1. septembris – Zinību diena

Skolas pagalmā uz kopīgo tikšanos pulcējās mūsu skolas 205 audzēkņi, viņu vecāki un skolotāji. Draiskie velniņi no R. Blaumaņa ,,Velniņiem” un A. Glāzere  iepazīstināja ar pirmklasniekiem, desmitklasniekiem, dāvājot šī gada simbolu – saulīti. Klašu  pārstāvji iepazīstināja ar jaunajiem skolēniem, kas mācības uzsāk mūsu skolā, klases audzinātājām.

Skolas direktore I. Strelkova vēlēja skolēniem veiksmīgu jauno mācību gadu.  Atceraties , ka mūsos katrā dārgums mīt kā saules stariņš mazs, jāmāk tikai saskatīt! Vecākus aicināja uz kopīgu sadarbību. Iepazīstināja ar jaunajiem pedagogiem un skolas darbiniekiem.

Vecpiebalgas vidusskolas pateicības saņēma Sigita Upeniece, Judīte Ķepīte, Nebaru ģimene un Ozoliņu ģimene.

 

Vecpiebalgas vidusskola Erasmus+ projekta ietvaros iegādājas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas materiālus

Aktualizējoties iekļaujošajai izglītībai arī pirmsskolas izglītības iestādēs, Vecpiebalgas vidusskolas speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa 2022. gada 10. decembrī apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi”. Lai strādātu ar šo metodi nepieciešamas ir  diagnostikas materiāls t.s. “Minhenes koferis”, kurā iekļauti standartizēti materiāli – priekšmeti izmēros, krāsās, faktūrās un formās atbilstoši Eiropas labās prakses paraugiem. “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762)  ietvaros” šāds koferis tika iegādāts arī Vecpiebalgas vidusskolai. Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, speciālajam pedagogam būs iespējams novērtēt 1 – 3 gadus vecu bērnu attīstību 7 dažādās jomās: staigāšanas prasmes, roku veiklības, percepcijas (sakarību uztveres), runas attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās. Balstoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību. Izvērtējums notiek, pamatojoties uz konkrētām izpausmēm katrā jomā. Iegūtos vērtējumus atspoguļo grafisks pieraksts – attīstības zona mazulim. Šī diagnostika ar mērķtiecīgas terapijas palīdzību ļauj mazināt iedzimtus vai agrīni iegūtus traucējumus vai bojājumus. Tā ir iespēja palīdzēt daudziem mazuļiem, kuru attīstību iespējams novērot un novērtēt pietiekami agri, piedāvājot agrīnas veselīgas attīstības iespējas soli pa solim.

Labbūtības pasākums “Kopā būt”

Vecpiebalgas vidusskolas darbiniekiem “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros” 18.augustā Vecpiebalgas muižā notika labbūtības pasākums “Kopā būt”.

Tas nekas, ka no rīta viss bija pielijis un slapjš, dalībnieki un pasākuma organizatori bija moži un smaidīgi. “Sveču darbnīcas” saimnieks Jānis Balodis teica viedus vārdus par sveču gaismas simbolisko nozīmi: prāta gaismu, prasmi sakārtot sevi, spēju pastāvēt par savu tēvu zemi, pieņemt pareizus lēmumus. Sveču liešanas meistari – Aiva, Maija, Zane un Jānis – ievadīja dabisko vaska sveču liešanas gudrībās. Ar lielu aizrautību un radošumu tika lietas un dekorētas sveces. Visiem bija gandarījums par paveikto.

Ekskursijā pa Vecpiebalgas muižu Cēsu novada deputātes Ellas Frīdvaldes-Andersones stāstījumā saklausījām atgādinājumu nejaukt bijušo magazīnu (tagad iekārtots jauniešu centrs) ar stalli. Savulaik vecpiebaldzēniem magazīna ir bijusi ļoti svarīga, jo tā bija labības glabātuve. Jāpiebilst, ka Ella Frīdvalde-Andersone ir dzimusi inesiete, tāpēc ļoti labi pārzina Vecpiebalgas novada vēsturi. Protams, kas tā par ekskursiju, ja nav grūtu jautājumu! Atbildes bija interesantas un radošas… Rezultātā uzzinājām interesantu informāciju par reperi – atzīmi 200 m virs jūras līmeņa muižas pils mūrī – un secinājām, ka lielu plūdu laikā izdzīvosim.

Muižas pilī klausījāmies jaunā kolēģa Kristera Brieža un viņa vadītā ansambļa muzikālo sniegumu. Koncerta izskaņā mūziķis aicināja kopīgi nodziedāt dziesmu “Vecpiebalgas ūdensrozes”.

Lai dažādo krāsu ūdensrozes pulcina jaunam darba cēlienam skolā!

Paldies par sarūpētajām pusdienām Lienei, par gardo un sātīgo maizi Kaijai, par saldo plātsmaizi Edītei!

Paldies skolas direktorei par izglītojošo un sirsnīgo pasākumu!

 

 

Pedagoģiskās padomes sēde un Vecāku diena 17.08.2023.

Mūsos katrā dārgums mīt

Kā saules stariņš mazs,

Jāmāk tikai saskatīt…

Sākas atkal jauns posms – jauns mācību gads, jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi un, protams, jaunas uzvaras. Šis ir laiks, kad savijas atkalredzēšanās prieks ar atbildības nastu, ar bažām par priekšā stāvošo nezināmo.

17.augustā uz pedagoģiskās padomes sēdi pulcējās skolotāju kolektīvs. Skolas direktore I. Strelkova iepazīstināja ar jaunajiem kolēģiem: sākumskolas skolotāju ( 1.klases audzinātāju)  Sintiju Eglīti- Mālmani; sporta skolotāju Maiju Miķelsoni ( 5.klases audzinātāja) ; interešu izglītības skolotāju Kristeru Briedi un  kopmītņu darbiniecēm- Ivitu Kļaviņu un Ingu Ancāni.

Direktora vietniece mācību jomā L. Zemberga – Zeltiņa iepazīstināja un analizēja centralizēto eksāmenu rezultātus 9., 11. un 12.klašu skolēniem.

9.un 12.klases audzinātājas pastāstīja par skolēnu tālākajām gaitām pēc skolas beigšanas. Šobrīd Vecpiebalgas vidusskolas 10. klasē mācīsies 9 mūsu skolas audzēkņi.

Mācību  un audzināšanas procesa mērķis jaunajā  mācību gadā: Skolēncentrēta mācību un audzināšanas procesa īstenošana personības izaugsmes veicināšanai.

1.prioritāte

Kvalitatīva mācību stunda: īstenot diferenciāciju mācību stundās ikviena izglītojamā individuālā snieguma paaugstināšanai; izstrādāt sistēmu karjeras izglītības īstenošanai mācību un audzināšanas procesā ( individuālās sarunas ar izglītojamo un viņu vecākiem un Iekšējo kārtības noteikumu (IKN) pilnveidošana (kavējumi);

2.prioritāte

Atbalsts un sadarbība: mērķtiecīgi iesaistīt vecākus sava bērna individuālā snieguma paaugstināšanā; aktualizēt izglītojamo, vecāku un pedagogu līdzatbildību jaunā attīstības plāna veidošanā ( individuālās sarunas ar izglītojamo un viņu vecākiem un IKN pilnveidošana (kavējumi))

3.prioritāte

Vide: aktualizēt mācību un audzināšanas procesā kultūrvēsturisko mantojumu; nodrošināt viegli transformējamu darba vidi mācību un audzināšana procesa īstenošanai ( daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes un sadarbības ar kultūras iestādēm).

Skolas  sociālais pedagogs L. Kalēja iepazīstināja ar jaunajām izmaiņām  Iekšējās kārtības noteikumos un pieņēma to ieviešanu 2023./2024.m.g. Skolas vecāku pilnsapulcē un  klašu vecāku sapulcēs iepazīstināt ar izmaiņām IKN. Izlasāms arī skolas mājas lapā.

Par interešu izglītības pulciņiem informēja A. Glāzere.

Zinību diena Vecpiebalgas vidusskolā 2023.gada 1.septembrī plkst. 10:00

Vecāku pilnsapulcē direktore,direktores vietniece mācību jomā, sociālais pedagogs  iepazīstināja ar aktuālo informāciju vecākus.

Klašu vecāku sapulcēs sarunas par karjeras izglītību mūsu skolā, par  interešu izglītību un pulciņu vadītājiem, par dokumentu aizpildi korekti,par klases dzīvi, izvirzīt skolas padomei vecāku no klase.

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Seminārs „Kopā stiprāki”

9.augusta rītā, neraugoties uz to, ka lielākā daļa pedagogu vēl atvaļinājumā, skolotāji no tuvākām un tālākām skolām pulcējās Vecpiebalgas vidusskolā uz semināru „Kopā stiprāki”, kas norisinājās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros. Starptautiskā projekta mērķis ir paaugstināt pedagogu izpratni par jēdzienu „iekļaujošā izglītība”, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku mācību procesu, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības un spējas. Šajā dienā uz semināru un pieredzes apmaiņu aicinājām Vecpiebalgas vidusskolas skolotājus, kā arī pārstāvjus no Cēsu novada izglītības pārvaldes un skolotājus no Smiltenes novada Grundzāles pamatskolas, Madonas novada Liezēres pamatskolas, Cēsu novada Skujenes pamatskolas un Līvu pirmsskolas izglītības iestādes. Pasākumu atklājot, skolas direktore Ilona Strelkova un izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Dina Dombrovska sveica visus semināra dalībniekus, aicināja izbaudīt šīs dienas tikšanos ar kolēģiem un novēlēja iegūt idejas jaunajam mācību gadam.

Līdz ar mācību gada beigām, proti, 31.augustā, noslēgsies arī šis Erasmus+ projekts, kurā Vecpiebalgas vidusskola darbojas kā partnerskola, tādēļ projekta koordinatore skolotāja Baiba Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar paveikto un pieredzēto starptautiskā projekta realizācijas laikā: ,,18 mēnešos esam viesojušies pie projekta partneriem Spānijā, Igaunijā un Turcijā, esam uzņēmuši partnerskolas pie sevis, viesojušies Cēsu Bērzaines pamatskolā, klausījušies Kokneses pamatskolas – attīstības centra lektorus. Darbojoties projektā, esam ieguvuši jaunu pieredzi un pārliecību, ka varam daudz un darām daudz, lai palīdzētu bērniem attīstīt savas prasmes. Esam uzlabojuši savas  angļu valodas un sadarbības prasmes un esam gatavi iesaistīties nākamajos projektos.”

Semināra turpinājumā piedalījāmies tiešsaistes lekcijā „Pedagoģiskās palīdzības iespējas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un speciālajām vajadzībām”, ko vadīja Sociālo interešu institūta lektore Kristīne Beinaroviča. Lektore mūs iepazīstināja ar amerikānu pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera daudzpusīgā intelekta (inteliģences) teoriju, atklājot, kā zināšanu un prasmju apguvē palīdzēt bērniem ar konkrētā intelekta veidu, un rosinot domāt par mācīšanās procesa dažādošanu atbilstoši skolēnu dominējošajām spējām. Nodarbības noslēgumā lektore aicināja atcerēties par Pigmaliona efektu – pašiem un apkārtējiem (skolotājiem, vecākiem) ticot, ka bērnam tas izdosies, viņš patiešām var sasniegt labākus rezultātus.

Pēcpusdienā visiem semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties kādā no pieredzes apmaiņas darbnīcām, kurās skolas direktore I.Strelkova stāstīja par mācību procesa organizēšanu iekļaujošās izglītības īstenošanai Vecpiebalgas vidusskolā, speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa iepazīstināja ar normatīvajiem regulējumiem par iekļaujošo izglītību, skolotāja Vizbulīte Kalniņa dalījās pieredzē par atgādņu veidošanu un izmantošanu latviešu valodas stundās, bet skolotāja Baiba Bērziņa – par modeļu izmantošanu izpratnes paaugstināšanai matemātikas apguvē.

Semināra noslēgums noritēja Kārļa Skalbes muzejā „Saulrieti”, kur mājīgā gaisotnē, uzklausot Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” vadītājas Līvas Grudules stāstījumu, dalībniekiem bija iespēja „tikties” ar vienu no Piebalgas dižgariem – rakstnieku Kārli Skalbi. Pie tējas tases un Piebalgas ābolu plātsmaizes dalībnieki izmantoja iespēju vēl nesteidzīgi dalīties ar dienas laikā gūtajām emocijām un atziņām, apmainīties ar kontaktinformāciju, lai arī nākotnē sadarbība turpinātos, bet mēs – semināra organizatori –  teicām sirsnīgu paldies visiem, kas bija ieradušies, visiem, kas labprāt dalījās pieredzē.

 

Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja Baiba Bērziņa

Galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” dodas pasaulē

Mēs ļoti priecājamies, ka, piedaloties konkursā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023”, ieguvām finansējumu savas idejas īstenošanai. Vasarā trīs mēnešu garumā cītīgi strādājām, lai galda spēle varētu nokļūt pie interesentiem.

Pēc prototipa izveidot galda spēles laukuma maketu mums palīdzēja dizaina un tehnoloģiju skolotāja. Pati spēles galda virsma tapa Cēsīs drukātavā, bet spēles kauliņi ar 3D printeri tika izgatavoti skolā. Sagatavojām 30 spēles komplektus, kas sastāv no galda spēles virsmas, 4 dažādu krāsu spēles kauliņiem, metamajiem kauliņiem, kastītes spēles kauliņiem, kā arī spēles noteikumu lapas.

Galda spēli  “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” prezentējām 27.jūlijā svētku “Vecpiebalga atver durvis” atklāšanas pasākumā brāļu Kaudzīšu muzejā “Kalna Kaibēni”. Bijām nedaudz apbēdināti, jo apmeklētāju interese nebija tik liela, kā mēs cerējām. Neraugoties uz to, esam pateicīgi ikvienam pasākuma apmeklētājam, kurš izrādīja interesi, un muzejam “Kalna Kaibēni” par iespēju pasākuma laikā prezentēt mūsu veikumu rakstnieku mājas pagalmā.

10.augustā Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā organizējām galda spēles prezentācijas pasākumu, ko bija iespēja apmeklēt ikvienam interesentam. Prezentācijas laikā apmeklētājus iepazīstinājām ar mūsu projekta mērķi, procesu un rezultātu. Prezentācijas noslēgumā aicinājām apmeklētājus spēli izmēģināt un ar lielu gandarījumu noraudzījāmies viņu patiesajā interesē, raisoties sarunām par spēles nākotnes ceļiem.

Spēles komplektus uzdāvinājām Vecpiebalgas pagasta kultūras iestādēm: Vecpiebalgas pagasta bibliotēkai, memoriālajam muzejam “Kalna Kaibēni”, bērnu un jauniešu iniciatīvas centram “Balgas strops”, Piebalgas muzeju apvienībai “Orisāre”, Vecpiebalgas kultūras namam. 1. septembrī 11 galda spēles komplekti aizceļos uz brāļu Kaudzīšu muzeju – savām mājām.

Sirsnīgs paldies skolotājām, bez kurām šis spēles tapšanas ceļojums nebūtu bijis iespējams: dizaina un tehnoloģiju skolotājai Ivetai Ērglei, sociālo zinātņu skolotājai Marinai Grīnbergai, latviešu valodas un literatūras skolotājai Ilonai Strelkovai.

Rēzija Krieviņa

“Mums pieder debesis”

14.jūlijā skolas aktu zālē ar pasākumu “Mums pieder debesis” vidusskolas ceļa beigas svinēja 12.klase.

Īpašo svētku dienu mēs, divpadsmitie, sākām ar svētības saņemšanu nākotnes ceļam no Vecpiebalgas luterāņu baznīcas mācītāja. Ticības apgaroti, uzsākām savu izlaidumu ar siltiem pateicības vārdiem vecākiem un skolotājiem. Saņēmām atestātus un apliecinājumus par mācīšanos Vecpiebalgas vidusskolā. Skolas direktore un audzinātāja Ilona Strelkova veltīja mums sirsnīgu skolas prologu, sniedzot pārliecību – ja vien būsim mērķtiecīgi un neatlaidīgi, mums piederēs debesis. Ar saldu sveicienu mūs apsveica arī mūsu pēcteči – 11.klase. Savukārt Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji teica pateicības vārdus 12.klases meitenēm par iesaistīšanos pašpārvaldes darbā. Ar Kahoot “Mums pieder debesis” pārbaudījām, kurš no ciemiņiem vislabāk pārzina mūsu klases aizkulises, un ar pārliecinošu uzvaru pret vecākiem Kahoot testā uzvarēja skolotāju komanda “TRIO”.  Izlaiduma noslēgumā audzinātāja Agita Krama sniedza siltus iedrošinājuma vārdus un ceļa maizi.

Esam pateicīgi ikvienam, kurš šķērsoja mūsu zinību ceļu un nesa tajā gaismu. Lepojamies, ka lielajā dzīves lidojumā būsim Vecpiebalgas vidusskolas absolventi. Vēlam drošas nākamības debesis mūsu skolai un sev lidojumam labvēlīgu laiku.

9. klases izlaidums “Pēdējie ne(darbi)“

2023. gada 22. jūnijā notika 9. klases izlaidums “Pēdējie ne(darbi)“. Izlaidums notika Vecpiebalgas kultūras namā, un tas pulcēja gan skolotājus, gan skolas biedrus, gan ģimenes un draugus. Gatavošanās izlaidumam bija dažādu emociju piepildīta – prieku, kādām asarām, maziem strīdiem, taču beigu beigās ar salabšanu un patiesām, prieka pilnām sejām izlaiduma dienā. 9. klases skolēni gatavojoties izlaidumam no galvas mācījās daudz un dažādus tekstus, kuri beigās jau sāka jukt no cītīgās mācīšanās. Tika veltīti pantiņi mammām, tētiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, brāļiem un māsām, kā arī skolotājiem un skolai, taču viss izlaidums caurvijās ar izrādi, kuras pamats bija visiem labi zināmie “Emīla nedarbi”, taču šoreiz nedarbu veicēji bija 9. klases skolēni, nedarbus uz sevis izjuta attēlotie skolēni un bedrē iekritušais vilkatis bija neviens cits, kā klases audzinātāja Baiba. Tekstus un skolēnu uzvesto izrādi papildināja dziesmas un dejas. Jāatzīst, ka mēģinājumos neviens nestrādāja ar pilnu atdevi, bet, kad pienāca pēdējais mēģinājums skolēni apjauta, ka tas viss ir nopietni un notiek ar viņiem – tas vai izlaidums būs izdevies un radīs visiem prieku ir tikai viņu rokās. Izlaiduma dienā 9. klases skolēni un skolotāja bija ļoti priecīgi, taču izjuta arī nelielas bailes un stresu. Izlaidumam norisinoties pazuda gan bailes, gan stress, to vietā sejas rotāja neviltots smaids, smiekli, kāda prieka asara un lepnums par paveikto gan izlaiduma dienā, gan visos šajos pamatskolas gados kopā. Protams, nekas nebūtu izdevies bez stiprajiem atbalsta pleciem, darbīgajām rociņām un dzirdīgajām ausīm, tāpēc sakām lielu PALDIES visiem, kuri palīdzēja ik dienu šo deviņu gadu laikā un arī tiem, bez kuriem nebūtu izdevušies 9. klases pēdējie ne(darbi)!
Sakot ar 9. klases audzinātājas vārdiem: “Katram mums ir savs ceļš ejams!” – absolventiem laiks izvēlēties savu nākamo skolu, atvērt nākamās durvis uz plašo nākotni, taču audzinātājai un skolotājām jāturpina savs ceļš Vecpiebalgas vidusskolā! Lai mums visiem veiksmīgi un laimes piepildīti visi tie ceļi pa kuriem vēl iesim! Lai izdodas!

Vecpiebalgas vidusskola e-Twinning projektu kustībā

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Šajā mācību gadā, sekojot mūsu PII „Mazputniņš” paraugam, arī Vecpiebalgas vidusskola pirmo reizi ir iesaistījusies e-Twinning projektu kustībā.

3.klases skolēni kopā ar skolotāju Baibu Bērziņu kopš š.g. marta uz uzsaākuši projekta „Traditional games” („Tradicionālās spēles”) realizāciju. Projekta iesaistījušās skolas no Portugāles, Itālijas, Latvijas un Turcijas.

Projekta 1.posmā skolēni intervēja savus vecākus un vecvecākus, lai uzzinātu par spēlēm, kuras tika spēlētas pirms visu laiku aizņēma viedierīces (telefoni, planšetes, datori…). Skolēni uzzināja, ka spēlētas tika gan spēles, kuras zina arī paši skolēni – dažāda veida ķeršanas spēles un klasīšu lēkšana, Akmentiņš lec, Pēdējais pāris šķiras, Namiņš deg…-, gan arī tādas, par kurām skolēni dzirdēja pirmo reizi – Zemes dalīšana, Krāsu pirkšana, …

Projekta 2.posmā skolēni sadalījās grupās, vienojās, kuras 5 spēles izpētīs un rakstīja izvēlētajām spēlēm aprakstu. Laika trūkuma dēļ, šoreiz tulkošana uz angļu valodu bija jāveic skolotājai. Divas no izvēlētajām spēlēm tika papildinātas ar video demonstrējumu, ko izspēlēja paši skolēni.

Diemžēl, laika trūkuma dēļ, nepaspējām veikt 3.projekta posmu – citu valstu spēļu izspēlēšanu un izvērtēšanu, bet ceram to veikt rudenī atgriežoties skolā.

Projekta materiāli aplūkojami https://padlet.com/jotanoelalexandre/tradicional-games-n1jdbjvq57pg

Izglītojošā galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm”.

Valsts kultūras kapitāla fonda atbalstītajā konkursā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023” tika iesniegti 116 projekti, no tiem finansējums tika piešķirts 59, tai skaitā arī Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) “Laika ratiņš” projektam “Izglītojošā galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm””.

Vecpiebalga ir bagāts kultūrvēsturiskais pagasts – šeit aktīvi darbojušies daudzi latviešu rakstnieki, kultūras un sabiedriskie darbinieki,  atrodas Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre” un 4 memoriālie muzeji.  Tieši tāpēc Vecpiebalgas vidusskolā tiek piedāvāts padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru un 12.klases skolēniem ir iespēja atklāt, cik rosīgi ir mūsu novada literāti un cik nozīmīgs ir viņu veikums latviešu literatūrā un kultūrā. Īpašu 12.klases skolēnu uzmanību izpelnījās Matīss un Reinis  Kaudzītes ar daudzpusīgo devumu literatūrā, Piebalgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Pirmās atmodas laikā Piebalga ir viens no rosīgākajiem latviešu tautas garīgās atmodas centriem laukos, bet Reinis un Matīss Kaudzītes vieni no drosmīgākajiem un aktīvākajiem sabiedriskās domas un kultūras dzīves veidotājiem Vecpiebalgā. Tā, piemēram, Matīss Kaudzīte ir Vecpiebalgas Labdarības biedrības vadītājs, tieši viņa vadības laikā Vecpiebalgā tiek uzcelts Labdarības biedrības nams un izveidota publiskā bibliotēka, Reinis Kaudzīte dažādiem preses izdevumiem raksta  savus vērojumus par aktuālo Piebalgā, kritizējot vietējo ļaužu  tumsonību un netikumus, rosinot tos pievērsties gara gaismai. Tā ir tikai neliela daļa no abu veikuma, bet cilvēkiem, īpaši jauniešiem, mūsdienās ir vājas zināšanas par abu brāļu devumu latviešu literatūrā, kultūrā un izglītībā. Lai popularizētu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu atstāto literāro  mantojumu un veidotu izpratni par viņu ieguldījumu tautas izglītošanā un pašapziņas celšanā, 12.klases skolēni studēja pieejamos informācijas avotus (rakstnieku biogrāfiju, darbus u.c. avotus) un izveidoja galda spēles “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” prototipu.

Galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” ir kompakts un ērts risinājums, kā mācību stundās iespējams interesanti apgūt vielu. Tā ne tikai ļaus izzināt mūsu dižo novadnieku dzīves nozīmīgākos faktus un gūt priekšstatu par viņu ieguldījumu latviešu literatūrā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē, bet arī nodrošinās jēgpilnu brīvā laika  pavadīšanu gan jauniešiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, jo būs pieejama gan skolās, gan bibliotēkās, gan muzejos. Šī spēle aktualizēs un popularizēs Piebalgas kultūrvēsturisko mantojumu un veicinās sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs.