12. klases izlaidums

24.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases absolventi saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību.

Foto: Maira Kukle

Pārgājiens uz Alauksta ezeru

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās pilotprojektā ,,Valsts aizsardzības mācība” (VAM), ko kā izvēles mācību priekšmetu sāka apgūt 10. – 11.klašu skolēni. Saturiski VAM aptver četras jomas (valstiskā audzināšana un dzīves skola, fiziskā sagatavotība un militārā audzināšana) un vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvā piedalīties pārgājienos un praktisko iemaņu nometnēs. Tā jūnijā, beidzot mācību gadu, Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, kuri apgūst VAM, un jaunsargi devās mācību pārgājienā uz Alauksta ezeru.

Instrukcija pārgājienam nosaka noteiktu ekipējumu: jauniešiem jābūt apģērbtiem jaunsargu formā un uz pleciem jānes soma, kurā atrodas apkaimes karte, dažāda veida virves, pančo telts, pārtika un rācija saziņai ar jaunsargu instruktoru. Uzsākot pārgājienu, tiek pārrunāti drošības noteikumi, noteikts atbildīgais jaunsargs un divi sakaru procedūras ziņotāji, kuri pa rāciju, izmantojot provārdus, sazinās ar instruktoru, lai informētu par pārgājiena dalībnieku atrašanās vietu un veselības stāvokli. Galvenais uzdevums, dodoties uz Alauksta ezeru, bija veikt precīzu sakaru procedūru un uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Diena bija ļoti karsta, un tas vēl jo vairāk ļāva skolēniem iejusties karavīru lomā.

Nonākuši ezera krastā, pārgājiena dalībnieki iepazinās ar nelielu meža teritoriju, kurā pēc tam tika veikti dažādi uzdevumi, piemēram, tika pārbaudītas apvidus novērošanas un topogrāfijas, šaušanas un dažādu mezglu siešanas, pančo telts un dabas materiālu naktsmītnes celšanas iemaņas, kā arī komandas sadarbības prasmes. Izturējuši visus pārbaudījumus, jaunieši devās atpakaļ uz skolu. Atpakaļceļā tika izvēlēti jauni sakaru procedūras ziņotāji, bet galvenais uzdevums nemainījās – bija jāturpina uzņemt daudz šķidruma.

Pārgājiens ilga piecas stundas, tā laikā tika noieti astoņi kilometri, papildinātas un nostiprinātas mācību gada laikā VAM  iegūtās zināšanas un prasmes, gūts neliels priekšstats par karavīru ikdienu.

 

 11.klases skolniece Marta Pundure

Vecpiebalgas vidusskola 10.klases skolēniem piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus

Ar 2020.gada 1.septembri izglītības iestādes uzsāks pakāpenisku pilnveidotā mācību satura īstenošanu, kas paredz izglītības satura plānošanas principu maiņu arī vidusskolā – piedāvājot mācību satura apguvi 3 dažādos līmeņos (pamata, optimālajā un augstākajā) un veidojot mācību priekšmetu kursus atbilstoši šiem līmeņiem. Kopējā mācību slodze vidusskolēniem paliks nemainīga, proti, 36 stundas nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību […]

9. klases izlaidums

13. jūnijā absolventi kopā ar vecākiem pulcējās savā izlaidumā. Šogad izlaidums devītajiem bija! Citāds, neierasts, bet bija!  Izlaidumā tika saņemtas apliecības par pamatizglītības pabeigšanu, sveikti vasaras jubilāri, kā arī saņemti video sveicieni no skolotājiem un bijušajiem audzinātājiem.

Novēlam absolventiem ticību saviem spēkiem, izvēles skaidrību un veiksmi turpmākajās gaitās!

Neliels atskats uz izlaidumu:

 

9.klase, 2020. gada izlaidums

Cienījamie absolventi!

Apliecība par pamatizglītību Jums ir pirmais oficiālais izglītības dokuments, un ceļš uz to mērāms 9 mācību gados.

Zināšanu un talanta, spēju un prasmju attīstīšanai Vecpiebalgas vidusskola sniegusi bagātu un daudzveidīgu piedāvājumu klāstu, un tikai no Jums pašiem (no Jūsu mērķtiecības un gribasspēka, atbildības un izturības) bijis atkarīgs, cik daudz no šī piedāvājuma katrs esat izmantojis.

Šis mācību gads vēlreiz pierādījis, ka dzīvē viss mainās strauji, un mums, gribam mēs to vai negribam, pārmaiņas ir jāpieņem, ar tām jārēķinās. Bet ikviena situācija (arī pati bezcerīgākā) un ikviens cilvēks (arī pats nepatīkamākais) mums ko māca. Un mūsu ziņā ir izvēle: gausties par situāciju vai paņemt no tās vērtīgāko, ko varam gūt.

9 gadu laikā 7 klases audzinātāji – par šādu situāciju neviena no iesaistītajām pusēm (ne Jūs, ne Jūsu vecāki, ne skolas vadība) nebija īpaši priecīga, taču tai ir ne tikai savi mīnusi, bet arī plusi. Un, domājot par Jūsu klasi, vēlos minēt vien trīs ieguvumus.

Jūs esat bagāti – 7 klases audzinātāji, un ar katru no tiem daudz spilgtu atmiņu par skolas gadiem.

Jūs esat guvuši lielisku pieredzi – prasmi ātri pielāgoties izmaiņām un saprasties ar dažādiem cilvēkiem.

Un vēl – šajā mācību gadā Jūs ieguvāt brīnišķīgu audzinātāju.

Skolotāja Antoņina – atbildīga, prasīga un neatlaidīga, sirsnīga, saprotoša un atsaucīga. Un tas nebūt nav viss, ko labu par Jūsu audzinātāju varu teikt. Bet vēlos akcentēt, manuprāt, vienu no svarīgākajām īpašībām – ieinteresētību. Lai arī ko darīja Jūsu audzinātāja (priecājās vai raizējās, slavēja vai rāja), visā bija jūtama patiesa ieinteresētība par Jums un Jūsu gaitām. Un nebūs pārspīlēts, ja teikšu, ka audzinātāja Antoņina cēlās un krita par katru no Jums. Tikpat ieinteresēta un atbildīga Jūsu audzinātāja ir par Vecpiebalgas vidusskolas nākotni, jo viņa ir šīs skolas absolvente, skolotāja un vadības cilvēks. Viņai nav vienaldzīgs skolā notiekošais, un viņa veic lielu darbu, lai mūsu skola kļūtu stiprāka.

Paldies Jums, absolventi,  par katru mazo un lielo darbu, kas stiprinājis mūsu skolu! Paldies par to, ka esat nesuši skolas vārdu Latvijā un pasaulē un esat lepojušies ar piederību Vecpiebalgas  vidusskolai!

Jums, cienījamie vecāki, paldies par to, ka uzticējāt savu bērnu mūsu skolai! Paldies par to, ka norādījāt uz mūsu kļūdām un bijāt kopā ar mums svētkos!

 

,,Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:

Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti,

                             Vai  draugu pulkā dali savu prieku

Vai viens pats satiecies ar pretinieku-

Tu esi Latvija!”

Tu esi Vecpiebalga!

 

Skolas direktore Ilona Strelkova

 

Projektu aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

2019./2020.mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola piedalījās vairākos projektos, kas sniedza daudzveidīgu atbalstu skolas audzēkņiem un pedagogiem.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mūsu skola darbojas jau trešo gadu, un tas ļauj būtiski papildināt skolas interešu izglītības klāstu. Šajā mācību gadā projekta aktivitātes bija vērstas uz skolēnu spēju apzināšanu un attīstīšanu: 1.-6.kl. skolēniem tika piedāvātas ārpusstundu nodarbības STEM mācību priekšmetos  (matemātika, informātika, dabaszinātnes u.c.), proti, dabaszinību pulciņš ,,Jaunie vides draugi” un ,,Jaunie pētnieki”, multimediju pulciņš un radošās matemātikas pulciņš, kuros darbojoties audzēkņi varēja padziļināti apgūt mācību saturu un pielietot praktiski iegūtās zināšanas.  Šī projekta ietvaros darbojās arī skolotāja palīgs, kas individuāli strādāja ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot viņus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Savukārt pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem rudenī notika apmācības ,,Atbalsts skolēnu uzvedībai mācību procesā”, kurās tika aktualizēti lielākie klasvadības izaicinājumi un meklēti risinājumi veiksmīgai skolēnu un skolotāju sadarbībai.

2019./2020.mācību gads valstī tika pasludināts par ,,Tehnoloģiju gadu”, un arī Vecpiebalgas vidusskola, lai padziļinātu skolēnu zināšanas un pilnveidotu prasmes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, 1.kl. audzēkņiem piedāvāja datorikas praktiskās nodarbības, 1.-2.kl. audzēkņiem – LEGO konstruktoru un robotiņu pulciņu, 1.-5.kl. audzēkņiem – robotikas nodarbības, 7.-9.kl. audzēkņiem – vektorgrafikas nodarbības. Tā kā lielu interesi un vēlmi darboties izrādīja tikai sākumskolas  klašu skolēni, visas piedāvātās aktivitātes netika īstenotas. Ārkārtas situācijas dēļ 1.-6.kl. skolēniem izpalika arī ZINOO centra apmeklējums un LEGO NXT robotikas nodarbība.

Bagātīgi tika izmantots programmas ,,Latvijas skolas soma” piedāvājums, kas nodrošina skolēniem iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs. Šīs programmas ietvaros mūsu skolas skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju ,,Braki”, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Valmieras muzeju, Turaidas muzejrezervātu un Āraišu arheoloģisko parku un piedalīties izzinošās muzejpedagoģiskajās nodarbībās, apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un piedalīties kaligrāfijas nodarbībā, noskatīties latviešu mākslas filmu ,,Dvēseļu putenis”,  Valmieras Drāmas teātra izrādi ,,Smieklu sasaukšanās” un Latvijas Dailes teātra izrādi ,,Iemīlējies Šekspīrs”, skolā noorganizēt muzikālās apvienības SIA ,,FINESET PRODUCTIONS” nodarbību ,,Modernā klasika jaunās skaņās” un ,,GARDENIA ECO’’ radoši izzinošo sveču darbnīcu ,,Eko sveces iepakojums un dizains”. Visu iepriekš minēto projektu aktivitāšu veiksmīga īstenošana nebūtu iespējama bez lieliskas sadarbības ar Vecpiebalgas novada skolu projektu koordinatori Inesi Ozolu, tāpēc skolas kolektīva vārdā liels paldies Inesei par ieinteresētību, sapratni un atsaucību!

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”), kura aktivitātes mērķtiecīgi un atbildīgi plānoja un koordinēja speciālās izglītības skolotāja Baiba Krūmiņa, tādējādi spējām piedāvāt daudzveidīgu individuālo atbalstu skolēniem. Pedagogi sniedza individuālas konsultācijas tiem  skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības vai iekavēta mācību viela, kas ļāva viņiem sekmīgāk apgūt mācību saturu savu spēju līmenī. Gan skolēni, gan viņu vecāki atzinīgi novērtēja konsultatīvās sarunas, ko veica sertificēts izglītības psihologs. Savukārt pedagogiem decembrī tika organizēta supervīzija (tas ir, konsultatīvs atbalsts profesionālās efektivitātes paaugstināšanai), kas palīdzēja izvērtēt skolēniem sniegto atbalstu un domāt par veicamajiem uzlabojumiem.

ESF projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (to Vecpiebalgas novada skolās koordinē karjeras speciāliste Rigonda Prīse) ietvaros vecāko klašu skolēni piedalījās uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē ,,Uzdrīksties uzvarēt” un apmeklēja IT uzņēmumu ,,C.T.Co”, kas jauniešiem deva iespēju iepazīties ar darba tirgu Latvijā un programmētāja profesiju. Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere rosināja 6.-7.kl. skolēnus apgūt praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, bet 4.kl. audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Valmieru, kur guva priekšstatu, kā top televīzijas sižeti un raidījumi.

Ar sporta skolotājas Līgas Glāzeres- Spalviņas iniciatīvu uzsākām darboties Latvijas Olimpiskās komitejas projektā ,,Sporto visa klase”, lai uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un veicinātu motivāciju nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Tā 2.-3.kl. skolēni piedalījās projekta jaunās sezonas atklāšanas pasākumā ,,Arēnā Rīga” un RIMI konkursā ,,Sporto labākai dzīvei!”, mērojās spēkiem ar citu projektā iesaistīto skolu komandām tautasbumbā, apguva jaunu sporta veidu (džudo), organizēja pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem sporta dienu ,,Augsim veseli!” un lasīšanas darbnīcu, kā arī kopā ar viņiem piedalījās  BeActiv Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs.

Baltijas jūras projektā Vecpiebalgas vidusskola bioloģijas skolotājas Agitas Bērziņas vadībā darbojas jau daudzus gadus un šogad šī projekta ietvaros veica gaisa un Balgas upes kvalitātes pētījumus, kas tika fiksēti protokolos un nosūtīti starptautiskajiem koordinatoriem. Starptautiskajā erudīcijas konkursā ,,WebQuiz 2019”, kurā piedalījās 1172 dalībnieki no astoņām valstīm, starp 159 skolēniem no 10 Latvijas skolām startēja arī divdesmit vidusskolēni no mūsu skolas. Par godu Pasaules ūdens dienai skolēni  tika rosināti veidot video vēstījumu “Ūdens skaņa”,  lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Savukārt Baltijas jūras projekta skolu koordinatoru seminārā pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē un runāt par projekta aktualitātēm.

Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu tika piedāvāta iespēja iesaistīties projektā “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību” – 11.klases skolēniem doties ekspedīcijā, lai izpētītu Balgas upi, un piedalīties projekta noslēguma konferencē Rīgā, 6.-12.klašu skolēniem nodarbībā „Zemes stunda” domāt par vides aktualitātēm.

Pateicoties Vecpiebalgas novada pašvaldībai, vairākus gadus mūsu skola darbojas programmā “Piens un augļi skolai”, kuras mērķis ir veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanu. Gan bērnudārza audzēkņi, gan 1.-9.kl. skolēni bez maksas vairākas reizes mācību nedēļā saņem piena produktus, augļus un dārzeņus. Arī ārkārtējās situācijas laikā programmas ietvaros piegādātais piens papildināja mūsu audzēkņiem pārtikas pakas.

Arī jaunajā mācību gadā saviem audzēkņiem vēlamies nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu projektu piedāvāto atbalstu, tāpēc mūsu skolas pedagogi jau šobrīd veic plānošanas un saskaņošanas darbus. Lai mums izdodas!

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova

Pateicības vārdi no devītajiem

Izver sapni caur saules staru – garu, garu

Un saki pats sev  – visu varu!

Met savu sapni ugunī – topi tās liesmā par dziesmu!

Un saki pats sev- tālu iešu!

Tikai neļauj sapnim sasalt – sapnim skanīgam, baltam.

Bez sapņa nav spēka dzīvot,

Un cilvēks bez ceļa var nosalt.

                  / Gunta Micāne /

“Ak, jā, vēl manas skolas stāstā ir mūsu klase, kas bija vistrakākā ( ne tikai pēc mūsu domām) kāda te bijusi. Nu, tie piektie, nu, tie sestie, nu tie astotie… To dzirdējām katru gadu un katru dienu. Pie tā galu galā pieradām, ” tā kāds devītais apraksta savu klasi.

Mana skola ir garas mācību stundas, neaizmirstami Ziemassvētku koncerti, patriotiski Lāpu gājieni, garšīgākā karbonāde skolas ēdnīcā un labākie draugi. Vēl tur ir skolas pagalms ar dīķīti un vecajiem vītoliem, tā arī neuzbūvētais stadions un deviņi koši gadi.  Pārgājieni pa Vecpiebalgu, braucieni ekskursijās, konkursi.

Šodien, 29.maijā, šiem ” trakajiem” devītajiem ir pēdējā mācību gada diena, kā arī beidzies viens svarīgs viņu dzīves posms -pabeigta pamatskola.

Apliecības saņems 13. jūnijā, bet šodien viņi vēlas pateikt paldies skolai un skolotājiem.

Pateicības vārdi no devītajiem:

Elza:

Paldies Vecpiebalgas vidusskolai, skolas darbiniekiem un skolotājiem! Vislielāko paldies vēlos pateikt mīļajai audzinātājai Antoņinai Glāzerei par to, ka šos mēnešus ir atbildējusi par visām mūsu mazajām un lielajām blēņām, par to, ka cēlās un krita mūsu dēļ un, protams, par to, ka mums nevienam nekad neuzgrieza muguru. Liels paldies arī sakāms priekšmetu skolotājām, jo tomēr ko gan mēs bez viņām darītu! Paldies skolas darbiniekiem par tīrajām un omulīgajām telpām. Un pateicību arī godam ir nopelnījusi Izglītojamo pašpārvalde, jo šogad mums visiem sagādāja nepārspējamus pasākumus.

Dagmāra:

Paldies… Gribu teikt lielu paldies visiem skolotājiem, kuri ar mums bijuši šos deviņus gadus. Ir gājis visādi, bet skolotāji vienmēr pratuši mūs saliedēt un atbalstīt. Skolotāji vienmēr bijuši rūpīgi un gādīgi, viņi mums spējuši iemācīt ne tikai mācību vielu, bet arī daudz un dažādu dzīves gudrību, dalījušies ieteikumos un pieredzē. Paldies arī skolas ēdnīcas darbiniecēm un tehniskajam personālam, bez kuriem skolas ikdiena nebūtu iespējama!

Melisa Polīna:

Uz Vecpiebalgas vidusskolu atnācu mācīties 7. klasē. Jau pirmajā dienā skolotājas bija ļoti pretim nākošas, iedrošināja un teica labus vārdus. Šie trīs gadi pagāja ar prieku un līksmi, bet piedzīvojumu ir tik daudz un dažādi.

Vēlos pateikties priekšmetu skolotājiem.

Paldies bioloģijas skolotājai un pirmajai audzinātajai Agitai Bērziņai, kura mani uzņēma 7.klasē, bija mans lielākais atbalsts, iepazīstināja ar skolu un palīdzēja iejusties tās vidē.

Paldies mūzikas skolotājai Intai Apalupai, kura iemācīja dažādas jautras latviešu tautasdziesma un iemācīja ar tām lepoties.

Paldies mājturības un tehnoloģijas skolotājai Ingrīdai Batņai, kura mani gatavoja olimpiādēm un iemācīja radīt skaistus, rūpīgus darbus.

Paldies angļu valodas skolotājai Kristīnei Grieznei, kura angļu valodu māca ļoti labi un vienmēr māk palīdzēt, atbalstīt, ja kas nesanāk.

Paldies literatūras un latviešu valodas skolotājai Vizbulītei Kalniņai. Skolotāja ir iemācījusi un turpinājusi izkopt manu valodu, papildinājusi manas valodas vārdu krājumu, palīdzējusi rakstīt domrakstus, ar literatūras palīdzību iemācījusi izteikt skaisti savas domas.

Paldies krievu valodas skolotājai Sandrai Makarei, kura vienmēr mani ir atbalstījusi un stundas pasniedza tā, ka patiešām bija interese. Paldies, ka bijāt kopā ar 9.klasi popielas dienā un ļoti mums palīdzējāt.

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Vitai Miķelsonei, kurai vienmēr bija radošas idejas, kā parastu lietu uzzīmēt dažnedažādos veidos. Attīstījusi mākslinieciskos talantus un iemācījusi mīlēt krāsas.

Paldies Latvijas un pasaules vēstures skolotājai Žannai Otersonei, kura iepazīstināja ar gadiem, vēsturiskajiem notikumiem, kas bija pirms mums. Stundās mums gāja interesanti.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Astrai Piruškai, kura stundās lika domāt radoši un taisīt plakātus, ar kuriem varējām iepazīstināt pārējos klasesbiedrus. Skolotāja iemācīja daudz ko par Latviju un citām pasaules vietām.

Paldies matemātikas skolotājai Rutai Šarkovskai, kura matemātiku mācīja kā dzejoli, kura deva matemātiskās zināšanas, iemācīja rēķināt dažādas formulas, laukumus, skaitļus, zīmēt ģeometriskos elementus un attīstīja mūsu loģisko domāšanu.

Paldies sociālo zinību skolotājai Ingai Zariņai, kura pastāstīja, kas notiek politikā, kā iemācīties cienīt sevi un apkārtējos.

Paldies datorikas skolotājai Zembergai Zeltiņai Ligitai, kura mācīja rīkoties ar datora programmām.

Paldies sporta skolotājai Agitai Kramai, kura man sportā deva lielus panākumus, ar skolotājas palīdzību startēju dažādās sacensībās.

Paldies ķīmijas un fizikas skolotājai Initai Švalbei, kura mums mācīja eksperimentēt ar dažādām vielām un vērot to reakciju. Iemācīja dzīvei daudz ko noderošu.

Paldies skolotājai Baibai Bērziņai, kura uz laiciņu uzņēma mūsu klasi kā audzināmo klasi. Jūs vienmēr par katru parūpējāties.

Paldies deju skolotājai Antrai Grīnbergai, kura man iemācīja mīlēt tautu dejas un izveidoja deju kolektīvu ‘’Atskabarga’’.

Vislielāko un sirsnīgāko paldies vēlos teikt 9.klases audzinātājai Antoņinai Glāzerei. Audzīte ir daudz mani atbalstījusi un devusi stimulu iet un darīt. Vienmēr atnāk pie mums un uzjautā, kā mums iet. Mēs jebkurā brīdī varējām doties pie audzītes un pastāstīt, kas slikts noticis vai arī kas labs ir atgadījies. Kopā dzērām tēju un ēdām ko garšīgu, vienkārši runājām par dzīvi un labi pavadījām laiku. Skolotāja vienmēr prata iedegt cerības gaismiņu pat vissliktākajā brīdī.

Paldies skolas direktorei Ilonai Strelkovai, kura iemācīja, ka pie grūtībām nevajag padoties, lika saprast, ka cilvēks ar labu sirdi dzīvē nekad nepazudīs un ka viss labais, ko dari citiem, atgriezīsies divkārši.

Skolotājiem paldies par to, ka sniedza mums visu gaišāko. Paldies par sirds siltumu un par vislielāko izpalīdzību.

Skolai novēlu, lai ilgi pastāv un lai tā turpina attīstīt daudzu bērnu, jauniešu talantus!

Dārta:

Mani dara ļoti laimīgu tas, ka skolā esmu apguvusi daudz, daudz vairāk nekā tikai mācību priekšmetus. Es iemācījos, cik svarīgi ir mācīties pašam no savām kļūdām, nevis no tā, kā tās pieļauj pārējie. Es iemācījos, cik ļoti daudz var nozīmēt saruna ar skolotāju vai apskāviens tad, kad nomāca fiziskā pieskāriena trūkums. Radās sajūta, ka tu tiec uzklausīts un saprasts. Sajūta, ka tu esi kas vairāk kā tikai parasts skolēns. Bet šīs zināšanas neradās no nekā. Sākotnēji jau bija jāaprod ar to, ka jūties kā tāda parasta zivs citu barā, līdz iemācījies apskatīt kopējo bildi un pieņemt situācijas tādas, kādas tās ir, nevis turpināt rakt, izmisīgi meklējot risinājumus. Skola ir vairāk nekā matemātikas formulas un alfabēts. Tā ir cīņa ar tumsu un bailēm, lai atrastu to, kas mums patiesībā nepieciešams, lai no rīta mostos un ietu tālāk, jo laiks nestāv.

Paldies par to, ka varēju būt Dārta. Paldies par smiekliem, asarām, dziesmām, viedokļiem, sarunām, skatieniem, izjūtām. Un tā – mēs visi virzāmies tālāk.

Rēzija:

Skola – Tevī daļa no manas sirdsapziņas.

Tevī ik dienas dzīvīgums,

bērnu čalas un actiņas virmo,

un jauniešiem sapņu tik trauslu ir daudz;

Tāpēc tu esi man dārga.

Skola – caur tevi gaisma no mums mūsu Latvijai

vakar, šodien un rīt,

Tāpēc tu esi mums balta.

 

Paldies skola,  par tavu plašo sirdi,

Par drošu soli, dziesmām, zinībām!

Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku?

Jūsu priekšā zemu paklanos.

Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves taku,

Kas ved uz priekšu dzīves pakalnos!

Jānis:

Šos deviņus gadus Vecpiebalgas vidusskolā esmu pavadījis ar prieku un pateicību. Šie deviņi gadi ir bijuši brīnišķīgi, jo esmu daudz ko iemācījies, daudz ko redzējis. Esmu ieguvis daudzus draugus šajā skolā. Un es gribētu pateikties visām skolotājām, kuras ir mūs pacietušas un mācījušas – paldies! Žēl, ka pēc šiem deviņiem kopā pavadītajiem gadiem daudzi mani klases biedri pametīs šo skolu.

Kārlis Ivars:

Skolotājas cenšas mums sniegt to,

Ko pašas uzskata par nepieciešamāko.

Viņas ved mūs pa to taku,

Kur redzam uz dzīvi skatu!

Rainers Daniels:

Ja iesi pa ceļu, kas sauca ,, vēlāk”,

Nonāksi vietā, kas saucas,, nekad”.

Mūs atceras tikmēr, kamēr traucējam citiem dzīvot.

Ņem visu, kā tas ir, un padari visu, kā tu gribi!

Karīna:

Lai arī nelielu laiku esmu šeit bijusi, esmu ieguvusi tik daudz –gan zināšanas, gan mīlošus draugus un pieredzi. Tādēļ vēlos pateikt lielu paldies ikvienam, ka padarījāt šos gadus īpašus un neaizmirstamus!

Agate:

Es vēlos pateikt paldies savai skolai un skolotājiem, kuri tik rūpīgi mums centās daudz ko iemācīt, ielikt “pamatus” mūsos un sagatavot tālākai dzīvei. Skolotājas nemācīja tikai to, kā pareizi izpildīt kādu uzdevumu, bet stāstīja arī par to, kā var gadīties/notikt vidusskolā un pieaugušo dzīvē.

Paldies Jums, skolotājas!

Ernests:

Laime nepiestāj krastā kā kuģis,

Aicinot līdzi, kur papardes zied.

Laime tāpat kā pilsētas bruģis

Jāuzceļ pašam, lai tālāk var iet.

Mārtiņš:

Gribu pateikt paldies par vērtībām, ko esmu guvis šajos deviņos gados.

Tagad, kad skolā pavadīti deviņi jautri un arī samērā grūti gadi, kad noslēdzies viens periods dzīvē, pamatskolas laiks, var atskatīties uz gūto. Tās ir ne tikai zināšanas (viena no svarīgākajām bagātībām, ko skola sniedz), bet arī ikdienā izjustais, kas tikai vēlāk tiek paša novērtēts un kļūst par vērtību.

Vecpiebalgas vidusskola kā vienu no galvenajām vērtībām ir sniegusi vienotības sajūtu. Varbūt tieši tādēļ, ka bijām visai nesaprasta klase, tās kodols bijām un esam vienoti domās, darbos, arī vērtību izpratnē.

Pēdējie gadi skolā parādīja, ka spēja sadarboties un būt draudzīgiem ir liela vērtība. Lai arī pietrūkst eksāmenu laika, kad tas parādās visvairāk, attālinātā mācīšanās vienatnē lika pārdomāt, cik viegli ir būt draugu vidū, mācīties vienam no otra, darboties kopā.

Milzīga vērtība ir gūtā pieredze, darbojoties Izglītojamo pašpārvaldē. Iegūtas prasmes ne tikai sadarbības veidošanā grupas darbos, bet arī individuālā atbildība, vārda turēšana, solījuma izpilde.

Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem pašpārvaldē bija pasākumu, kā arī skolas dzīves iemūžināšana fotogrāfijās. Lai gan fotografēšana ir mans sirdsdarbs, ne vienmēr tas bija vienkārši. Jārēķinās ar citu vēlmēm. Tātad arī spēja pielāgoties ir skolā gūtā vērtība.

Interesantāk man šķita veidot afišas, lai informētu skolēnus par notiekošajiem pasākumiem. Vai darbošanās šajā jomā man būs pavērusi ceļu vienai no galvenajām dzīves vērtībām- interesantai, radošai profesijai?

Sporta skolotāja aicināja organizēt volejbola treniņus, veidot sporta pulciņu jauniešiem. Tā bija savas varēšanas pārbaude, līdera lomas uzņemšanās. Galvenokārt tā bija vienkārša palīdzība skolotājai, jo bieži vien jaunieši nav apmierināti, ka skolotājs tos aicina uz sporta pulciņu pēc stundām. Attieksme ir citāda, kad uz aktivitātēm aicina vienaudzis. Sapratu, ka prieks arī ir vērtība: prieks palīdzēt, prieks, ko rada jauniešu attieksme.

Laikam gan neviens nevarēja iedomāties šādu pamatskolas gadu nobeigumu. Lai gan bez izlaiduma, arī šogad skanēs paldies vārdi “lielajām vērtībām” – skolai, skolotājiem, vecākiem. Tieši šobrīd saprotu, ka vērtīgas ir tik daudzas it kā mazas un pašsaprotamas lietas, kuru pietrūkst: somas sakārtošana nākamai skolas dienai, pusdienlaika skrējiens ar draugiem pēc siltas bulciņas, skolotāja uzslava, kopā būšana.

Dāvis:

Skola… gaismas saliņa, daļa no manis un manas sirdsapziņas. Tajā ir čalas un dzīvīgums, sapņi un cerības, draudzība un neuzticēšanās, prieki un bēdas. Paldies tev, skola, par deviņiem skolas gadiem!

Ivars:

Paldies par tavu, skola, plašo sirdi,

Par drošu soli, dziesmām, zinībām!

Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku!

Es Jūsu priekšā zemu paklanos.

Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves taku,

Kas ved uz priekšu dzīves pakalnos.

Kristiāns:

Paldies, mīļā skola un mīļās skolotājas, ka bijāt tik pacietīgas un iejūtīgas pret mani jau no 3.klases, kad atnācu mācīties uz Vecpiebalgas vidusskolu! Skola man ir devusi tik daudz patīkamu emociju un prieka. Brīžiem liekas, ka es dzīvoju pasakā, nevis realitātē. Lai viss Jums izdodas un sapņi piepildās!

Rolands:

Es vēlētos pateikties skolai, ka mani ir izveidojusi par tādu cilvēku, kāds es esmu šodien. Bez skolas personāla un zinošajiem skolotājiem tas nebūtu bijis iespējams. Laiks, kas ir pavadīts tajā, varbūt nav bijis simtprocentīgi patīkams, bet tas ir bijis tā vērts!

Rūdolfs:

Paldies manai skolai un skolotājiem par kopā paveikto ceļu uz zināšanām! Tas bija deviņus gadus ilgs kāpiens, lai šajā savādajā pavasarī mēs visi atrastos mūsu, devīto, pirmajā virsotnē. Šajos gados no nedrošiem ceļotājiem mēs kļuvām par arvien pārgalvīgākiem kalnā kāpējiem, kuri reizē arī iemācās būt vienā sasaistē ar klasesbiedriem. Vienmēr mums priekšā bija skolotāji, kas nosprauda vienu mērķi aiz otra, no viena pakalna nākamajā. Mūsu mugursomas kļuva arvien smagākas un dažbrīd šķita nepanesamas. Paldies, skolotāji, ka padevāt šajā kāpienā roku, kad tas bija vajadzīgs! Paldies, ka dažreiz aizvērāt acis un ļāvāt izbaudīt brīvo kritienu, ka ļāvāt atklāt un piedzīvot pašiem savus brīnumus!

Šodien mūsu pirmajā virsotnē mēs esam arī tādēļ, ka tās virves, kas mūs noturēja, kas neļāva nokrist līdz lejai, bija vecāku vītas. Tādas ir visstiprākās. Tās mums vēl noderēs. Tāpat kā smagās zināšanu mugursomas, ar kurām dosimies iekarot nākamās virsotnes. Paldies, bija gods mācīties Latvijas latviskākajā skolā!

Linda:

Paldies par deviņiem skolas gadiem! Mūsu skolā ir ļoti jautri un jauki skolotāji, patīkami pārsteidzoši pasākumi, ideāli pārgājieni un ekskursijas kopā ar klasesbiedriem.

Kristiāns Jānis:

Es novēlu Vecpiebalgas vidusskolai augt un augt! Šeit var būt lieli panākumi un var kļūt par prestižāko skolu lauku reģionos. Pats galvenais ir, lai skolotājiem ir motivācija mācīt bērnus. Es novēlu skolai nemirstību un skolotājiem izturību daudzu gadu garumā!

Verners:

Nevarētu jau apgalvot, ka šie divi gadi Vecpiebalgas vidusskolā ir bijuši bez piedzīvojumiem un daudz notikumiem. Pirmās skolas nedēļas nebija tās vieglākās, kamēr sadraudzējos ar daudziem, un, protams, neiztika arī bez nesaskaņām ar klases biedriem un skolotājiem, bet tas ir tikai normāli. Patīk, ka ir daudz atsaucīgu skolotāju, kas reizēm iedod atslodzīti un uzdod vieglākus darbus un arī mājasdarbus. Skola no ārpuses ir kā parasta skola, bet no iekšpuses ir ļoti mājīga. Klase mēs esam kā viena liela ģimene un pratām diezgan labi sadarboties. Novēlu klases biedriem izturību un veiksmi citās skolās! Veiksmi arī tiem, kuri paliks tepat mācīties, bet skolotājiem nepazaudēt pacietību, mācot citus skolniekus!

Kristaps:

Es vēlos pateikt paldies  par jūsu sirmām matu cirtām,

Kuras mūsu dēļ ieguvāt jūs.

Es vēlos pateikt paldies par jaukiem skolas gadiem,

Es vēlos pateikt paldies par visu,

Par pirmo svešo vārdu manā vārdu krājumā,

Par pirmo ciparu, kuru iemācījāt man.

Paldies tev, skola, par dzīves pieredzi, kuru esmu ieguvis es!

Matīss:

Uz Vecpiebalgas vidusskolu atnācu 7.klasē. Sākumā bija grūti pierast pie tik lielas skolas un domāju, ka man nepatiks. Taču šie trīs gadi man ir devuši zināšanas, prieku, draudzību, uzticēšanos. Paldies, skolotāji, ka mani sapratāt un palīdzējāt!

Annika:

Savai skolai vēlu pastāvēt vēl daudzus jo daudzus gadus! Izmācīt vēl vairāk spožu prātu dažādās jomās gan Latvijas, gan pasaules līmenī! Nest Vecpiebalgas vārdu tālu pasaulē! Izturību skolotājiem un veiksmi skolēniem! Savstarpēju cieņu citam pret citu!

Roberts:

Vecpiebalga ir bijusi vairāk kā dzīves skola nekā jebkas cits. Šeit esmu guvis mācības visam mūžam… Un par to esmu neaprakstāmi pateicīgs!

Paldies no devītājiem:

 

 

 

Pārskats par realizētajiem karjeras pasākumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pārskats

 par realizētajiem pasākumiem Vecpiebalgas vidusskolā

2019./2020. m.g.

Nr.p.k. Datums Pasākuma nosaukums Klase Skolēnu skaits
1. 8.10. 2019. Karjeras prasmju attīstīšana ar RTU Rīgas Biznesa skolas pārstāvi Elzu Priedi 9.- 12. 58
2. 15.10.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 9. 24
3. 31.10. 2019. Konference “Uzdrīksties uzvarēt”. 11.,12. 23
4. 5.11.2019. Karjeras stunda “ Mana nākotnes profesija” 7. 26
5. 19.11.2019. Karjeras stunda” Individuālā karjeras plāna izveide” 11. 12
6. 20.11.2019. Darba pasaules iepazīšana. Ekskursija uz IT uzņēmumu C.T.CO. Rīgā 10.-12. 35
7. 26.11.2019. Karjeras stunda “ Karjeras ceļa kartes sastādīšana” 9. 24
8. 27.11.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 10. 10
9. 10.12. 2019. Karjeras stunda “ Mērķu plānošana” 12. 12
10. 12.02. 2020. Ēnu diena 7. – 12. 35
11. 25. 02.2020. Darba pasaules iepazīšana” KAA pasākums Valmierā 4. 14
12. 6.03.2020. Karjeras stunda “ Mana nākotnes profesija” 3. 22
13. 13.03.2020. KAA pasākums “ Mērķu plānošana” kopā ar “ Pacelt pasauli” 6. – 7. 47

Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī, nenotika pasākums 1. – 3. klasei “ Darba pasaules iepazīšana” (plānots bija 24. aprīlī), un pasākums 8. -9. klasei “SkillsLatvija” (plānots bija 29. aprīlī).

Pārskatu sagatavoja pedagogs, karjeras konsultants Vecpiebalgas vidusskolā: Rigonda Prīse

Konkurss “Cielavas gudrības”

Latvijas Dabas muzejs organizē konkursu ‘’Cielavas gudrības’’ 5.un 6.klašu skolēniem. Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, kā arī iedziļināties vides problēmās, ar kurām mūsdienās saskaramies.

Šīs sezonas konkursa sauklis ir “Sargāsim vidi”. Neklātienē organizētas 4 kārtas “Gaiss”, “Ūdens”, “Zeme” un “Biosfēra”. Šajā sezonā konkursā piedalījās 38 komandas no visiem Latvijas reģioniem. No mūsu skolas konkursā startēja piecas komandas. Esam gandarīti par konkursa rezultātiem, jo 4 no skolas komandām ir iekļuvušas kopvērtējuma fināla 10 labāko komandu skaitā.

Šajā izmaiņu pilnajā periodā, drošības apsvērumu dēļ, organizatori izlēma, ka šogad klātienes fināla kārtas nenotiks.

Paldies aktīvākajiem konkursa dalībniekiem: Elīzai Ratniecei, Līvai Beikulei, Luīzei Skalbei, Ancei Paeglītei, Evelīnai Kalniņai, Simonai Radvilavičai, Rūdim Putniņam, Keitijai Naprejenko, Lizetei Rudzītei, Ralfam Siliņam, Elizabetei Cīrulei, Agnesei Brencei, Katei Vilčiauskai.

 

Vecpiebalgas vidusskolas skolotājas Vita Miķelsone un Agita Bērziņa

Sveicam skolas Pēdējā zvana dienā!