēteris Ķepītis

9.-12. klašu grupā – Marta Logina – Pundure un Viesturs Toks

Skolotāja – Sanita Cimdiņa

Ceturtdienas uzvarētāji: 1.-4.klašu grupā – Reina Ērgle un Jānis Bērziņš

5.-8. klašu grupā – Krista Žeiba un Eduards Brūniņš

9.-12. klašu grupā – Agnese Volmane un Mariuss Silovs

Skolotāja – Agita Šulca

Piektdienas uzvarētāji: 1.- 4. klašu grupā – Madara Ločmele un Gustavs Ķaukulis

5.-8. klašu grupā – Evelīna Kalniņa un Kristaps Smirnovs

9.-12. klašu grupā- Marija Liāna Gabrāne un Mikus Eduards Vološins

Skolotāja – Monta Gavare

Skolēnu pašpārvalde saka paldies ikvienam, kurš iesaistījās tematiskajā nedēļā un padarīja skolas dzīvi krāsaināku.

 

Tas ir aizraujoši!

Vai atceries, kad pēdējo reizi viļājies rudens lapās, vai gulēji un skatījies, kā dzērvju kāši un mākoņi slīd pa debesjumu? Bērnudārza bērniem tas izdodas! O, vēl arī rudens lapu salūts! Pēc salūta rudens lapas var arī apvilkt, var pārkrāsot pa savam prātam, var saskaitīt! Var arī sagrābt un aizvest, kas īpaši labi patika mazākajiem bērniem. Rudenī, kad raža savesta mājās, noglabāta pagrabos, zeme dodas atpūtā, ir jāsvin Miķeļi. Tajos pārrunājām un apbrīnojām, kas izaudzis, gājām rotaļās un dziedājām. Svētku prieku turpinājām ar klausīšanos, jo stiprais vējš, kas pūta šajās dienās, palīdzēja saklausīt tik interesantās un dažādās vēja zvanu skaņas. Pateicība vecākiem par raibu raibajiem un skanīgajiem interesanto skaņu radītājiem! Lai prieki nepārvērstos bēdās, ir jācenšas ievērot noteikumus. Tos bērni  izstrādāja kopā ar audzinātajām un nolika redzamā vietā, lai atgādinātu paši sev, jo bērni aug un mācās ne tikai burtus, ciparus, bet arī noteikumus. Arī pieaugušie taču mēdz ko aizmirst? Jo vairāk kādu lietu praktizē jeb atkārto, trenē, jo labāk veicas! Izrādās, ka ļoti labi veicas arī ar lego. Skolotājs Ansis priecājās, kā bērni cenšas salikt klucīšus, vadoties pēc instrukcijas, kā izdomā savus variantus, cik radoši un priecīgi viņiem tas izdodas! Lielās skolas skolēni un skolotāji veselu nedēļu iejutās kādā tēlā. Bērnudārza kolektīvs pievienojās ceturtdienas tēmai “Multfilmu varoņi”. Lūk, ko varēja sastapt: Halkus, vienradžus, Salātlapiņas, Bārtus, zaķus, vilkus un vēl, un vēl, un vēl. Bija varen jautri kopā ar sporta skolotāju izvingroties multfilmas “Troļļi” mūzikas pavadījumā, izdejot mazo haizivju deju un izrādīt savu tērpu. Rotaļnodarbībās turpinām izgaršot, iztaustīt, sajust, ieraudzīt rudens brīnumus. Tas patiešām ir aizraujoši!