Cēsu novada pedagogu konference “punkts… nepunkte… daudzpunkts…”

25.augustā Cēsu Bērzaines pamatskolā notika Cēsu novada pedagogu konference “punkts… nepunkte… daudzpunkts…” Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi saņēma

AIP atzinības

Evitai Leibomai – sākumskolas skolotājai – par radošu un atbildīgu pieeju mācību procesam, ieinteresētību ikviena skolēna izaugsmē,  atbalstošu klases vides veidošanu un mērķtiecīgu sadarbību ar audzēkņu vecākiem

Mairai Asareiangļu valodas skolotājai – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, ieinteresētību un atsaucību skolas dzīvē, skolas vārda popularizēšanu

Baibai Bērziņai – matemātikas skolotājai – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, ieinteresētību un iniciatīvu skolas dzīvē, mērķtiecīgu sadarbību ar audzēkņu vecākiem

Vitai Miķelsonei – vizuālās mākslas skolotājai – par radošu un atbildīgu darbu profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu valsts mēroga konkursiem, ieinteresētību klases audzināšanā un sadarbību ar vecākiem, skolas estētiskās vides veidošanu

Sandrai Makarei – krievu valodas un vēstures skolotājai – par radošu un atbildīgu pieeju mācību procesam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, ieinteresētību klases audzināšanā un sadarbību ar vecākiem, kolektīva saliedēšanu, vadot skolas arodbiedrību

Rutai Šarkovskai – matemātikas skolotājai – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, ieinteresētību un iniciatīvu skolas dzīvē

Zaigai Ņikandrovai – par radošu darbu attālinātā mācību procesa laikā, kvalitatīvu atbalsta sniegšanu pirmsskolas un sākumskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām, ieinteresētību un labām sadarbības prasmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā.

Inesei Radvilavičai – par apzinīgu, radošu un profesionālu attieksmi pret darbu, veiksmīgu attālinātā mācību procesa organizēšanu un aktīvu nostāju pirmsskolas jautājumu risināšanā.

IZM Atzinības

Baibai Krūmiņai – par mērķtiecību un ieinteresētību speciālo izglītības programmu īstenošanā, atbalsta sistēmas sakārtošanu izglītības iestādē un rezultatīvu starpinstitucionālo sadarbību, veiksmīgu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinēšanu.

 

Ingrīdai Batņai – par atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga mājturības olimpiādēm un konkursiem, ieinteresētību klases audzināšanā un katra audzēkņa personības veidošanā, pozitīvismu un atsaucību skolas dzīvē.

 

 

Mācības pašpārvalžu līderiem

No 19. līdz 21.augustam Valmierā norisinājās mācības skolu pašpārvalžu līderiem un atbalsta personai-skolotājai ,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā”. Tās notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Mācību mērķis bija izstrādāt labbūtības ceļakarti, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas un uzlabotu psihoemocionālo labbūtību skolā. Mums bija iespēja izprast, kas ir mentālā veselība, no kā tā ir atkarīga, kāpēc tā ir svarīga tieši tagad, kā saprast, kad ir problēmas ar mentālo veselību. Iepazināmies  ar visizplatītākajām mentālās veselības problēmām. Neformālās izglītības speciālisti un psihologi mums palīdzēja rast idejas, kā uzlabot psihoemocionālo labbūtību skolā, kā samazināt mobingu, kā pašpārvaldes varētu sadzirdēt citu jauniešu viedokļus, kā saliedēt visas vecuma grupas skolā. Izstrādājot labbūtības ceļa karti ir iespēja pretendēt uz 1000 eiro finansējumu tās plāna ieviešanai.

Mūsu skolu pārstāvēja  Marta Logina-Pundure, Marija Liāna Gabrāne, Agnese Volmane, Raivo Ivulāns un atbalsta skolotāja Maira Asare.

“BIOR”: īsa pamācība, kā veikt siekalu testu bērniem

Par jauno mācību gadu domājot

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas 2021. gada 10. augustā apstiprināti valdībā, paredz, ka jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma – 27.augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.00. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vecpiebalgas vidusskolā Covid-19 testa veikšana notiks sadarbībā ar laboratoriju BIOR, un testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. MK noteikumi Nr. 360 paredz – Izglītības iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai laboratorijai.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-6. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.