Zibakcija „Es esmu gabaliņš no skolas puzles”

Vecpiebalgas vidusskola kopš 2022.gada 1.marta piedalās Erasmus+ projektā „Empowered in Inclusion” par iekļaujošo izglītību. Šī projekta ietvaros, gaidot ciemiņus no Spānijas, Turcijas un Igaunijas, radās ideja par zīmējuma izveidošanu visiem kopā, akcentējot domu, ka skolā katrs skolēns, katrs skolotājs, katrs darbinieks, būdams unikāls un neatkārtojams, ir daļiņa no lielās kopējās skolas saimes un ikkatram šeit ir sava vieta un sava loma. Ja kaut viens no mums nebūtu, kopbilde būtu pavisam savādāka.

Par zibakcijas laikā izveidotā mākslas darba moto izvēlējāmies Imanta Ziedoņa teikto: „Pasaulē nav tik maza cilvēciņa, kuram mēs katrs nevarētu būt biedrs, draugs un brālis”.

Sadarbojoties ar skolotājiem, katram skolēnam tika iedots balts puzles gabaliņš un tika lūgts uzzīmēt uz tā vai izkrāsot to, kā paši vēlas. Daži izvēlējās zīmuļkrāsas, citi – flomasterus; daži krāsoja melnbaltos toņos, citi – jo raibāk, jo labāk; kāds izvēlējās ģeometriskos rakstus, cits – krāsu laukumus, vēl citi – tematiskus zīmējumus. Vienīgais noteikums, ko lūdzām visiem ievērot – darbiņā noteikti ir jābūt iekļautam arī puzles gabaliņa autora vārdam, jo katrs gabaliņš simbolizē ik katru no mums un tāpat kā mēs nevēlamies būt anonīmi, gribam, lai mūs uzrunā vārdā, ko vecāki mums piedzimstot devuši, tā arī katrs mūsu mākslas darbs ir pelnījis rotāties ar vārdu.

Lielās puzles malas apzināti netika nolīdzinātas, lai radītu pabeigtības sajūtu, jo tāpat kā Rīga, arī skola nekad nebūs gatava – mūsu saimē vienmēr būs laipni gaidīts katrs jaunpienācējs, viņam atradīsies sava vieta un allaž būs kādas palīdzīgas rokas, kas pasniegsies pretī, lai būtu vieglāk iekļauties.

Paldies visiem skolotājiem, kas atsaucās idejai un palīdzēja to īstenot! Īpašs paldies Baibai Krūmiņai, Vitai Miķelsonei un Ivetai Ērglei!

Erasmus+ projekta vizīte Vecpiebalgas vidusskolā

No 25. līdz 29.septembrim Vecpiebalgā viesojās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” dalībnieki no Igaunijas, Spānijas un Turcijas.

Svētdienas rīts mums sākās ar negaidītu ziņu no turku partneriem, ka viņu lidmašīna ir atcelta un ierasties viņi varēs tikai pirmdien pusdienlaikā, bet, neraugoties uz to, bijām pacilāti satrauktas par gaidāmajām dienām, projekta norisi un to, kā Latviju un Vecpiebalgu parādīsim mūsu projekta dalībniekiem.

Lai gan ar Igaunijas skolotājām projektā iepazināmies tikai šajā vizītē, savukārt ar Spānijas un Turcijas partneriem bijām jau sadraudzējušies maijā, kad viesojāmies Spānijā San Havjerā (San Javier), pirmā tikšanās Latvijā visiem dalībniekiem bija ļoti pozitīva – smiekliem un sirsnīgiem vārdiem piepildīta.

Pirmdienas rītā 12.klases skolēni Rēzija Krieviņa un Renārs Kļaviņš skolā sagaidīja un ar lepnumu projekta dalībniekiem izrādīja savu skolu. Viesi ļoti augstu vērtēja to, ka skola un tās apkārtne ir ļoti sakopta, ka telpas ir gaišas un plašas, un izteica atzinību par to, ka var redzēt, ka ikviens bērns šeit jūtas ļoti gaidīts. Milzīga interese skolotājiem bija par skolas muzeju, kurā varēja redzēt skolēnu skolas formas no agrākajiem laikiem.

Stāstot viesiem par ārpusstundu darbu, kas notiek mūsu skolā, viesi bija īpaši pārsteigti par plašo interešu izglītības piedāvājumu skolēnu vispusīgai attīstībai un izaugsmei un ar interesi vēroja videometeriālu no pagājušā gada Ziemassvētku gaidīšanas laika.

Viesojāmies arī mākslas programmas telpās, kur mūs sagaidīja skolotāja Iveta Ērgle, kas pastāstīja par vizuāli plastiskās mākslas programmas darbību, un pagājušā gada mākslas programmas absolvente Ance Paeglīte, kura pastāstīja par savu diplomdarbu (aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”), kas, līdzīgi kā šis Erasmus+ projekts par iekļaujošo izglītību, arī Ances darbs bija tapis, lai veicinātu cilvēku spēju iekļauties sabiedrībā.

Savukārt Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”, tās vadītāja Līna Paimiņa un 10.klases skolēni Andris Kaštanovs un Mikus Vološins pastāstīja par centra sniegtajām iespējām jauniešiem pilnveidoties, saturīgi pavadīt laiku un iesaistīties dažādos projektos.

Tā kā projekta nodarbību laikā vairākkārt runājām, ka iekļaujošā izglītība, agrīna problēmu diagnosticēšana un laicīga atbalsta sniegšana  sākas jau mūsu pirmsskolā, tad devāmies arī uz mūsu bērnudārzu, kur skolotāja Agita Šulca pastāstīja par bērnudārzu, izrādīja telpas, kur bērni darbojas (Montesori telpu, sporta zāli, grupiņas telpas) un laukumiņā esošos daudzveidīgos aktivitāšu centrus. Viesi veltīja ļoti daudz atzinīgu vārdu tieši āratelpu aktivitātēm, to daudzveidībai un iespējai bērniem mācīties spēlējoties.

Pēcpusdienā devāmies iepazīt Piebalgas pakalnos esošo plašumu un skaistumu – ciemojāmies pie lamām un alpakām Rika ZOO, uzkāpām Brežģa kalna skatu tornī un vakarā viesi varēja iepazīt latviskos ēdienus.

Otrdienas nodarbībās dalījāmies pieredzē par iekļaujošo izglītību mūsu skolā un to, kādēļ skolai šis projekts ir tik nozīmīgs – par katru gadu strauji pieaugošo skolēnu skaitu, kam nepieciešams papildus atbalsts mācībās, un šo skolēnu pamatprofilu, kā arī par skolā pieejamo atbalsta personālu un izstrādāto dokumentāciju atbalsta nodrošināšanai; stāstījām par projektiem un mācībām, kuros iesaistāmies, lai uzlabotu atbalsta sniegšanas iespējas; diskutējām par valstī noteikto kārtību par pieļaujamo šādu skolēnu skaitu katrā klasē un problēmām, kas rodas, lai lauku reģionos to varētu ievērot. Īpašu uzmanību veltījām projektam „PuMPuRS”, kurā skola iesaistās jau vairākus gadus un, pateicoties individuālajām nodarbībām, ir iespējams sniegt papildus atbalstu (gan mācību, gan psiholoģisko) skolēniem, kam tas visvairāk nepieciešams. Ārvalstu partnerus iepazīstinājām ar izstrādāto individuālo izglītības plānu, ko veido katram skolēnam, kam ir speciālā izglītības programma. Kā arī rādījām skolā izveidotos problēmrisināšanas soļus. Viesiem lielākais pārsteigums bija par to, ka skolēni bez ierunām stundas sākumā, ienākot klasē, noliek mobilos telefonus kastītē.

Uz sarunu ar projekta partneriem uzaicinājām 7.klases skolnieci Viktoriju Sasnauskaiti (Victoria Sasnauskaite), kuras ģimene pagājušajā gadā pārcēlās uz Latviju. Meitene pastāstīja, kā viņai veicies ar iekļaušanos klasē un skolā (ņemot vērā, ka uzsākot mācības 6.klasē viņa latviski nerunāja), kādas izjūtas bijušas un kā klases biedri un individuālās nodarbības projekta „PuMPuRS” ietvaros ir palīdzējušas. Savu redzējumu par Viktorijas iekļaušanos skolas dzīvē pastāstīja arī klases biedri Jānis Beķeris un Annija Līna Berķe.

Pēc pusdienām devāmies uz Cēsīm, lai kopā ar projekta viesiem iepazītu Cēsu Bērzaines pamatskolu – metodisko centru, kas strādā kā speciālā izglītības iestāde. Varējām vērot atšķirības starp mūsu skolas kā vispārējās izglītības iestādes, kura nodrošina iekļaujošo izglītību, un Cēsu skolas kā speciālās skolas iespējām sniegt ģimenēm nepieciešamo atbalstu.

Trešdienas nodarbības, savukārt, tika organizētas, lai dotu iespēju mācīties vienam no otra. Rīta cēlienā projekta partneriem parādījām mūsu skolā izstrādāto stundu vērošanas karti un stāstījām par to, kā tiek organizēta savstarpējā mācīšanās vērojot, veidojot kombinētās stundas un darbojoties mācīšanās grupās. Tad viesskolotāji devās vērot 1 mācību stundu, lai redzētu, kā noris ikdienas mācību darbs. Paldies skolotājiem, kas neatteica un novadīja šo atklāto stundu. Pēc vērotās stundas, sarunājoties ar ārzemju viesiem, saņēmām ļoti daudz labu vārdu par visam vērotajām stundām – par lielisko sadarbību gan starp bērniem, gan bērniem un skolotāju; par sirsnību un pozitīvismu, ar kādu skolotāji vada stundu; par stingrību, kur tas nepieciešams; par to, ka ikviens bērns tiek pamanīts un aktīvi iesaistīts; par daudzveidīgajām mācību metodēm, ko varēja vērot. Paldies, kolēģi, – mums ir ar ko lepoties!

Dienas noslēgumā turpinājām iepazīt mūsu puses radošos un uzņēmīgos cilvēkus – viesojāmies Piebalgas Porcelāna fabrikā un Gardenia Eco, kur viesi varēja pagatavot katrs savu sveci un paņemt līdzi uz savām mājām daļiņu Latvijas skaistums un siltuma.

Atvadoties projekta partneri, nebaidīšos teikt – mūsu draugi, pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un teica, ka jūtas piekusuši – piekusuši no pozitīvajām emocijām, ko guvuši šeit pie mums.

Paldies visiem, kas palīdzēja šīm dienām notikt!

Sandra Makare, Baiba Krūmiņa un Baiba Bērziņa

Vizīte Spānijā

No 22. līdz 26.maijam mēs – skolotājas Baiba Bērziņa, Baiba Krūmiņa un Sandra Makare Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” (2021-2-EE01-KA201-SCH-00049762) ietvaros apmeklējām IES Ruiz de Alda skolu Spānijā (San Javier, Murcia). Šī bija  pirmā projekta vizīte klātienē, līdz šim partnerskolu pārstāvji bijām tikušies tikai Google Meet virtuālajā vidē.

Lidojums uz Spāniju bija garš – ar pārsēšanos Oslo (Norvēģija), tāpēc San Javier nonācām tikai vakarā. Pie viesnīcas mūs sagaidīja skolotājas Paloma Martinez Molina, Angeles Toledo Escalera un Pilar Sanchez Lozano. Neilgi pēc tam iepazināmies arī ar pārējiem projekta dalībniekiem – Atika Havva Dokumaci, Derya Kutluhan, Ramazan Murat Ergen (Turcija) un Tiiu Malk, Kadu Aasma, Merike Heinsoo (Igaunija). Kaut arī pēc lidojuma visi dalībnieki bija noguruši, iepazīšanās bija ļoti sirsnīga un draudzīga.

Pirmdienas (23.05.) rīts sākās ar skolas apskati un iepazīšanu. IES Ruiz de Alda ir vidusskola, kurā mācās ~ 1100 skolēni (12 – 16 gadi) un strādā 98 skolotāji. Skolu apmeklē daudz bērnu, kas nāk no iebraucēju ģimenēm un bērni, kas dzimuši ārpus Spānijas, tāpēc skolā, galvenokārt, tiek vērsta uzmanība uz šo bērnu iekļaušanu spāņu vidē – valodas apguvi, kultūras iepazīšanu un izpratni, emocionālo labsajūtu un spēju nākotnē iekļauties darba tirgū.

Mūs patīkami pārsteidza, ka skolā, neraugoties uz lielo skolēnu skaitu, nav burzmas, skriešanas un trokšņa, viss notiek rimti un nesteidzīgi. Kaut gan skolā valda liela atšķirība skolēnu vidū (tautība, mentalitāte, uzskati), atmosfēra ir draudzīga un toleranta. Mācību stundu laikā klašu durvis ir atvērtas, mācību process ir atklāts.

Lai iesaistītu skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī, lai mācītu bērniem rūpēties par vidi sev apkārt, skolotājas Palomas vadībā skolēni paši veidojuši un krāsojuši koka kastes šķirotajiem atkritumiem, savukārt, skolotājs Dāvids kopā ar skolēniem ir izveidojis pie skolas nelielu dārziņu, kur mācīties rūpēties par augiem.

Pēc skolas iepazīšanas spāņu skolotājas pastāstīja par izglītības sistēmu Spānijā un to, kā strādā skolas padome. Redzējām, cik ļoti liela loma ir komandas darbam, lai palīdzētu bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, iekļauties sabiedrībā. Viņiem ir ļoti labi izstrādāta sadarbība gan skolas komandas iekšienē, gan ar reģionālajām institūcijām, kuru galvenais uzdevums ir nevis kontrolēt, bet palīdzēt ar padomu, rast risinājumu problēmsituācijās, piedāvāt atbalstu un dažādus projektus, kas var veicināt līdzvērtīgu attieksmi pret visiem skolēniem.

Pēc neliela pārtraukuma arī pārējo dalībvalstu pārstāvji prezentēja savas skolas un sniedza nelielu ieskatu par iekļaujošo izglītību savā skolā un valstī.

Otrdien (24.05.) Spānijas kolēģi dalījās ar labās prakses piemēriem par dažādiem projektiem, kādos viņi ir iesaistījušies  vai veidojuši paši, lai palīdzētu savas skolas jauniešiem, piemēram,

  • projekts SNAPPET – digitālie mācību materiāli skolēniem ar vecumam neatbilstošu, ļoti zemu vispārējo zināšanu līmeni;
  • projekts “ME TO YOU” skolēniem, kas uzsāk mācības šajā skolā – par emocionālo audzināšanu, toleranci un prasmi risināt sociālos konfliktus;
  • projekts “HOMBRE” skolēniem, kas mācās pēdējā klasē – lai mazinātu alkohola un narkotiku lietošanu jauniešu vidū;
  • projekts “MADRAZA” skolēniem, kuriem ir spāņu valodu zināšanu trūkums, jo viņu dzimtā valoda ir cita (lielākoties, arābu valoda), kā rezultātā jauniešiem ir grūtības integrēties un tiek kavēta arī pārējo mācību priekšmetu apguve.

Turpinājumā mums bija iespēja tikties ar Murcia reģiona izglītības ministrijas pārstāvjiem, kas strādā ar specifisko mācīšanās grūtību jautājumiem. Viņi pastāstīja par reģiona Psiholoģiski pedagoģiskās atbalsta komandas struktūru, funkcijām un darbības principu, kā arī par projektu “MADRAZA”. Šīs tikšanās laikā bija iespēja aprunāties arī ar meiteni, kura šajā projektā darbojas kā mentors un dodas pie skolēniem, runā ar viņiem par aktuālajām problēmām un iedrošina viņus.

Dienas noslēgumā veidojām infografikas par to, kā iekļaujošā izglītība tiek realizēta katrā no projekta dalībvalstīm.

Trešdien (25.05.) mums bija iespēja tikties ar skolēniem, kuriem ir dažāda pieredze iekļaujošajā izglītībā – puisis ar kustību traucējumiem, meitenes, kas nāk no imigrantu ģimenēm, meitene ar socializēšanās problēmām, puisis, kurš strādā skolas sociālajā centrā un iesaista bērnus, kuriem nepieciešama palīdzība. Bērni bija sagatavojuši ļoti emocionālu prezentāciju – pasaku “Četri mazi stūrīši”.

Dienas otrajā daļā mums bija iespēja izspēlēt dažādas spāņu skolotāju sagatavotās intelektuālās un attīstošās galda spēles, kuras tiek izmantotas skolā, lai uzlabotu skolēnu emocionālo labsajūtu, savstarpējās attiecības un komunikāciju (Ice-breaking aktivitātes).

Dienas noslēgumā veicām projekta ideju un aktivitāšu apkopojumu un izvērtējumu, kā arī apspriedāmies par nākošās vizītes norisi Latvijā septembra beigās.

Erasmus+ projekts „Empowered in Inclusion” („Stiprāki iekļaujot”)

 

Vecpiebalgas vidusskola ir uzsākusi dalību starptautiskajā projektā „Empowered in Inclusion”  ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekts ilgs no 01.03.2022. līdz 01.09.2023. un tajā mūsu skola sadarbosies ar skolām no Igaunijas (koordinatori), Spānijas un Turcijas.

Projekta pamattēma ir Iekļaujošā izglītība un tā mērķis ir pieredzes apmaiņa ar citu skolu skolotājiem un darbiniekiem, lai dalītos ar mūsu zināšanām un pieredzi šajā jautājumā, kā arī, lai smeltos jaunas idejas un redzējumu, kuru varētu ieviest skolas ikdienā, lai skolas vidi un mācību procesu padarītu ikvienam skolēnam pieejamāku ņemot vērā katra skolēna individuālās vajadzības un iespējas.

Projekta laikā plānotas vizītes uz dalībvalstīm – pirmā no tām būs jau š.g. maijā uz Spāniju, bet septembra beigās uzņemsim dalībvalstu pārstāvjus pie sevis šeit Vecpiebalgā. Nākošā gada janvārī dalībvalstis tiksies Igaunijā, bet aprīlī – Turcijā. Katrā vizītē 3 – 4 pārstāvji (skolotāji un skolu darbinieki) no katras dalībvalsts tiksies, lai mācītos, diskutētu, vērotu, kā uzņemošajā skolā tiek realizēta iekļaujošā izglītība – gan skolēniem ar speciālajām vajadzībām, gan imigrantiem.

Erasmus+ projekts „Empowered in Inclusion” („Stiprāki iekļaujot”)

29.martā notika pirmā tikšanās ERASMUS+ projekta „Empowered in Inclusion” ietvaros. Sākotnēji projektā bija plānots, ka iepazīšanās un projekta atklāšanas vizīte notiks klātienē Igaunijā Kardlas pamatskolā, kas ir projekta veidotāji un koordinatori, bet šī brīža apstākļi piespieda mainīt plānus un kopīgi tika nolemts, ka 1.vizīte notiks tiešsaistē.

Tiešsaistes tikšanās laikā katra skola iepazīstināja pārējās projekta dalībvalstis ar savu skolu un ar savu pamatkomandu, kas darbosies projekta norisē. Vecpiebalgas vidusskolu šajā tikšanās reizē pārstāvēja skolotāja Baiba Bērziņa, speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa, direktore Ilona Strelkova un dir. vietniece mācību darbā Monta Gavare.

Tkšanās otrajā daļā visas iesaistītās skolas dalījās ar savu redzējumu uz iekļaujošo izglītību – par to, kāpēc katra skola ir izvēlējusies iesaistīties šajā projektā, ko tā sagaida no šī projekta rezlizācijas un ko katra dalībvalsts varētu šajā projektā dot pārējām skolām.

Projekta norises pamatvaloda ir angļu valoda.