Vecpiebalgas vidusskola Erasmus+ projekta ietvaros iegādājas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas materiālus

Aktualizējoties iekļaujošajai izglītībai arī pirmsskolas izglītības iestādēs, Vecpiebalgas vidusskolas speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa 2022. gada 10. decembrī apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi”. Lai strādātu ar šo metodi nepieciešamas ir  diagnostikas materiāls t.s. “Minhenes koferis”, kurā iekļauti standartizēti materiāli – priekšmeti izmēros, krāsās, faktūrās un formās atbilstoši Eiropas labās prakses paraugiem. “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762)  ietvaros” šāds koferis tika iegādāts arī Vecpiebalgas vidusskolai. Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, speciālajam pedagogam būs iespējams novērtēt 1 – 3 gadus vecu bērnu attīstību 7 dažādās jomās: staigāšanas prasmes, roku veiklības, percepcijas (sakarību uztveres), runas attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās. Balstoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību. Izvērtējums notiek, pamatojoties uz konkrētām izpausmēm katrā jomā. Iegūtos vērtējumus atspoguļo grafisks pieraksts – attīstības zona mazulim. Šī diagnostika ar mērķtiecīgas terapijas palīdzību ļauj mazināt iedzimtus vai agrīni iegūtus traucējumus vai bojājumus. Tā ir iespēja palīdzēt daudziem mazuļiem, kuru attīstību iespējams novērot un novērtēt pietiekami agri, piedāvājot agrīnas veselīgas attīstības iespējas soli pa solim.

Labbūtības pasākums “Kopā būt”

Vecpiebalgas vidusskolas darbiniekiem “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros” 18.augustā Vecpiebalgas muižā notika labbūtības pasākums “Kopā būt”.

Tas nekas, ka no rīta viss bija pielijis un slapjš, dalībnieki un pasākuma organizatori bija moži un smaidīgi. “Sveču darbnīcas” saimnieks Jānis Balodis teica viedus vārdus par sveču gaismas simbolisko nozīmi: prāta gaismu, prasmi sakārtot sevi, spēju pastāvēt par savu tēvu zemi, pieņemt pareizus lēmumus. Sveču liešanas meistari – Aiva, Maija, Zane un Jānis – ievadīja dabisko vaska sveču liešanas gudrībās. Ar lielu aizrautību un radošumu tika lietas un dekorētas sveces. Visiem bija gandarījums par paveikto.

Ekskursijā pa Vecpiebalgas muižu Cēsu novada deputātes Ellas Frīdvaldes-Andersones stāstījumā saklausījām atgādinājumu nejaukt bijušo magazīnu (tagad iekārtots jauniešu centrs) ar stalli. Savulaik vecpiebaldzēniem magazīna ir bijusi ļoti svarīga, jo tā bija labības glabātuve. Jāpiebilst, ka Ella Frīdvalde-Andersone ir dzimusi inesiete, tāpēc ļoti labi pārzina Vecpiebalgas novada vēsturi. Protams, kas tā par ekskursiju, ja nav grūtu jautājumu! Atbildes bija interesantas un radošas… Rezultātā uzzinājām interesantu informāciju par reperi – atzīmi 200 m virs jūras līmeņa muižas pils mūrī – un secinājām, ka lielu plūdu laikā izdzīvosim.

Muižas pilī klausījāmies jaunā kolēģa Kristera Brieža un viņa vadītā ansambļa muzikālo sniegumu. Koncerta izskaņā mūziķis aicināja kopīgi nodziedāt dziesmu “Vecpiebalgas ūdensrozes”.

Lai dažādo krāsu ūdensrozes pulcina jaunam darba cēlienam skolā!

Paldies par sarūpētajām pusdienām Lienei, par gardo un sātīgo maizi Kaijai, par saldo plātsmaizi Edītei!

Paldies skolas direktorei par izglītojošo un sirsnīgo pasākumu!

 

 

Seminārs „Kopā stiprāki”

9.augusta rītā, neraugoties uz to, ka lielākā daļa pedagogu vēl atvaļinājumā, skolotāji no tuvākām un tālākām skolām pulcējās Vecpiebalgas vidusskolā uz semināru „Kopā stiprāki”, kas norisinājās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros. Starptautiskā projekta mērķis ir paaugstināt pedagogu izpratni par jēdzienu „iekļaujošā izglītība”, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku mācību procesu, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības un spējas. Šajā dienā uz semināru un pieredzes apmaiņu aicinājām Vecpiebalgas vidusskolas skolotājus, kā arī pārstāvjus no Cēsu novada izglītības pārvaldes un skolotājus no Smiltenes novada Grundzāles pamatskolas, Madonas novada Liezēres pamatskolas, Cēsu novada Skujenes pamatskolas un Līvu pirmsskolas izglītības iestādes. Pasākumu atklājot, skolas direktore Ilona Strelkova un izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Dina Dombrovska sveica visus semināra dalībniekus, aicināja izbaudīt šīs dienas tikšanos ar kolēģiem un novēlēja iegūt idejas jaunajam mācību gadam.

Līdz ar mācību gada beigām, proti, 31.augustā, noslēgsies arī šis Erasmus+ projekts, kurā Vecpiebalgas vidusskola darbojas kā partnerskola, tādēļ projekta koordinatore skolotāja Baiba Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar paveikto un pieredzēto starptautiskā projekta realizācijas laikā: ,,18 mēnešos esam viesojušies pie projekta partneriem Spānijā, Igaunijā un Turcijā, esam uzņēmuši partnerskolas pie sevis, viesojušies Cēsu Bērzaines pamatskolā, klausījušies Kokneses pamatskolas – attīstības centra lektorus. Darbojoties projektā, esam ieguvuši jaunu pieredzi un pārliecību, ka varam daudz un darām daudz, lai palīdzētu bērniem attīstīt savas prasmes. Esam uzlabojuši savas  angļu valodas un sadarbības prasmes un esam gatavi iesaistīties nākamajos projektos.”

Semināra turpinājumā piedalījāmies tiešsaistes lekcijā „Pedagoģiskās palīdzības iespējas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un speciālajām vajadzībām”, ko vadīja Sociālo interešu institūta lektore Kristīne Beinaroviča. Lektore mūs iepazīstināja ar amerikānu pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera daudzpusīgā intelekta (inteliģences) teoriju, atklājot, kā zināšanu un prasmju apguvē palīdzēt bērniem ar konkrētā intelekta veidu, un rosinot domāt par mācīšanās procesa dažādošanu atbilstoši skolēnu dominējošajām spējām. Nodarbības noslēgumā lektore aicināja atcerēties par Pigmaliona efektu – pašiem un apkārtējiem (skolotājiem, vecākiem) ticot, ka bērnam tas izdosies, viņš patiešām var sasniegt labākus rezultātus.

Pēcpusdienā visiem semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties kādā no pieredzes apmaiņas darbnīcām, kurās skolas direktore I.Strelkova stāstīja par mācību procesa organizēšanu iekļaujošās izglītības īstenošanai Vecpiebalgas vidusskolā, speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa iepazīstināja ar normatīvajiem regulējumiem par iekļaujošo izglītību, skolotāja Vizbulīte Kalniņa dalījās pieredzē par atgādņu veidošanu un izmantošanu latviešu valodas stundās, bet skolotāja Baiba Bērziņa – par modeļu izmantošanu izpratnes paaugstināšanai matemātikas apguvē.

Semināra noslēgums noritēja Kārļa Skalbes muzejā „Saulrieti”, kur mājīgā gaisotnē, uzklausot Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” vadītājas Līvas Grudules stāstījumu, dalībniekiem bija iespēja „tikties” ar vienu no Piebalgas dižgariem – rakstnieku Kārli Skalbi. Pie tējas tases un Piebalgas ābolu plātsmaizes dalībnieki izmantoja iespēju vēl nesteidzīgi dalīties ar dienas laikā gūtajām emocijām un atziņām, apmainīties ar kontaktinformāciju, lai arī nākotnē sadarbība turpinātos, bet mēs – semināra organizatori –  teicām sirsnīgu paldies visiem, kas bija ieradušies, visiem, kas labprāt dalījās pieredzē.

 

Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja Baiba Bērziņa

Vizīte Turcijā

No 7.maija līdz 12.maijam Vecpiebalgas vidusskolas delegācija – skolotājas Baiba Krūmiņa, Sandra Makare un Ilona Strelkova – Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” (2021-2-EE01-KA201-SCH-00049762) ietvaros apmeklēja Antāliju – Kepez Guidance and Research center (Turcija). Šī bija  pēdējā projekta vizīte klātienē, un tā noritēja pozitīvā gaisotnē, jo atkalredzēšanās prieks un jau iepriekš kopīgi pieredzētais veicināja produktīvu sadarbību.

Pirmdien, 8.maijā, apmeklējām  Kepez Guidance and Research center, kas bija mūsu darba vizītes galvenais mērķis. Seminārā laikā  mums bija iespēja ne tikai uzzināt, kā centrs diagnosticē bērnu un jauniešu vajadzības un sniedz nepieciešamo atbalstu bērniem, vecākiem un skolām, bet arī apskatīt centra telpas un iepazīties ar tā speciālistiem. Mūs patīkami pārsteidza, ka centrs sniedz darba iespējas cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām (proti, iespēja strādāt kā tehniskajam darbiniekam).

Otrdien, 9.maijā, viesojāmies Kepez speciālās izglītības iestādē, kurā mācās ap 1000 audzēkņu ar dažādām speciālajām vajadzībām. Pēc sarunas ar skolas direktoru, piedalījāmies vizuālās mākslas nodarbībā un sociālo prasmju nodarbībā, kas notika skolā speciāli izveidotā un labiekārtotā dzīvoklī, kurā bērni apgūst ikdienišķas sadzīves prasmes (piemēram, kā sasveicināties, uzņemt viesus, mazgāt un gludināt drēbes, sakārtot skapi, sakopt telpas). Izglītības iestādei ir ļoti jauka tradīcija – reizi mēnesī skolā viesojas bērnu vecāki, kuriem ir iespēja komunicēt savā starpā un kopā darboties.

Trešdien, 10.maijā, darbojāmies  Kepez Guidance and Research center. Dienas pirmajā daļā mums bija iespēja iepazīties ar centra speciālistu pieredzi, savukārt dienas otrajā daļā strādājām savās darba grupās, diskutējot par prakses atšķirībām dažādās dalībvalstīs, analizējot iepriekšējās darba vizītēs pieredzēto un izstrādājot ieteikumus jaunu vizīšu organizēšanā. Pēcpusdienā apmeklējām vietējās nozīmes dabas un ūdens parku.

Ceturtdien, 11.maijā, darba vizītes noslēguma dienā, katra delegācija saņēma atgriezenisko saiti no citu dalībvalstu komandām par organizēto darba vizīti savā skolā. Pēcpusdienā pabijām kādā pilsētas izglītības iestādē, kas īsteno iekļaujošo izglītību visos vecumposmos. Todien skolā notika arī ikgadējais tirdziņš, un mūs pārsteidza tas, ka savu pašgatavoto produkciju tirgoja nevis bērni, kā tas ir ierasts pie mums, bet viņu vecāki. Mums bija arī iespēja tikties ar izglītības iestādes vecāku padomi.

Turcijā mums bija iespēja pārliecināties, ka par iekļaujošo izglītību un sabiedrību nopietni tiek domāts reģiona un visas valsts līmenī.  Kā viens no būtiskākajiem ieteikumiem, ko saņēma mūsu delegācija, bija rosinājums veidot diagnostikas un attīstības centrus arī Latvijā. Par šādu centru nepieciešamību mums bija iespēja šai vizītē pārliecināties.

Vizīte Igaunijā

No 19. – 23.februārim Vecpiebalgas vidusskolas skolotājas Baiba Bērziņa, Baiba Krūmiņa un Ilze Pizāne Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762 ietvaros viesojās Igaunijā Kerdlas (Kärdla) pilsētā. Šeit mūs viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma projekta koordinatori – Kerdlas pamatskolas (Kärdla Põhikool) skolotāji.

Pirmdienas, 20.februāra rītā mūs – delegācijas no Latvijas, Spānijas un Turcijas – sagaidīja skolas direktore Margit Kagadze un koordinatore Stiina Kütt. Kerdlas skola paši šogad piedzīvo lielas pārmaiņas – skolotāji, skolēni un visa pilsēta ir sagaidījuši jaunās skolas ēkas uzcelšanu. Direktore ar lielu lepnumu izrādīja jaunās, modernās telpas ar atvērto plānojumu, ar mēbelēm, kuras var transformēt dažādām darba metodēm stundās, ērtām telpām skolēnu brīvajam laikam. Arī projektā iesaistītie Igaunijas skolas skolotāji atzina, ka šī viņiem ir pirmā iespēja pašiem aplūkot jaunās telpas.

Jauno telpu aplūkošana raisīja sarunas par atbilstošas un atbalstošas vides nozīmīgumu sekmīga mācību darba norisē un skolēnu un skolotāju labizjūtā.

Pēc jaunās skolas ēkas apskates devāmies uz veco skolas ēku, lai vērotu, kā tiek organizēts mācību darbs speciālās izglītības skolēniem. Kerdlas skolā šie skolēni tiek apvienoti vienā klasē (6 skolēni), kur gan vide, gan mācību darbs tiek pielāgots tieši šo skolēnu vajadzībām.

Pēcpusdienā devāmies uz pašvaldību, lai tiktos ar izglītības pārvaldes vadītāju un izzinātu Igaunijas partneru pieredzi, kā arī diskutētu par partnervalstu pieredzi dažādu ar izglītības darbu saistītu jautājumu organizēšanu.

Otrdien, 21.februārī mums bija iespēja vērot un piedalīties igauņu nacionālo svētku Vastlapäev (līdzīgi kā Latvijā Meteņi) svinēšanā. Svētku aktivitātes tiek organizētas kā daļa no mācību procesa, kas notiek pilsētvidē, dodoties pārgājienā un izzinot pilsētas nozīmīgākās vietas.

Pēcpusdienā apmeklējām Kerdlas jauniešu centru, kur diskutējām par to, kā izprotam iekļaujošās izglītības jēdzienu, kā to realizējam, ar kādām grūtībām saskaramies ikdienā un kā to varētu novērst. Apmeklējām arī Kerdlas sociālo centru, kas dod iespēju pieaugušajiem ar dažādām garīgajām saslimšanām, šeit būt kopā, darboties un pat iesaistīties uzņēmējdarbībā, šujot papīra maisiņus vai plēšot skalus. Šajā centrā bija iespējams vērot lielisku sadarbību un atbalstu gan no pašvaldības, gan vietējo uzņēmumu puses, palīdzot ikkatram iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, būt daļai no kopienas.

Trešdien, 22.februārī atgriezāmies Jauniešu centra telpās, lai turpinātu diskusijas par iekļaujošās izglītības nozīmīgumu un realizāciju. Šīs diskusijas ļāva paraudzīties uz situāciju mūsu skolā un valstī arī nedaudz ar „skatu no malas” un saprast gan mūsu stiprās puses, gan iespējas izaugsmei.

Ceturtdien kāpjot uz prāmja, lai pārbrauktu no Hijuma salas atpakaļ uz kontinentālo Igaunijas daļu, atvadījāmies no Igauņu kolēģiem ar labi padarīta darba sajūtu un jau sākot gaidīt nākošo (noslēdzošo) tikšanos maijā Turcijā.

Zibakcija „Es esmu gabaliņš no skolas puzles”

Vecpiebalgas vidusskola kopš 2022.gada 1.marta piedalās Erasmus+ projektā „Empowered in Inclusion” par iekļaujošo izglītību. Šī projekta ietvaros, gaidot ciemiņus no Spānijas, Turcijas un Igaunijas, radās ideja par zīmējuma izveidošanu visiem kopā, akcentējot domu, ka skolā katrs skolēns, katrs skolotājs, katrs darbinieks, būdams unikāls un neatkārtojams, ir daļiņa no lielās kopējās skolas saimes un ikkatram šeit ir sava vieta un sava loma. Ja kaut viens no mums nebūtu, kopbilde būtu pavisam savādāka.

Par zibakcijas laikā izveidotā mākslas darba moto izvēlējāmies Imanta Ziedoņa teikto: „Pasaulē nav tik maza cilvēciņa, kuram mēs katrs nevarētu būt biedrs, draugs un brālis”.

Sadarbojoties ar skolotājiem, katram skolēnam tika iedots balts puzles gabaliņš un tika lūgts uzzīmēt uz tā vai izkrāsot to, kā paši vēlas. Daži izvēlējās zīmuļkrāsas, citi – flomasterus; daži krāsoja melnbaltos toņos, citi – jo raibāk, jo labāk; kāds izvēlējās ģeometriskos rakstus, cits – krāsu laukumus, vēl citi – tematiskus zīmējumus. Vienīgais noteikums, ko lūdzām visiem ievērot – darbiņā noteikti ir jābūt iekļautam arī puzles gabaliņa autora vārdam, jo katrs gabaliņš simbolizē ik katru no mums un tāpat kā mēs nevēlamies būt anonīmi, gribam, lai mūs uzrunā vārdā, ko vecāki mums piedzimstot devuši, tā arī katrs mūsu mākslas darbs ir pelnījis rotāties ar vārdu.

Lielās puzles malas apzināti netika nolīdzinātas, lai radītu pabeigtības sajūtu, jo tāpat kā Rīga, arī skola nekad nebūs gatava – mūsu saimē vienmēr būs laipni gaidīts katrs jaunpienācējs, viņam atradīsies sava vieta un allaž būs kādas palīdzīgas rokas, kas pasniegsies pretī, lai būtu vieglāk iekļauties.

Paldies visiem skolotājiem, kas atsaucās idejai un palīdzēja to īstenot! Īpašs paldies Baibai Krūmiņai, Vitai Miķelsonei un Ivetai Ērglei!

Erasmus+ projekta vizīte Vecpiebalgas vidusskolā

No 25. līdz 29.septembrim Vecpiebalgā viesojās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” dalībnieki no Igaunijas, Spānijas un Turcijas.

Svētdienas rīts mums sākās ar negaidītu ziņu no turku partneriem, ka viņu lidmašīna ir atcelta un ierasties viņi varēs tikai pirmdien pusdienlaikā, bet, neraugoties uz to, bijām pacilāti satrauktas par gaidāmajām dienām, projekta norisi un to, kā Latviju un Vecpiebalgu parādīsim mūsu projekta dalībniekiem.

Lai gan ar Igaunijas skolotājām projektā iepazināmies tikai šajā vizītē, savukārt ar Spānijas un Turcijas partneriem bijām jau sadraudzējušies maijā, kad viesojāmies Spānijā San Havjerā (San Javier), pirmā tikšanās Latvijā visiem dalībniekiem bija ļoti pozitīva – smiekliem un sirsnīgiem vārdiem piepildīta.

Pirmdienas rītā 12.klases skolēni Rēzija Krieviņa un Renārs Kļaviņš skolā sagaidīja un ar lepnumu projekta dalībniekiem izrādīja savu skolu. Viesi ļoti augstu vērtēja to, ka skola un tās apkārtne ir ļoti sakopta, ka telpas ir gaišas un plašas, un izteica atzinību par to, ka var redzēt, ka ikviens bērns šeit jūtas ļoti gaidīts. Milzīga interese skolotājiem bija par skolas muzeju, kurā varēja redzēt skolēnu skolas formas no agrākajiem laikiem.

Stāstot viesiem par ārpusstundu darbu, kas notiek mūsu skolā, viesi bija īpaši pārsteigti par plašo interešu izglītības piedāvājumu skolēnu vispusīgai attīstībai un izaugsmei un ar interesi vēroja videometeriālu no pagājušā gada Ziemassvētku gaidīšanas laika.

Viesojāmies arī mākslas programmas telpās, kur mūs sagaidīja skolotāja Iveta Ērgle, kas pastāstīja par vizuāli plastiskās mākslas programmas darbību, un pagājušā gada mākslas programmas absolvente Ance Paeglīte, kura pastāstīja par savu diplomdarbu (aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”), kas, līdzīgi kā šis Erasmus+ projekts par iekļaujošo izglītību, arī Ances darbs bija tapis, lai veicinātu cilvēku spēju iekļauties sabiedrībā.

Savukārt Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”, tās vadītāja Līna Paimiņa un 10.klases skolēni Andris Kaštanovs un Mikus Vološins pastāstīja par centra sniegtajām iespējām jauniešiem pilnveidoties, saturīgi pavadīt laiku un iesaistīties dažādos projektos.

Tā kā projekta nodarbību laikā vairākkārt runājām, ka iekļaujošā izglītība, agrīna problēmu diagnosticēšana un laicīga atbalsta sniegšana  sākas jau mūsu pirmsskolā, tad devāmies arī uz mūsu bērnudārzu, kur skolotāja Agita Šulca pastāstīja par bērnudārzu, izrādīja telpas, kur bērni darbojas (Montesori telpu, sporta zāli, grupiņas telpas) un laukumiņā esošos daudzveidīgos aktivitāšu centrus. Viesi veltīja ļoti daudz atzinīgu vārdu tieši āratelpu aktivitātēm, to daudzveidībai un iespējai bērniem mācīties spēlējoties.

Pēcpusdienā devāmies iepazīt Piebalgas pakalnos esošo plašumu un skaistumu – ciemojāmies pie lamām un alpakām Rika ZOO, uzkāpām Brežģa kalna skatu tornī un vakarā viesi varēja iepazīt latviskos ēdienus.

Otrdienas nodarbībās dalījāmies pieredzē par iekļaujošo izglītību mūsu skolā un to, kādēļ skolai šis projekts ir tik nozīmīgs – par katru gadu strauji pieaugošo skolēnu skaitu, kam nepieciešams papildus atbalsts mācībās, un šo skolēnu pamatprofilu, kā arī par skolā pieejamo atbalsta personālu un izstrādāto dokumentāciju atbalsta nodrošināšanai; stāstījām par projektiem un mācībām, kuros iesaistāmies, lai uzlabotu atbalsta sniegšanas iespējas; diskutējām par valstī noteikto kārtību par pieļaujamo šādu skolēnu skaitu katrā klasē un problēmām, kas rodas, lai lauku reģionos to varētu ievērot. Īpašu uzmanību veltījām projektam „PuMPuRS”, kurā skola iesaistās jau vairākus gadus un, pateicoties individuālajām nodarbībām, ir iespējams sniegt papildus atbalstu (gan mācību, gan psiholoģisko) skolēniem, kam tas visvairāk nepieciešams. Ārvalstu partnerus iepazīstinājām ar izstrādāto individuālo izglītības plānu, ko veido katram skolēnam, kam ir speciālā izglītības programma. Kā arī rādījām skolā izveidotos problēmrisināšanas soļus. Viesiem lielākais pārsteigums bija par to, ka skolēni bez ierunām stundas sākumā, ienākot klasē, noliek mobilos telefonus kastītē.

Uz sarunu ar projekta partneriem uzaicinājām 7.klases skolnieci Viktoriju Sasnauskaiti (Victoria Sasnauskaite), kuras ģimene pagājušajā gadā pārcēlās uz Latviju. Meitene pastāstīja, kā viņai veicies ar iekļaušanos klasē un skolā (ņemot vērā, ka uzsākot mācības 6.klasē viņa latviski nerunāja), kādas izjūtas bijušas un kā klases biedri un individuālās nodarbības projekta „PuMPuRS” ietvaros ir palīdzējušas. Savu redzējumu par Viktorijas iekļaušanos skolas dzīvē pastāstīja arī klases biedri Jānis Beķeris un Annija Līna Berķe.

Pēc pusdienām devāmies uz Cēsīm, lai kopā ar projekta viesiem iepazītu Cēsu Bērzaines pamatskolu – metodisko centru, kas strādā kā speciālā izglītības iestāde. Varējām vērot atšķirības starp mūsu skolas kā vispārējās izglītības iestādes, kura nodrošina iekļaujošo izglītību, un Cēsu skolas kā speciālās skolas iespējām sniegt ģimenēm nepieciešamo atbalstu.

Trešdienas nodarbības, savukārt, tika organizētas, lai dotu iespēju mācīties vienam no otra. Rīta cēlienā projekta partneriem parādījām mūsu skolā izstrādāto stundu vērošanas karti un stāstījām par to, kā tiek organizēta savstarpējā mācīšanās vērojot, veidojot kombinētās stundas un darbojoties mācīšanās grupās. Tad viesskolotāji devās vērot 1 mācību stundu, lai redzētu, kā noris ikdienas mācību darbs. Paldies skolotājiem, kas neatteica un novadīja šo atklāto stundu. Pēc vērotās stundas, sarunājoties ar ārzemju viesiem, saņēmām ļoti daudz labu vārdu par visam vērotajām stundām – par lielisko sadarbību gan starp bērniem, gan bērniem un skolotāju; par sirsnību un pozitīvismu, ar kādu skolotāji vada stundu; par stingrību, kur tas nepieciešams; par to, ka ikviens bērns tiek pamanīts un aktīvi iesaistīts; par daudzveidīgajām mācību metodēm, ko varēja vērot. Paldies, kolēģi, – mums ir ar ko lepoties!

Dienas noslēgumā turpinājām iepazīt mūsu puses radošos un uzņēmīgos cilvēkus – viesojāmies Piebalgas Porcelāna fabrikā un Gardenia Eco, kur viesi varēja pagatavot katrs savu sveci un paņemt līdzi uz savām mājām daļiņu Latvijas skaistums un siltuma.

Atvadoties projekta partneri, nebaidīšos teikt – mūsu draugi, pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un teica, ka jūtas piekusuši – piekusuši no pozitīvajām emocijām, ko guvuši šeit pie mums.

Paldies visiem, kas palīdzēja šīm dienām notikt!

Sandra Makare, Baiba Krūmiņa un Baiba Bērziņa

Vizīte Spānijā

No 22. līdz 26.maijam mēs – skolotājas Baiba Bērziņa, Baiba Krūmiņa un Sandra Makare Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” (2021-2-EE01-KA201-SCH-00049762) ietvaros apmeklējām IES Ruiz de Alda skolu Spānijā (San Javier, Murcia). Šī bija  pirmā projekta vizīte klātienē, līdz šim partnerskolu pārstāvji bijām tikušies tikai Google Meet virtuālajā vidē.

Lidojums uz Spāniju bija garš – ar pārsēšanos Oslo (Norvēģija), tāpēc San Javier nonācām tikai vakarā. Pie viesnīcas mūs sagaidīja skolotājas Paloma Martinez Molina, Angeles Toledo Escalera un Pilar Sanchez Lozano. Neilgi pēc tam iepazināmies arī ar pārējiem projekta dalībniekiem – Atika Havva Dokumaci, Derya Kutluhan, Ramazan Murat Ergen (Turcija) un Tiiu Malk, Kadu Aasma, Merike Heinsoo (Igaunija). Kaut arī pēc lidojuma visi dalībnieki bija noguruši, iepazīšanās bija ļoti sirsnīga un draudzīga.

Pirmdienas (23.05.) rīts sākās ar skolas apskati un iepazīšanu. IES Ruiz de Alda ir vidusskola, kurā mācās ~ 1100 skolēni (12 – 16 gadi) un strādā 98 skolotāji. Skolu apmeklē daudz bērnu, kas nāk no iebraucēju ģimenēm un bērni, kas dzimuši ārpus Spānijas, tāpēc skolā, galvenokārt, tiek vērsta uzmanība uz šo bērnu iekļaušanu spāņu vidē – valodas apguvi, kultūras iepazīšanu un izpratni, emocionālo labsajūtu un spēju nākotnē iekļauties darba tirgū.

Mūs patīkami pārsteidza, ka skolā, neraugoties uz lielo skolēnu skaitu, nav burzmas, skriešanas un trokšņa, viss notiek rimti un nesteidzīgi. Kaut gan skolā valda liela atšķirība skolēnu vidū (tautība, mentalitāte, uzskati), atmosfēra ir draudzīga un toleranta. Mācību stundu laikā klašu durvis ir atvērtas, mācību process ir atklāts.

Lai iesaistītu skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī, lai mācītu bērniem rūpēties par vidi sev apkārt, skolotājas Palomas vadībā skolēni paši veidojuši un krāsojuši koka kastes šķirotajiem atkritumiem, savukārt, skolotājs Dāvids kopā ar skolēniem ir izveidojis pie skolas nelielu dārziņu, kur mācīties rūpēties par augiem.

Pēc skolas iepazīšanas spāņu skolotājas pastāstīja par izglītības sistēmu Spānijā un to, kā strādā skolas padome. Redzējām, cik ļoti liela loma ir komandas darbam, lai palīdzētu bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, iekļauties sabiedrībā. Viņiem ir ļoti labi izstrādāta sadarbība gan skolas komandas iekšienē, gan ar reģionālajām institūcijām, kuru galvenais uzdevums ir nevis kontrolēt, bet palīdzēt ar padomu, rast risinājumu problēmsituācijās, piedāvāt atbalstu un dažādus projektus, kas var veicināt līdzvērtīgu attieksmi pret visiem skolēniem.

Pēc neliela pārtraukuma arī pārējo dalībvalstu pārstāvji prezentēja savas skolas un sniedza nelielu ieskatu par iekļaujošo izglītību savā skolā un valstī.

Otrdien (24.05.) Spānijas kolēģi dalījās ar labās prakses piemēriem par dažādiem projektiem, kādos viņi ir iesaistījušies  vai veidojuši paši, lai palīdzētu savas skolas jauniešiem, piemēram,

  • projekts SNAPPET – digitālie mācību materiāli skolēniem ar vecumam neatbilstošu, ļoti zemu vispārējo zināšanu līmeni;
  • projekts “ME TO YOU” skolēniem, kas uzsāk mācības šajā skolā – par emocionālo audzināšanu, toleranci un prasmi risināt sociālos konfliktus;
  • projekts “HOMBRE” skolēniem, kas mācās pēdējā klasē – lai mazinātu alkohola un narkotiku lietošanu jauniešu vidū;
  • projekts “MADRAZA” skolēniem, kuriem ir spāņu valodu zināšanu trūkums, jo viņu dzimtā valoda ir cita (lielākoties, arābu valoda), kā rezultātā jauniešiem ir grūtības integrēties un tiek kavēta arī pārējo mācību priekšmetu apguve.

Turpinājumā mums bija iespēja tikties ar Murcia reģiona izglītības ministrijas pārstāvjiem, kas strādā ar specifisko mācīšanās grūtību jautājumiem. Viņi pastāstīja par reģiona Psiholoģiski pedagoģiskās atbalsta komandas struktūru, funkcijām un darbības principu, kā arī par projektu “MADRAZA”. Šīs tikšanās laikā bija iespēja aprunāties arī ar meiteni, kura šajā projektā darbojas kā mentors un dodas pie skolēniem, runā ar viņiem par aktuālajām problēmām un iedrošina viņus.

Dienas noslēgumā veidojām infografikas par to, kā iekļaujošā izglītība tiek realizēta katrā no projekta dalībvalstīm.

Trešdien (25.05.) mums bija iespēja tikties ar skolēniem, kuriem ir dažāda pieredze iekļaujošajā izglītībā – puisis ar kustību traucējumiem, meitenes, kas nāk no imigrantu ģimenēm, meitene ar socializēšanās problēmām, puisis, kurš strādā skolas sociālajā centrā un iesaista bērnus, kuriem nepieciešama palīdzība. Bērni bija sagatavojuši ļoti emocionālu prezentāciju – pasaku “Četri mazi stūrīši”.

Dienas otrajā daļā mums bija iespēja izspēlēt dažādas spāņu skolotāju sagatavotās intelektuālās un attīstošās galda spēles, kuras tiek izmantotas skolā, lai uzlabotu skolēnu emocionālo labsajūtu, savstarpējās attiecības un komunikāciju (Ice-breaking aktivitātes).

Dienas noslēgumā veicām projekta ideju un aktivitāšu apkopojumu un izvērtējumu, kā arī apspriedāmies par nākošās vizītes norisi Latvijā septembra beigās.

Erasmus+ projekts „Empowered in Inclusion” („Stiprāki iekļaujot”)

 

Vecpiebalgas vidusskola ir uzsākusi dalību starptautiskajā projektā „Empowered in Inclusion”  ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekts ilgs no 01.03.2022. līdz 01.09.2023. un tajā mūsu skola sadarbosies ar skolām no Igaunijas (koordinatori), Spānijas un Turcijas.

Projekta pamattēma ir Iekļaujošā izglītība un tā mērķis ir pieredzes apmaiņa ar citu skolu skolotājiem un darbiniekiem, lai dalītos ar mūsu zināšanām un pieredzi šajā jautājumā, kā arī, lai smeltos jaunas idejas un redzējumu, kuru varētu ieviest skolas ikdienā, lai skolas vidi un mācību procesu padarītu ikvienam skolēnam pieejamāku ņemot vērā katra skolēna individuālās vajadzības un iespējas.

Projekta laikā plānotas vizītes uz dalībvalstīm – pirmā no tām būs jau š.g. maijā uz Spāniju, bet septembra beigās uzņemsim dalībvalstu pārstāvjus pie sevis šeit Vecpiebalgā. Nākošā gada janvārī dalībvalstis tiksies Igaunijā, bet aprīlī – Turcijā. Katrā vizītē 3 – 4 pārstāvji (skolotāji un skolu darbinieki) no katras dalībvalsts tiksies, lai mācītos, diskutētu, vērotu, kā uzņemošajā skolā tiek realizēta iekļaujošā izglītība – gan skolēniem ar speciālajām vajadzībām, gan imigrantiem.

Erasmus+ projekts „Empowered in Inclusion” („Stiprāki iekļaujot”)

29.martā notika pirmā tikšanās ERASMUS+ projekta „Empowered in Inclusion” ietvaros. Sākotnēji projektā bija plānots, ka iepazīšanās un projekta atklāšanas vizīte notiks klātienē Igaunijā Kardlas pamatskolā, kas ir projekta veidotāji un koordinatori, bet šī brīža apstākļi piespieda mainīt plānus un kopīgi tika nolemts, ka 1.vizīte notiks tiešsaistē.

Tiešsaistes tikšanās laikā katra skola iepazīstināja pārējās projekta dalībvalstis ar savu skolu un ar savu pamatkomandu, kas darbosies projekta norisē. Vecpiebalgas vidusskolu šajā tikšanās reizē pārstāvēja skolotāja Baiba Bērziņa, speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa, direktore Ilona Strelkova un dir. vietniece mācību darbā Monta Gavare.

Tkšanās otrajā daļā visas iesaistītās skolas dalījās ar savu redzējumu uz iekļaujošo izglītību – par to, kāpēc katra skola ir izvēlējusies iesaistīties šajā projektā, ko tā sagaida no šī projekta rezlizācijas un ko katra dalībvalsts varētu šajā projektā dot pārējām skolām.

Projekta norises pamatvaloda ir angļu valoda.